Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

 GE-MÚ 1

Gmɔ̀ Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Ɓó Dyi-Kpɔ̃ìn-Kpɔ̃ìn Múàǔn Nì Jè

Gmɔ̀ Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Ɓó Dyi-Kpɔ̃ìn-Kpɔ̃ìn Múàǔn Nì Jè

“Ðé ɖɛ dè gbɔɔ̀ múɛɛ, Ðɛ-séín-mɛ-nyɔ̀ɔ̀ mɛ ma gàa kè màa.”—Máfíò 19:4

Jɛ̀hóvà * Gèɖèpɔ́ɔ̀ dè ma dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ gbɔ. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à nììn gbo kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu ma màa kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ ké ɔ “dyà ma ɔ gàaɔ̀ gbo.” Áɖɔ̀ùn kpá ma múàǔn mìɔ, ké ɔ ɖá, “Ɛ̃̀hɛ̃́ɛ̀, kpá nìà kɛ mɔ̀ ní kpá ɓěɔ̀ ɖò, ké fɔ́ nìà kɛ mɔ̀ ní fɔ́ɔ̀ ɖò.” (Jɛ́nɛ́sì 2:22, 23) Jɛ̀hóvà nìɛ̀ mɔ́uń ke ɓɛ́ dyi-kpɔ̃ìn-nyɔ̀ ɓě ké múàǔn nì.

Gàa kè màa dyi dyi kpɔ̃ìn ní, wa poɛ̌n hwìɖǐi kà ɓɛ́ ɖɛ séín mu dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛ. Kɛɛ, ɖɛ kpá jɛ́ɛ́ kɛ mɔ̀, nyɔ́nɔ́-ɓǎ kè ɔ gmàà ɓɛ́ wa ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn múɛɛ, mu fũ̀à-fṹá dyéìn. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 7:28) Ðé bòɖòsóò nìà kɛ múɛɛ, nì mu Báɓòɔ̀ gma ɓě ɓɛ́ ɔ jǔ ké m̀ dyi dyi kpɔ̃ ní, nìí, wa ɓɛ́ìn nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ múàǔn poɛ kɛɛ dyéìn.—Wɛ́ɖɛ́ 19:8-11.

 1 KPƆ̃ NÌÌN KŨ̀À ƁƐ́ JƐ̀HÓVÀ NYÍÌN NYƐƐ DYI

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: Nyɔ́nɔ́-ɓǎɔ̀ mɔ̀ nyɔ nì xwéɖé-dùɔ̀ kɔ̃in.—Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:23.

Ɔ jǔ ké m̀ dyi nyɔ́nɔ́-ɓǎ jǔìn, Jɛ̀hóvà dèɛ̀ hwìɖǐi ɓɛ́ m̀ ké nì gmàà jè gbo kɔ̃̀ ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. (1 Píɖɛ̀ 3:7) Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu ma ɔ ɓɛ́ ɔ ké nì gbo-kpá-nyɔ̀ jǔ, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɔ kpɔ̃ ɖé dya-dè-dè kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. (Jɛ́nɛ́sì 2:18) M̀ mɛ ɖɛ̀ɓɛ̀ nì gmàà mú mìɔ ɓɛ́ m̀ ké ɔ hwòɖǒɛ̀-mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓě m̀ nììnɔ̀ dyúa po.—Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:25-29.

Ɔ jǔ ké m̀ dyi gmàà jǔìn, Jɛ̀hóvà dèɛ̀ hwìɖǐi ɓɛ́ m̀ ké nì dyú-ɓǎɔ̀ kpéín dyé mìɔ, kè ɓɛ́ m̀ ké ɔ gbo kpá ɓɛ́ ɔ ké ɔ nììn kũ̀àɔ̀ nyu ɖé dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ mú. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 11:3; Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:33) M̀ mɛ dè ɔ gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ sɔ̃ xwíɖíi, ké m̀ mɛ kpɔ̃ìn ɔ gbo ɖé kũ̀à nyu-nyu mú hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:18) M̀ dyiɛ náa nyu ní, nìí, nì mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɖé nì dyú-ɓǎɔ̀ kè Jɛ̀hóvà dyéɖéín.—1 Píɖɛ̀ 3:1-6.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Diè nì mǔèɔ̀ dyi xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn nyɔ́nɔ́-ɓǎ mɔɔ gmàà nɔ̀mɔ̀ dyíin jǔɛ kɛ. M̀ mɛ tò ɖùǔ kóɖó-kóɖó, ké m̀ mɛ nyu ɖɛ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ nì nyuu-ɖɛ̀ ké dyíin nɔ̀mɔ̀ kɛ

