Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

 GE-MÚ 6

Kà Dyú Ɓě Nyu Dyi-Kpɔ̃ìn-Kpɔ̃ìn Dyí Zàìn Nyɛ

Kà Dyú Ɓě Nyu Dyi-Kpɔ̃ìn-Kpɔ̃ìn Dyí Zàìn Nyɛ

“Dyú ɓě mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé [Jɛ̀hóvà] gbo.”Wɛ́ɖɛ́ 127:3

Dyú dyi wóɖóín, ɔ mɔ̀ múà-ɖɛ̀ kè kũ̀à cá ɓó dyi-kpɔ̃ìn-nyɔ̀ ɓě bìì. Kà ɓě mɔ̀à dyú-wóɖóìn-nyɔ̀ ɖìè ɓěɛɛ, ɔ ɓɛ́ìn ɓě dyi giniɛ̀n ɓɛ́ ɓě kéɛ dyí dyuò kà ɔ muǎ ɓěɛ̀ ti kè gana dyí ɖúùn ɓɛ́ ɓě ké ɓě dyúɔ̀ gbo gmɔ̀ kɛ. Se mɔ́ɔ ɓɛ́ìn kè hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ kúɖúú ɓě ɓɛ́ìn ɓě dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ fũ̀à-fṹá kɔ̃ dyàà. M̀ kè nì mǔèɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɓě ké ɖɛ páún po ɓɛ́ ɓě ké ɓě dyúɔ̀ gbo gmɔ̀, ɔ kè ɓɛ́ ɓě ké ɓě dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ gboi kpɔ̃. Xwɛ̌ Báɓòɔ̀ náún-po-wùɖù ɓě ɓɛ́ìn ɓě gbo kpáa ɓɛ́ ɓě ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě nì kà kɛɛ jè gbo dyé kɛ́?

 1 ƁĚ WƆ̃́ KÀ DYÚ-PƐ̀ÐƐ̀ NYU ƁĚƐ̀ CĨ́-CĨ́ DYÍ ZÀÌN NYƐƐ MÚIN

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Nyɔ ɖò dyi ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓéɖéín, nìí, ɔ ku hwòɖǒ, ké ɔ kpeɖe nɔ̀mɔ̀ dyíin.” Ké ɖeɛɛ, “nyɔ ɖò dyi ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓéɖéín, nìí, ɔ ní vɔ̃ ɔ mìɔùn nììn nɔ̀mɔ̀ dyíin dyé jè. Ɔ ní zàìn nyɔ ɖò.” (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 13:4, 5) Kà m̀ mɔ̀à ɖe ɖìèɛɛ, ɔ mɔ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké nì dyúɔ̀ gbo gmɔ̀. Ɔ nì ná dyɛo, kɛɛ, nì dyú-ɓǎɔ̀ ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̌n kà m̀ ɖǎ ɔ nya po vɛ̃in nyɛ. Ɔ jèɛɛ, ɔ mɛ ɓɔ́ m̀ hwìɖǐi sɔ̀ɔ̀ kà ɔ mɔ̀ùn kɔ̃̀ ɓɛ́ m̀ ké ɔ gbo gmɔ̀ ɖekèɛ̀. M̀ dyiɛ hwòɖǒ-kùìn-kà kè kpeɖeɛ̀-dyíin- nɔ̀mɔ̀-kà nyùìn ní, nìí, m̀ ɓɛ́ìn ɔ gbo kpáa ɓɛ́ ɔ kéɛ dyí dyuò kà m̀ kɔ̃̀ ɖé ɔ jè gboɛ, kè ɓɛ́ ɔ mɔ̀ùn ké ɓě dyúɔ̀ gbo gmɔ̀ ɖekèɛ̀.

