Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

 GE-MÚ 8

Se-Dyí-Ɓɛ̀ɖɛ̀ìn-Ðɛ̀ Ðò Dyi Kpáín

Se-Dyí-Ɓɛ̀ɖɛ̀ìn-Ðɛ̀ Ðò Dyi Kpáín

“Ɓě kpá múàǔn ɓó ɖɛ nìà kɛ jè. Ɓě ɓɛ́ìn wìǐn kpáa ɖɛ wè ɓó kàǔn ɓó mú-dɔ̃̌-dɔ̃̌ kò-kò ɓě ɓɛ́ ɓě nìà dyí dyéɛń nyɛɛ bìì dyɛo, kɛɛ ɓě mɛ kpá múàǔn.”1 Píɖɛ̀ 1:6

M̀ ɓɛ́ìn vɔ̃ún níɛ ɓɛ́ nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ ké múàǔn nì dyɛo, kɛɛ se-dyí-ɓɛ̀ɖɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ìn kpáa ɓɛ́ wa kéɛ nyu ɓɛ́ ɓě ké se múàǔn nì. (Ìkíɖísìásì 9:11) Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyí à gbo-kpá-kpá ɔ jǔ ké à dyi fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě dyí dyéɛ nììn. Ɔ jǔ ké m̀ dyi Báɓòɔ̀ gma ɓě nìà nɔ̄ ɓíɖíiɛ dyi kpɔ̃ ní, nìí, m̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ mu hwòɖǒ kuùn, kɛbì fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ mɛ zi wɔ̃ kuɛń nyɛ.

 1 DÈ JƐ̀HÓVÀ HWÒÐǑ KƆ̃

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ɓě nyí ɓěɛ̀ hwòɖǒ-dyií-gbǎìn-ɖɛ̀ séín ɓěɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ xwa, sepóɛɖé ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓě jè gbo.” (1 Píɖɛ̀ 5:7) Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi ti séín kà ɓɛ́ m̀ mɛ ɓɔ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ kàìn ɓó nì mú-dɔ̃̌-dɔ̃̌ ɓěɔ̀ jè kɛ. (Jĩ́ìn 1:13) M̀ dyi Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn ní, nìí, ɔ mu m̀ gbo kpáùn. (Àzédyà 41:10) “Ɓě kpa ɓěɛ̀ fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ séínɔ̀ ɔ gbo.”—Wɛ́ɖɛ́ 62:8.

M̀ dyi nì Báɓòɔ̀ wuɖuún zà wé séín ní, nìí, nì mu hwòɖǒ-dyi-dè-dè ɓéɖéìn ɖekè. Ðɛ sɔ̀ìn ɖé ɔ múɛɛ mɔ̀, nì muɛ dyéìn kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ‘dè à hwòɖǒ dyi ɖé à gǎ-dyé-dyé séín múɛ.’ (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 1:3, 4; Wóɖómà 15:4) Ðɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá ɔ mu m̀ nyíìn nyɛɛ mɔ̀, ‘gìɖìǐ kɔ̃̀ jè ɓɛ́ nyɔǔn-dyù seà múin wɔ̃́ɔ ɓɛ́ìn nyɛ.’—Fèɖópĩ̀ɔ̀ 4:6, 7, 13.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɓaà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ké m̀ gbo kpá ɓɛ́ m̀ ké gìɖìǐ nì kè ɓɛ́ m̀ ké hwìɖǐi poìn nɔ̀mɔ̀ dyíin

  • Gmɔìn ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ múin ɓɛ́ m̀ ké ɔ dyɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛɛ nyu

2 KƆ̃̀ M̀ MÌƆÙN KÈ NÌ XWÉÐÉ-DÙƆ̀ JÈ GBO

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ðɛ-múin-ɖe-hwòɖò-dyùà dyé fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ da. Ɔ toìn ɖùǔ dyi ɓó fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ɖìè jè.” (Nɔ́ɔ́ 18:15) Wɔ̃́ ɖɛ séín ɓěɔ̀ múin. Dyuò ɖɛ ɓě nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ séín ɓěɔ̀ kɔ̃̀ wa ké ɓéɖéɛɛ dyí. M̀ kè wa mɛ wùɖù. Tò wa ɖùǔ gbo.—Nɔ́ɔ́ 20:5.

