Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Dyí-Gmɔ̀ìn-Gbòɔ̀ Wóɖó Nyíɔún! Mákázĩ̀ìn Ɓě

À mákázĩ̀ìn ɓě ɓáà Báɓòɔ̀ dyíɛɛ nì ɖúú kɔ̃ ɖé wuɖu-dù 200 zi kɔ̃ ɓě kè ɓoo-ɓoo-wùɖù ɓě mú ɓó ɖúú kɔ̃ zà jè. Dyí-Gmɔ̀ìn-Gbòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ mɔ̀ ɖɛ kpa ɖɛ ɓá ɖɛ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kpáuń wɛ̃ jè dyíɛɛ à dyí dyììn ɖé kpáa-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ mú. Ɔ dè nyɔ ɓě hwòɖǒ dyi dyììn ɖé bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓáà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛ mú, ké ɔ nyuɛ ɓɛ́ nyɔ ɓě ké Jízɛ̀ hwìɖǐǐ taɓa. Wóɖó Nyíɔún! tɛ̀mɛ̀ìn kà à ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě nìà zɛ̃̌ɛ̀ kɛ hwòɖǒ kùɛ̀n nyuɛɛ à dyí, ké ɔ nyuɛ ɓɛ́ à ké à mɛ-nyɔ̀ɔ̀ nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓáà ɓóɖó ɖìè kɔ̃̀ mú gìɖìǐ muà nììn nyɛɛ hwòɖǒ kɔ̃ dè. Gã wuɖu-dù ɖò ɖé wuɖu-dù gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké Mɔ́ɔ Dyi kɔ̃ nɛ́, ɓɛ́ m̀ ké céè-ɖɛ̀ ɓě kè wa ɖúú-kɔ̃-zà-kà kò-kò ɓě nì wuɖu-dù nìà wɛ múɛɛ dyé.

 

DYÉ-KÀ
Ɓeìn dyi
Dɔ̃̀ǐn

DYÍ-GMƆ̀ÌN-GBÒƆ̀ (CƐ̃́ NÌÌN)

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

September 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

August 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

July 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

June 2017