Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 GE-MÚ 3

Kà M̀ Ké Fũ̀à-Fṹá-Ðɛ̀ Ɓě Dyi Zĩ̀ìn Nyɛ

Kà M̀ Ké Fũ̀à-Fṹá-Ðɛ̀ Ɓě Dyi Zĩ̀ìn Nyɛ

“Ɓě mɛ ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn mú hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà, sepóɛɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn dyéɖé wã̀ìn nàmàǔn pàɖǎ kɔ̃in.”—1 Píɖɛ̀ 4:8

M̀ kè nì mǔèɔ̀ ɖǎ da cĩ́ɛń nììn, fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ kò-kò ɓě mu kpáùn. Fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěa ɓɛ́ìn ɓě sɔ̃́ɔ̀ hwìɖǐi-poìn-kà kò-kò, kè hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ kò-kò, ɔ kè kà ɓě nyu ɖɛ ɓě dya gmɔ̀ɔ̀ kò-kò kɛɛ mú sɔ̀ìn. Mɔɔ fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn ɖé píé sɔ̀ìn, ɔ kè ɖé ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɓě se hwìɖǐi dè ɓɛ́ wa ké kpá kɛɛ mú.

Dyi-kpɔ̃ìn-nyɔ̀ ɓě dyi fũ̀à-fṹá ɓéɖéín, wa ɖíɛ́ ɓě ɖá waà bùǐ-nyɔ̀ ɓě kè gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa kéɛ wɔ̃ po. Kɛɛ Báɓòɔ̀ po à nììn náún ɓɛ́ à ké à mìɔùn nììn fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ gbo vɔ̃. (Máfíò 5:23, 24) Ɓě mu kà ɓě ké ɓěɛ̀ fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ dyi zĩ̀ìn nyɛɛ dyéìn dyììn ɖé Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ mú.

 1 CƐ̃ FŨ̀À-FṸÁ-ÐƐ̀Ɔ̀ JÈ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ðɛ séín kɔ̃ ti . . .  ké wùɖù-tì nì ɓó.” (Ìkíɖísìásì 3:1, 7) Ɓě mɛ ɖú ti goun dyí ɓɛ́ ɓě ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ɔ̀ jè cɛ̃. M̀ mɛ cɛ̃ nì hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɔ kè kà m̀ poìn hwìɖǐi ɓá ɖɛ ɓě nìà cɛ̃ɛń nyɛ jè dyíɛɛ nì mǔèɔ̀ gbo wáɖáá. M̀ kè nì mǔèɔ̀ mɛ “cɛ̃ìn cɛ̃̀ìn jǎà” gbo. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 4:25) Kɛbì ɓě mɛ se ɓěɛ̀ dyoɖo-hwòɖǒ dyí kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn nyɛɛ, ɓě mɛ ɓɔ́ vɔ̃ɔ. Gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀ ɓɛ́ìn wuɖu ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn hwɔ̀ɖɔ̀-gbàà mú zĩ̀ɛ̀n nyɛɛ ɓɔ́í poɛ.—Nɔ́ɔ́ 15:4; 26:20.

Kɛbì ɓě wuɖu mɛ se dyúáɖò nìɛɛ, ɓěɛ̀ wuɖu mɛ ɖéè, ké ɓě mǔèɔ̀ mú ɖɛ̀ɓɛ̀-ɖɛ̀ɓɛ̀ kè kpéìn-dyé-dyé ní sɔ̀ ɓě hwìɖǐi. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 4:6) Ɓě vɔ̃ ɓɛ́ ɓě ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ɔ̀ dyi zĩ̀ìn wàɖà, ké ɓěǐn ɖá ɓɛ́ ɓě ké gbo wùɖùɛ̀n ɓɔ́.—Ìfísĩ̀ɔ̀ 4:26.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɓě mɛ mɔ́ ti nɔ̀mɔ̀ dyíin dyi ɓɛ́ ɓě ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ɔ̀ jè cɛ̃

  • Nì mǔèɔ̀ dyi wùɖùɛ̌n nììn, mɔ̀ǔn ɖá ɓɛ́ m̀ ké ɔ wuɖu wĩín kpɔ̃. M̀ nììn wùɖù-tì mu nyiniìn

