Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Ɓó ti kàmàǔn-kàmàǔn ɓě nìà kɛ mú ɓɛ́ dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn kè xwéɖé-dù ɓě nìà fũ̀à-fṹá dyí dyéɛń nyɛɛ, nì hwòɖǒ ɖá xwéɖé-dù ɖò ɓɛ́ìn múàǔn nìɛ̀ɛ̀? Ðɛ nìà kɛ se ɖɛ fɛ̃́ìn xwa ɖò. Kɛɛ gbo-kpá-kpá nì ɓó. Bòɖòsóò nìà kɛ se dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn dyí-gmɔ̀-cèè-ɖɛ̀ gàná dyɛo, kɛɛ ɔ zà Báɓò gma ɓě kè náún-po-wùɖù ɓě ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn kũ̀à mú nyùɛ̀n nyɛɛ da. Ɔ jǔ ké m̀ dyi wa dyi kpɔ̃ nɔ̀mɔ̀ dyíin ní, nìí, wa mu m̀ gbo-kpá-sɔ̃̀ nyíìn ɓɛ́ nì xwéɖé-dùɔ̀ ké múàǔn nì.