Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

 GE-MÚ 4

Kà Ɓě Ké Wíɖí Mú Màìn Nyɛ

Kà Ɓě Ké Wíɖí Mú Màìn Nyɛ

“Náún-po-wùɖù sɛ́ɖɛ́ìn dyí mɔ̀ ɖɛ nyuɛ ké nyɔǔn-dyùɛ̀ dyí-sɔ́-ɖɛ̀ ɓě kpá súɖúú dyí.”—Nɔ́ɔ́ 20:18

À séín kɔ̃̀ à ké wíɖí ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě à xwéɖé-dù ɓěɔ̀ kɔ̃̀ wa ké ɓéɖéɛ wa nyí. (Nɔ́ɔ́ 30:8) Ɓó ɔ séín kɔ̃in nyɛɛ, ‘wíɖí mɔ̀ nyɔ dyí-gmɔ̀-ɖɛ̀.’ (Ìkíɖísìásì 7:12) Kà ɓě mɔ̀à dyi-kpɔ̃ìn-nyɔ̀ ɓěɛɛ, ɔ ɓɛ́ìn mú kàmàà ɓɛ́ ɓě ké wíɖí jè cɛ̃, kɛɛ ɓě mɛ ɓɔ́ɔ gbo wɔ̃́ìn ɓɛ́ wíɖí jè ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě ɖé ɓě dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ mú dyà. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 4:32) Dyi-kpɔ̃ìn-nyɔ̀ ɓě mɛ deín dèìn hwòɖǒ kɔ̃, ké wa mɛ kpáìn gbo ti ɓɛ́ wa mu wíɖí peɖe jè gbɔ poɛń nììn nyɛ.

 1 SƆ́ ÐƐ DYÍ KÓÐÓ-KÓÐÓ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ M: “Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi gbǒ tɔ̀mɔ̀ dya ɖò poɛ mɔ́ ní, ɔ kò dyi, ké ɔ poìn wíɖí jĩ̀ kà ɓɛ́ ɔ mu gbǒɔ̀ pòìn nyɛɛ jè hwìɖǐi kĩ́ín, ɓɛ́ ɔ kéɛ dyé kɛbì ɔ mu wíɖí goun ɓéɖéìn ɓɛ́ ɔ ké gbǒɔ̀ hwɔ ní.” (Ðúù 14:28) Ɔ kpa ɖɛ ɓɛ́ ɓě ké gbo kpáìn ɓó kà ɓě mu ɓěɛ̀ wíɖí peɖeìn nyɛɛ jè dyí sɔ́. (Emɔ́ 3:3) Ɓě mɛ po ɖɛ ɓě kɔ̃̀ ɓě ké dɔ̃, ɔ kè wíɖí jĩ̀ kà ɓě ɓɛ́ìn peɖeɛ kɛɛ jè gbɔ. (Nɔ́ɔ́ 31:16) Ɓě mɛ ɓɔ́ ɖɛ dɔ̃ɔ pū sepóɛɖé ɓě ɓéɖé wíɖí jè. Ɓě vɔ̃ ɓɛ́ ɓě ní kɔ̃̀ ɖà kpa kpɔ̃. Ɓě mɛ peɖe wíɖí ɓě ɓéɖéɛ ɖòùn.—Nɔ́ɔ́ 21:5; 22:7.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɔ jǔ ké ɓě ɖǎ wíɖí ɓě ké peɖeɛɛ peɖeɛ hwɔ ní, ɓě mɛ kpáìn gbo ɓɛ́ ɓě ké ɖɛ ɓě mu wíɖí tɔ̀ɔ̀ mú nyuìn nyɛɛ gbɔ po

  • Ɔ jǔ ké wíɖí ɓě ɓéɖéɛ se mú tɔ ní, ɓě sɔ́ɔ dyí ɓɛ́ ɓě ké ɓěɛ̀ wíɖí peɖe-peɖe kɔ̃ cɛ̃. Ɔ hwɔìn kà ɓɛ́ ɓě ké ɓě mìɔùn nììn ɖii-ɖɛ̀ pĩ ké ɔ zi ɓɛ́ ɓě ké ɖii-ɖɛ̀ pĩ-pĩ dɔ̃ kɛɛ dyí

 2 NYU ÐƐ ƁĚ WÁÐÁÁ KÈ DYÉ ÐƐ ƁĚ KÀ WA NYU NÌƐ̀ JƐ́Ɛ́ KƐ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ðɛ kpɔ̃ à hwòɖǒɛɛ mɔ̀ ɓɛ́ à ké ɖɛ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí kɛɛ nyu. Ɔ se ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɖé [Jɛ̀hóvà] dyúa kɛɛ ɖòùn, kɛɛ ɔ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɖé nyɔǔn-dyù dyúa kɛɛ ɖekè.” (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 8:21) M̀ mɛ cɛ̃ nì mǔèɔ̀ jǎà gbo ɓá wíɖí jĩ̀ kà m̀ nì nyuɛń, kè ɔ jĩ̀ kà m̀ peɖeɛ jè dyí.

M̀ dyi gbɔ-po-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá wíɖí jè dyíɛ gbɔ poɛń nììn, m̀ mɛ cɛ̃ɛ nì mǔèɔ̀ gbo ti séín. (Nɔ́ɔ́ 13:10) Wíɖí jè cɛ̃-cɛ̃ mu ɓě gbo kpáùn ɓɛ́ gìɖìǐ ké ɖé ɓě dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ mú nì. M̀ mɛ dyé wíɖí m̀ nì nyuɛń nyɛ kà ɔ se m̀ ɖòùn nì wíɖíɛ, kɛɛ kà ɔ mɔ̀ xwéɖé-dù gànáà wíɖíɛ.—1 Tímétè 5:8.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Ɓě mɛ wɔ̃́ìn wíɖí jĩ̀ kà ɓě ɖò-ɖò mu peɖeìn ɓɛ́ ɓě ké se ɓě mǔèɔ̀ dyi dièɛɛ jè gbo

  • Ɓě mɛ ɓɔ́ɔ fòèɛ̀n ɓɛ̀ fũ̀à-fṹá ké dyi hwɛ̀ ɓɛ́ ɓě ké wíɖí jè cɛ̃