Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

 GE-MÚ 5

Kà M̀ Kè Nì Ɓíɖí-Gbò-Xwíníín-Nyɔ̀ Ɓě Ké Gìɖìǐ Mú Nìɛ̀

Kà M̀ Kè Nì Ɓíɖí-Gbò-Xwíníín-Nyɔ̀ Ɓě Ké Gìɖìǐ Mú Nìɛ̀

“Ðɛ ɓě mɛ po mú kà nyɔǔn poà ɖɔ múɛɛ mɛ mɔ̀ . . . hwòɖǒ-kɔ̃in-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ kè nyɔ-mìɔùn-ɓíɖíi-dyà-dyà kè hwòɖǒ-dyùà ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀ ɔ kè hwòɖǒ-ku-ku.”—Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:12

Dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn dyà xwéɖé-dù ɖìè. Nì mu nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě múɖɛ̀ɓɛ̀ìn, ké nì mu wa kpéín dyéìn ti séín dyɛo, kɛɛ nì mǔèɔ̀ mɔ̀ǎ nyɔ ɓɛ́ ɔ kpa ɖɛ mìɔ ɖé m̀ gbo dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛ. Ðɛ nìà kɛ mu mú kàmàǔn ɓɛ́ nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɖíɛ́ ɓě kéɛ gbo wɔ̃́ìn. Kɛɛ kà nì muà vɔ̃ùn ɓɛ́ m̀ kéa nì xwéɖé-dù ɖìèɔ̀ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn dyi kùìn nyɛɛ, Báɓòɔ̀ gma ɓě ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ dyí sɛ́ɖɛ́ìn, kè ɓɛ́ m̀ kè nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ké gìɖìǐ mú nì.

 1 GMƆ̀ NÌ GBǑ-XWÍNÍÍN-NYƆ̀ ƁĚƆ̀ DYA DYÍ-SƐ́ÐƐ́ÌN-KÀ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Dyé m̀ ɖe kè nì ɓǎ kpéín.” (Ìfísĩ̀ɔ̀ 6:2)Kɛbì m̀ mɛ mɔ̀ nyɔ vɛ̀nɛ̀ kɛɛ, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě kpéín dyé ti séín. M̀ mɛ dyuòɛ̀ dyí kà nì mǔèɔ̀ mɔ̀ nyɔ ɖòɛ̀ dyú-màà mɔɔ dyú-gàà ɖekèɛ̀, ké ɔ kɔ̃̀ ɓɛ́ ɔ ké ɔ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě jè gbo gmɔ̀ kɛ. ‘Nyɔ ɖò dyi ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓéɖéín, nìí, ɔ se hwɛ̀nɛ̌ ɓéɖé.’ Ɔ jèɛɛ, mɔ̀ǔn ɖá ɓɛ́ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nìà nì mǔèɔ̀ kè ɔ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě pṹa kɛɛ ké m̀ fã̀ùn po.—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 13:4; Gàɖézìà 5:26.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Wuɖu mɛ ɓɔ́ m̀ wĩín wãa ɓɛ́ m̀ ké níiń, “Nì nyɔ ɓěɔ̀ se ḿ ɖɛ ɖá” mɔɔ “M̀ ɖe se ɖɛ ɓě ḿ nyuɛ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ sɔ̃̀ùn”

  • Vɔ̃ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ dya gmɔ̀ kà nì mǔèɔ̀ nyuà dyéɛ kɛ

 2 Ɔ DYI ƁÉÐÉ ƁƐ́ Ɔ KÉ NÁ NÌÌN M̀ MƐ NYÀNÀ DYI GÃUN-GÃUN

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Gàaɔ̀ mu ɔ ɖe kè ɔ ɓǎ dyi táàùn, ɓɛ́ ɔ kè ɔ gmààɔ̀ ké xwaún kpáìn, ɓɛ́ wa ké nyɔ dyúáɖò jǔ.” (Jɛ́nɛ́sì 2:24) M̀ dyi nyɔ́nɔ́ mɔɔ gàa dyi kpɔ̃ ní, nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̌n kà wa ɓéɖé ɓɛ́ wa ké m̀ gbo gmɔ̀ keɛ, ké wa muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ wa ké nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ pṹa nì kà wa se ɓéɖé ɓɛ́ wa kéɔ́ má nyuɛ.

Ɔ sè m̀ kè nì mǔèɔ̀ gbo ɓɛ́ ɓě ké bã̀à ké ɓě kè wa pṹa nì kɛɛ gbo wɔ̃́ìn, kè ɓɛ́ ɓě kéɛ nyu ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú ɓɛ́ wa kéɛ dyí dyuò. Ɓě ɓɛ́ìn wa dyúa cɛ̃ɛ wáɖáá ɓɛ́ ɓě ké se wa wuɖuún ɖaɓa. (Nɔ́ɔ́ 15:1) Nyɔ-mìɔùn-ɓíɖíi-dyà-dyà, kè hwòɖǒ-dyùà ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀, ɔ kè hwòɖǒ-ku-ku mu ɓě gbo kpáùn ɓɛ́ ɓě ké gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nìà ɓě kè ɓěɛ̀ ɓíɖí-gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ pṹa kɛɛ dyi kùìn, ɔ kè ɓɛ́ ɓě ké ‘ɓě mǔè ɖòɛ̀ kpeɖe hwòɖǒ kùìn ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mu’ kánáá pū.—Ìfísĩ̀ɔ̀ 4:2.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɔ jǔ ké kà nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nyu nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú kpáa kɛɛ dyi nì hwòɖǒɔ̀ dyií gbǎìn ní, nìí, cɛ̃ɛ nì mǔèɔ̀ gbo ti ɓě mu gìɖìǐ mú nì nyɛ

  • Ɓě sɔ̃́ɔ̀ mɛ wɔ̃́ìn kà ɓě mu ɖɛ ɓě nì kà kɛɛ jè gbo dyéìn nyɛɛ gbo