Ɔ jǔ ké nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò dyi mɛ́ín, ɖɛ́ m̀ mɛ ɓɔ́ nyuɛ kɛ́? Mɔ̀ǔn ɖá ɓɛ́ m̀ ké fã̀à peɖe ɓó vĩ̌ jè. Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà “Jízɛ̀ vĩ̌ ma ní.” (Jɔ̃́ɔ́ 11:35; Ìkíɖísìásì 3:4) Fɔ̀-fɔ̀ kè nyíɔ kpa ɖɛ ɖekè. (Ìkíɖísìásì 4:6) Ðɛ nìà kɛ muɛ nyuùn ɓɛ́ fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ hwòɖǒ-kùìn-kùìn ké xwa fɛ̃́ìn.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɔ mɛ jǔ nyuu-ɖɛ̀ ɓɛ́ m̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ ké gbo wuɖuìn hwɛ̀ ɓɛ́ se-dyí-ɓɛ̀ɖɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɖò ké kpá. Ti fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě mu kpáìn wɛ̃ɛ, wa hwòɖǒ mu dyi dèìn ɓɛ́ wa ké m̀ gbo wùɖù

  • Wùɖù nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖà fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ dyúáɖòɔ̀ dyí dyéɛ gbo

 3 DYÉ GBO-KPÁ-KPÁ M̀ KƆ̃̀ M̀ KÉ ƁÉÐÉƐ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Jǎà-ɓǎto ɓéɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn kánáá pū, ké ɖíí-gàà wóɖó, ɓɛ́ ɔ ké m̀ gbo kpá ɖé nì fũ̀à-fṹá-tìɔ̀ mú.” (Nɔ́ɔ́ 17:17) Nì ɓǎto ɓěɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ wa ké m̀ gbo kpá, kɛɛ ti ɖò ɓaɖaín, wa se ɖɛ wa ké nyuɛ dyí dyuò. Ɓɔ́ fã̀à peɖeɛ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ jɛ́ɛ́ m̀ mɔ́ kɛɛ wa gbo cɛ̃. (Nɔ́ɔ́ 12:25) Ké ɖeɛɛ, dyé gbo-kpá-kpá ɓó kà m̀ ké Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi kpɔ̃ɔ nyuɛ sɔ̀ìn ɖé nyɔ ɓě wɔ̃́à Báɓòɔ̀ múin nyɛɛ gbo. Hwìè-da-zàìn-zàìn sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn m̀ nyíɛ kɛɛ mu m̀ gbo kpáùn.—Jĩ́ìn 5:14.

Nì mu gbo-kpá-kpá m̀ kɔ̃̀ m̀ ké ɓéɖéɛ dyéìn, ɔ jǔ ké m̀ dyi nyɔ ɓě taɓaà Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐǐ, ké wa dèà ɔ nyɔǔn nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kɛɛ hwìɛ̀ nì ti séín ní. Nì mu hwòɖǒ-dyi-dè-dè ɓéɖéìn, ɔ jǔ ké m̀ dyi nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě kpéi po ní. Cɛ̃ nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ kè ɖɛ ɓě Jɛ̀hóvà ɖáìn nyɔǔn nyɛ́nɛ́ín nyɛɛ jè wa gbo. Kpá nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo kánáá pū, ké mɔ̀ǔn ɖá ɓɛ́ m̀ ké nyɔ ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀à m̀ mú, ké wa kɔ̃̀à m̀ jè gboɛɛ hwìɛ̀ muɛ ɓɔ́.—Nɔ́ɔ́ 18:1; 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:58.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Cɛ̃ɛ nì ɓǎto xwɛ̃́ìn m̀ bũ̌in nyɛɛ ɖò gbo ɓɛ́ ɔ ké m̀ gbo kpá

  • Cɛ̃ ɖɛ jɛ́ɛ́ ɓě m̀ mɔ́ kɛ jè wáɖáá

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wɔ̃́ Ɓɛ́ Ðɛ Gbà Kè Gǎ-Dyé-Dyé Kéà Nì Kɛ́?

Xwɛ̌ ɖɛ gbà nyu ma gbɔ dèɛ̀ kɛ́, kè ɖɛ́ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ wɔ̃́ ɓɛ́ gǎ-dyé-dyé kéà nì ke kàǔn wɛ̃́? Gǎ-dyé-dye mu náá mánáín hwɛ̀ìn?