Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

À Kã́á-Ɓòɖò Kũ̀à-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀

À Kã́á-Ɓòɖò Kũ̀à-Cèè-Ðɛ̀ɔ̀ to bɔ̃̌ ɓá dyí-poìn-poìn ɓě kɔà ɓó dyí ɓá Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ jè dyíɛ. Wa mɔ̀, Dyí-Poìn-Kpòòɔ̀ Báɓò Cɛ̃́-Cɛ̃́ kè Báɓò Tɛ̀mɛ̀ìn Sùkúù ɔ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kũ̀àɔ̀ Ðɛ-Cɛ̃́-Cɛ̃́.

Gmɔ̀ nɔ̄: Cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɖíɛ́ ɓě nì ɖíféɖè kɔ̃ɛɛ wuɖu ɓě ɓɛ́ìn kòɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké dyɛ̀ ɓě nìà ɖúú kɔ̃ɔ dyí zi.

 

DYÉ-KÀ
Ɓeìn dyi
Dɔ̃̀ǐn

OUR KINGDOM MINISTRY

April 2015