  • M̀ mɛ ku hwòɖǒ. Ɔ mu ti dyí ɖúùn ɓɛ́ ɓě sɔ̃́ɔ̀ ké kà ɓě ké ɓě mǔèɔ̀ múàǔn poɛɛ cɛ̃́

2 KƆ̃̀ NÌ MǓÈƆ̀ HWÒÐǑ-KPƆ̃-ÐƐ̀ ƁĚ JÈ GBO MÌƆ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: M̀ kɔ̃̀ ɓɛ́ m̀ ké nì mǔèɔ̀ jè hwìɖǐi poìn ɖé dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ mú. (Fèɖópĩ̀ɔ̀ 2:3, 4) Nì mǔèɔ̀ mɛ kpa ɖɛ ɖé m̀ gbo, ké m̀ mɛ “nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín ɖé nyɔǔn séín gbo.” Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kǎà Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ ɔ bìì kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě ké nì. (2 Tímétè 2:24) “Wuɖu ɓɛ́ nyɔǔn-dyù se hwìɖǐi poìn ké wa cɛ̃ kɛɛ puà nyɔ kà gàsíà nyuà kɛ, kɛɛ hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-nyɔ̀ɛ̀ wuɖu dyà dyi-káná-káná.” Ɔ jèɛɛ, m̀ dyi wùɖùɛ̌n nììn m̀ mɛ ma mú. (Nɔ́ɔ́ 12:18) Jɛ̀hóvà zùùɔ̀ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké wùɖù ɖé kpeɖeɛ̀-dyíin-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú.—Gàɖézìà 5:22, 23; Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 4:6.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • M̀ mɛ ɓaà ɓɛ́ m̀ ké gìɖìǐ kè hwòɖǒ-kɔ̃in-cɛ̃̀-cɛ̃̀ ɓéɖé hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ kè nì mǔèɔ̀ ké ɖɛ kpa ɖɛ ɓě jè cɛ̃

  • Poìn ɖɛ nì mu cɛ̃ìn ɔ kè kà nì muɛ cɛ̃ìn nyɛɛ jè hwìɖǐi kóɖó-kóɖó

 3 ƁĚƐ̀ HWÌÐǏI-POÌN-ÐƐ̀ MƐ NÌ DYÚÁÐÒ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: gàa kè màa dyi dyi kpɔ̃ìn ní, wa mɔ̀ǎ “nyɔ dyúáɖò.” (Máfíò 19:5) Kɛɛ, ɓě mɔ̀ nyɔ ɖò-ɖò sɔ̃́ ɓě ke, ké ɓěɛ̀ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ìn kòɛ̀. Ɔ jèɛɛ, ɓě kɔ̃̀ ɓě kéɛ cɛ̃́ kà ɓě ké dyúáɖò nì ɖé ɓěɛ̀ hwìɖǐi-poìn-poìn kè hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ ɓě múɛ. (Fèɖópĩ̀ɔ̀ 2:2) Ɓěɛ̀ dyúáɖò nì-nì kpa ɖɛ ɔ jǔ ké ɓě dyi ɖɛ ɓě gbɔ poɛń nììn. Báɓòɔ̀ ɖá, “Náún-po-wùɖù sɛ́ɖɛ́ìn dyí mɔ̀ ɖɛ nyuɛ ké nyɔǔn-dyùɛ̀ dyí-sɔ́-ɖɛ̀ ɓě kpá súɖúú dyí.” (Nɔ́ɔ́ 20:18) Báɓòɔ̀ gma ɓě mɛ gmɔ̀ ɓě dyí ɖé ɓěɛ̀ ɖɛ kpa ɖɛ ɓě gbɔ-po-po mú.—Nɔ́ɔ́ 8:32, 33.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Cɛ̃ ɖɛ ɓě kpɔ̃ m̀ hwòɖǒɛ nì mǔèɔ̀ gbo, ɔ mɛ ɓɔ́ ɖɛ ɓě m̀ mɔ́ ɔ ké dyí dyuòɛɛ, mɔɔ nì hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě jǔɛ pū

  • Diè nì mǔèɔ̀ dyi hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɖò gbo wɔ̃́ìn mɔɔ m̀ kéɛ nyu

^ wɖkp. 4 Ðé wuɖu-dù ɓě ɓɛ́ wa céè ma Báɓòɔ̀ mú kĩ́ín nyɛ múɛɛ, Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ Jɛ̀hóvà kɛ.