 2 TÒ ÐÙǓ ƁƐ́ M̀ KÉ ÐƐ MÚIN WƆ̃́

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ɓě mɛ ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn mú kà ɖíí ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀ìn kà múɛ. Ɓěɛ̀ dyɔɔ̀ mɛ nyu cà-cà ɓó ɓě mǔè ɖò kpéín dyé jè.” (Wóɖómà 12:10) Kà ɓě nyu ɖùǔ tòɛ̀ kɛɛ zi ɖɛ kpaún mìɔ. Ɓě vɔ̃ ɓɛ́ ɓě ké ɓě mǔèɔ̀ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ múin wɔ̃́ dyììn ɖé ‘wìì ɓéɖé-ɓéɖé kè ɓě mìɔùn ɓíɖíi-dyà-dyà’ mú. (1 Píɖɛ̀ 3:8; Jĩ́ìn 1:19) M̀ mɛ ɓɔ́ dyéɖéi nyuɛ kà m̀ nìɔ̌ ɖùǔ tòɛ̌n nyɛ. M̀ dyi ɔ nyuɛ ɓɛ́ìn ní, m̀ mɛ po ɖɛ m̀ nìà nyuɛń nyɛ wáká ɓɛ́ m̀ ké nì mǔèɔ̀ ɖùǔ gbo tò hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà, mɔɔ diè ɔ dyi kɛbì ɔ ɓɛ́ìn m̀ ti wè nyíɛ ní. Ɔ jǔ ké m̀ dyi nì mǔèɔ̀ jè hwìɖǐi poìn kà nì gbo-kpá-nyɔ̀ nìà kɛ, ké ɔ se nì gbo-vɔ̃-nyɔ̀ ní, nìí, ‘nì dyoɖo-hwòɖǒ se fṹàà mu.’—Ìkíɖísìásì 7:9.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • M̀ mɛ̀ tò ɖùǔ hwòɖǒ-kɔ̃in-cɛ̃̀-kà kánáá pū kɛbì ɔ mɛ se m̀ hwìɖǐi dè kɛ

  • Tò ɖɛ jɛ́ɛ́ nì mǔèɔ̀ nìà cɛ̃ɛń nyɛɛ ɖùǔ gbo. Dè ɔ wùɖù-kà kè kà ɔ kpóɖó-dyúáɔ̀ nyu muɛ kɛɛ dyéɖé gbo

3 ƁĚ MƐ NYU ÐƐ ƁĚ PO GBƆƐ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Gana-kũ̀à nyu-nyu séín po nyɔ kpáná xwaún, kɛɛ sɔ̃-pĩ́ín-wáɖá-wáɖá kè wùɖù-wùɖù dyà nyɔ gǎ.” (Nɔ́ɔ́ 14:23) Ɓěɛ̀ ɖɛ ɖò dyi-zĩ̀ìn-kà gbo wɔ̃́ìn-wɔ̃́ìn seɛ séín. Ɓě ɓéɖé ɓɛ́ ɓě ké ɖɛ ɓě mu gbo wɔ̃́ìn nyɛɛ nyu. Ɔ mu gana-kũ̀à kè dúún-ku-ku dyí ɖúùn, kɛɛ ɔ mu kpáná dyàùn. (Nɔ́ɔ́ 10:4) Ɔ jǔ ké m̀ kè nì mǔèɔ̀ dyi gbo kpáìn ɖé kũ̀à-nyu-nyu mú ní, nìí, ɓě mu “kũ̀à nɔ̀mɔ̀ dyíin” nyuùn.—Ìkíɖísìásì 4:9.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ðɛ ɓě sɔ̃́ɔ̀ mu nyuùn ɖò-ɖò ɓɛ́ ɓě ké ɓěɛ̀ fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ɔ̀ dyi zĩ̀ìn nyɛɛ ɓě mɛ poɛ gbɔ

  • Sɔ̀ìn ti gbo ké ti gbo muɛɛ, ɓě mɛ dyé kà ɓěɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓě nyu dyúa muɛ kɛ