“Ɓě mɔ̀ nyɔ́nɔ́-ɓǎ ɓěɔ̀ kɛɛ, ɓě kè ɓěɛ̀ gmàà ɓěɔ̀ mɛ cĩ́ ɖé ɖɛ-múin-wɔ̃́-wɔ̃́ mú.” (1 Píɖɛ̀ 3:7) M̀ mɛ dyuòɛ̀ dyí kà nì gmàà mu ɔ ganaɔ̀ ɓáún-ɓáún kũ̀à mú nyuìn ɓó ɓě dyúɔ̀ gbo gmɔ̀ jèɛ̀. Ɔ ɖǎ kũ̀à ɖìè ɓě ɓéɖé, ké wa ɓɛ́ìn ɔ hwòɖǒ dyií gbǎìn mɔɔ ɔ sàìn mɔɔ ɔ kpéí hwɔɔ. Ti ɖíɛ́ ɓě ɓaɖaín, ɔ ɓɛ́ìn m̀ dyoɖoùn kpáìn, kɛɛ m̀ mɛ vɔ̃ ɓɛ́ m̀ ké gìɖìǐ nì. Sepóɛɖé “nyɔ mɔ̀ nyɔ kɔ̃̀ dyoɖo-hwòɖò mɛɛ̀ kɛɛ, ɔ kpa ɖɛ ké ɔ zi gana-ɓéɖé-nyɔ̀ dyí.” (Nɔ́ɔ́ 16:32) M̀ mɛ ɓéɖé hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀, ké m̀ mɛ nyí ɔ gbo-kpá-kpá ɓɛ́ ɔ kɔ̃̀ ɔ ké dyéɛ.—Nɔ́ɔ́ 14:29.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɓǎ ɓě: ɓě kpá ɓěɛ̀ gmàà gbo ɓó dyúɔ̀ gbo gmɔ̀ jè kɛbì ɔ mɛ mɔ̀ máaún-kà kɛ. Cɛ̃ ti ɓɛ́ m̀ nyu ɖɛ kà kò ɖò ɓě kɔ̃ún wɛ̃ɛ kɔ̃ ɓɛ́ m̀ ké ti ɓáún-ɓáún nyu ɓó nì gmàà kè nì dyúɔ̀ gbo

  • Ðe ɓě: ɓěɛ̀ dyú-ɓǎ dyi ɓě gbo kpáa mɔ́ ɓó dyúɔ̀ gbo gmɔ̀ jè ní, nìí, ɓě mɛ wɔ̃́ìn gbo. Ɔ jǔ ké ɔ se kũ̀àɔ̀ nyu nɔ̀mɔ̀ dyíin ní, mɔ̀ǔn ɖá ɓɛ́ m̀ ké ɔ bɛ̃̌ dyi mɔ́ìn, kɛɛ m̀ mɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɔ ké ɔ nyuɛ dyí hwòɖǒɛ̀-dyíin-nɔ̀mɔ̀-kà

 2 ƁĚ KÙÌN GBO-KPƆ̃ÌN-KPƆ̃ÌN NÌÀ ƁĚ PṸA KƐƐ DYI

DƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ɓɛ́ wa ké nyɔ dyúáɖò jǔ.” (Jɛ́nɛ́sì 2:24) Ɓě ɖǎ nyɔ ɖìè ɖé xwéɖé-dùɔ̀ mú ɓéɖé dyɛo, kɛɛ ɔ mɛ nì ɓě hwìɖǐi kà m̀ kè nì mǔèɔ̀ mɔ̀ “nyɔ dyúáɖò” keɛ. Ɓě ku dúún ɓɛ́ ɓě ké ɓěɛ̀ dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dyi kùìn.

Gmàà ɓě, ɓě mɛ kpáìn ɓěɛ̀ dyú-ɓǎ ɓě gbo-kpá-kpá kè waà gboi-kpɔ̃-kpɔ̃ɔ̀ jè múàǔn dyi. Nì zùo-po-wùɖù ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn “dyi-káná-káná” dyàà. (Nɔ́ɔ́ 12:18) Dyú-ɓǎ ɓě, ɓě cɛ̃ɛ ɓěɛ̀ gmàà ɓě gbo kà ɓɛ́ ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀ wa mú, ké wa kpa ɖɛ ɖé ɓě gboɛ. Ɓàìn ɔ ɓó kà ɔ nyu xwéɖé-dùɔ̀ dyí gmɔ̀ɔ̀ kɛɛ jè.—Nɔ́ɔ́ 31:10, 28.

“Nyɔ ɖò mɛ ɓɔ́ ɔ mìɔùn nììn nɔ̀mɔ̀ dyíin dyi mɔ́ɔ. Ɔ mɛ mɔ́ ɔ mǔè ɖò nììn nɔ̀mɔ̀ dyíin dyi.” (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 10:24) Nyu ɖɛ ɓɛ́ ɔ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó nì mǔèɔ̀ bììɛ ti séín. Kà ɓě mɔ̀à dyi-kpɔ̃ìn-nyɔ̀ ɓěɛɛ, ɓě ɖú ti dyí ɓɛ́ ɓě ké wùɖù, kè ɓɛ́ ɓě ké ɓě mǔèɔ̀ zùo po, ɔ kè ɓɛ́ ɓě ké ɖùǔ gbo toìn tòìn. Ɓě mɛ ɓɔ́ ɓě mìɔùn nììn mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛ ɓá ɓě sɔ̃́ɔ̀ da pɛ̃́ jè dyí. Ɓě mɛ kɔ̃̀ ɓě mǔèɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓě jè gbo. Báɓòɔ̀ ɖá, “Ɓěǐn ɖá ɓɛ́ ɓě ké kɛ́ɛ́ mú nyuìn nyùìn, ɔ sèìn ɓě sɔ̃́ɔ̀ mɛ wɔ̃́ ɓó ti wè xwíníín hwɛ̀.” (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 7:3-5) Ɔ jèɛɛ, ɓě mɛ cɛ̃ ɖɛ nìà kɛɛ jè wáɖáá ɖé ɓě sɔ̃́ɔ̀ pṹa. Ɓěɛ̀ hwòɖǒ-ku-ku kè ɖɛ-múin-wɔ̃́-wɔ̃́ mu ɓě gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dyi kùìn.

DƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɔ mɛ ɓɔ́ ɓě hwìɖǐi sɔ̀ɔ̀ ɓɛ́ ɓě ké ti dyí ɖú ɓó ɓě sɔ̃́ɔ̀ bìì

  • Nyu ɖɛ mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě ɓɛ́ nì mǔèɔ̀ kéɛ dyí dyuò kà ɓɛ́ m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ múɛ. Ɔ hwɔìn kà céè-ɖɛ̀ ɖoɓo-ɖoɓo kè nyíí-ɖɛ̀ mɛ́nɛ́ɛ́ tò-tò

 3 ƁĚ DYÚƆ̀ ÐƐ TƐ̀MƐ̀ÌN-TƐ̀MƐ̀ÌN

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ké m̀ dyuò Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐn ɓěɔ̀ sɔ̀ìn ɖé nì dyú-ɓìɖì. Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ ɓɛ́ ɔ dyàà pó-pó dyììn ɖé Kɛ́ɖɛ́ì Jízɛ̀ hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa múɛɛ nyíɛ.” (2 Tímétè 3:15) Ɓě mɛ sɔ́ ɖɛ ɓě mu nyuùn ɓɛ́ ɓě ké ɓě dyúɔ̀ ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ dyí. Ɔ ɓɛ́ìn kpé mìɔ ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ cɛ̃́ hwɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké wóɖó dyɛ mɔ̀ùn. Ti dyúɔ̀ nìà ɖé ɔ ɖe xwíníín keɛɛ, ɔ ɓɛ́ìn ɓě wuɖu dyí dyuòɛ̀, ké ɓě dyi dyoɖoún kpá mɔɔ múàǔn kpá ní, ɔ ɓɛ́ìn ná dyúɔ̀ nyuɛ ɖekè. Zà Báɓò-nɔ̀ɔ̀ ɓě wuɖuún ɖé ɔ gbo ti ɔ mɔ̀ dyú-pɛ̀ɖɛ̀ keɛ. Ɔ se ɖɛ m̀ nìà wuɖuún zàǔn wɛ̃ɛ múin wɔ̃́ɔ ɓɛ́ìn dyɛo, kɛɛ ɔ ɓɛ́ìn ɔ gbo kpáa ɓɛ́ ɔ ké céè-ɖɛ̀ wuɖuún zà-zà múàǔn dyi kpáìn ti ɔ mu nyɔ vɛ̀nɛ̀ǐn muùn wɛ̃.

Ɓě dyúɔ̀ se dyí ɓíé mìɔ ɓɛ́ ɔ ké ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè cɛ̃ɛ wɔ̃́. Ɓě dyi Jɛ̀hóvà ɓaà ní, dyúɔ̀ mɛ wɔ̃́ ɓě ɓaà-wùɖùɔ̀. (Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 11:19) Ɓě kè ɓě dyúɔ̀ dyi péé nyuɛń nììn, ɓě cɛ̃ ɖɛ ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ mɛɛ jè. (Wɛ́ɖɛ́ 78:3, 4) Kà ɓě dyúɔ̀ muà ɓúáa nììn nyɛɛ, ɔ muɛ dyéìn kà ɓɛ́ ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀ Jɛ̀hóvà múɛ, ké ɔ muɛ cɛ̃́ìn ɓɛ́ ɔ mɔ̀ùn kéɛ náa nyu ɖekè.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ðɛ jɛ́ɛ́ m̀ mɛ ɓaà jè kɛɛ mɔ̀, hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ ɓɛ́ m̀ ké nì dyúɔ̀ gmɛ̀ìn

  • Kpa wuɖu kè fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ jɛ́ɛ́ ɓě kɔ̃in ɖé nì dyúɔ̀ gbo ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ gbɔ dèɛ̌n fṹà