Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Kɛ́ɖɛ́ì Ðeín-Sí-Nyɔ̀ Ɓěɛ̀ Cĩ́-Cĩ́ Kè Waà Kũ̀àɔ̀—Ðɛ-Cɛ̃́-Cèè-Ðɛ̀

Cĩ́-Cĩ́ Kè Kũ̀àɔ̀ Ðɛ-Cɛ̃́-Cèè-Ðɛ̀ɛ̀ ɓéɖé cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɓě kè ti ɓó Báɓòɔ̀ wuɖuún zà jè kè Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ dyúáɖò jè ɓó wíkì séín xwíníín.

 

M̀ kpa gɔ̃̌, ɖúú-kɔ̃-ɖɛ̀ɔ̀ nyɔ nìà kɛ se wuɖu-dù nìà kɛ mú nì kàǔn.

Ɖɛ ɓě nì wuɖu-dù nìà kɛ mú ɖé wáká tɔ̀ɔ̀ ɓě kɔ̀à ɓó dyíɛɛ kɔ̃: