Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

 GE-MÚ 2

Ɓě Mɛ Kpɔ̃ìn Kpɔ̃̀ìn Gbo

Ɓě Mɛ Kpɔ̃ìn Kpɔ̃̀ìn Gbo

“Ðɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ xwaún poìn nyɛɛ, nyɔ ɖò ní nyuɛ, ké wa ní sɔìn mú.” —Máà 10:9

Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ à nììn gbo ké ɔ ɖá, “Ɓě mɛ nyu ɓěɛ̀ gmàà ɓěɔ̀ jǎà gbo.” (Máɖékà 2:16) Ðɛ nìà kɛ kpa ɖɛ ɖé dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ mú, sepóɛɖé ɔ se ná nìǐn, nìí, hwòɖǒ-kɔ̃-dè-dè ɖò se nìɛ̌ mu. Ɓɛ́ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ké mú wóɖó ní, ɔ kpa ɖɛ ɓɛ́ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-dè ké ɓě pṹa nì.

Ðé dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nìà zɛ̃̌ɛ̀ kɛ múɛɛ, jǎà nyu-nyu nì fũ̀à-fṹá mú. Kɛɛ ɓɛ́ m̀ ké nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dyí gmɔ̀ ní, nìí, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ sɔ̃́ kɔ̃ jìnììn.

 1 NYUƐ ƁƐ́ NÌ DYI-KPƆ̃ÌN-KPƆ̃ÌNƆ̀ KÉ ÐƐ KĨ́ÍN JǓ ÐÉ M̀ GBO

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Ɓě ní ɖá ɓɛ́ ɓě ké cĩ́ kà nyɔ se hwòɖǒ fɔ̀nɔ̀ ɓěɔ̀ cĩ́à kɛ. Kɛɛ ɓě mɛ cĩ́ kà nyɔ fɔ̀nɔ̀ hwòɖǒ ɓěɔ̀ cĩ́à kɛ.” (Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:15, 16) M̀ mɛ gmɔ̀ nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dya kà ɖɛ kpa ɖɛ ɖò nìà kɛ ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú. M̀ dyiɛ náa nyu ní, ɔ mɔ̀ hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀. Ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ kĩ́ín jǔ ɖé m̀ gbo.

Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nì mǔèɔ̀ gbo gmɔ̀ kè ɓɛ́ m̀ kè ɔ ké “cĩ́ ɖé múà mú.” (Ìkíɖísìásì 9:9) Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ wáɖáá kà ɓɛ́ m̀ mɛ ɓɔ́ nì mǔèɔ̀ ɖé nya poɛ vɛ̃in nyɛ. Kɛɛ ɓě sɔ̃́ɔ̀ mɛ mɔ́ kà ɓě ké ɓě mǔèɔ̀ múàǔn po kɛɛ dyi. (Fèɖópĩ̀ɔ̀ 2:4) Nyuɛ ɓɛ́ nì mǔèɔ̀ kéɛ dyí dyuò kà ɔ kpa ɖɛ ɖé m̀ gboɛ.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • M̀ kè nì mǔèɔ̀ mɛ ɓɔ́ gboi tɔmɔìn, ké nì mǔèɔ̀ jè mɛ nì m̀ hwìɖǐi ti séín

  • Poɛ̌n hwìɖǐi kà ɓě mɔ̀ǎ “nyɔ-kpò sɔ̃́” ké ɔ se “m̀ ɖòùn” ɖeɛ

 2 GMƆ̀ NÌ HWÒÐǑ-DYÙÀƆ̀ DYÍ

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ MƆ̀: “Nyɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ gmɔ̀ màa ɖò dya, ké màaɔ̀ gbo-pɛ̃́-tò nyu ɔ xwéé kɛɛ, ɔ kè màaɔ̀ ɖǎ gmaɖe poɛ hwɔ ɖé ɔ hwòɖǒ bũ̌.” (Máfíò 5: 28) Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi nyuu-ɖɛ̀ nyìnììn kɔ̃ìn ɓě jè hwìɖǐi poɛ̌n nì tee ní, nìí, ɔ se ɔ mǔèɔ̀ jǎà gbo nyuɛń nì.

Jɛ̀hóvà ɖá m̀ mɛ “ma mú ɓá ɖɛ ɓě nì mu hwìɖǐi poìn nyɛɛ jè dyí.” (Nɔ́ɔ́ 4:23; Jɛ̀ɖèmádyà 17:9) Ɓɛ́ m̀ kéɛ náa nyu ní, nìí, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké nì dyéɖéɔ̀ dyí gmɔ̀. (Máfíò 5:29, 30) Sí Jóɓòɛ̀ ɓo bɛ̃̌ǐn sepóɛɖé ɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ ɖi ma wuɖu kà ɓɛ́ ɔ se ma màa kà kò ɖò dya gmɔ̀ɔ̌ mu fɔɔ ɓó ɔ mɔ́-kà kɛ. (Jóɓò 31:1) M̀ mɛ jìnììn ɔ kɔ̃ kà ɓɛ́ m̀ se màa kè gàa fɔ̀nɔ̀ gbɔ dyi-dyé-ɖɛ̀ ɖò dya gmɔ̀ɔ̌ muɛ. Ké m̀ mɛ ɓɔ́ nyɔ kà kò ɖò ɓɛ́ ɔ se nì mǔèɔ̀ kɛɛ bũ̌in nɛ́ɛ̀ ɓó ɔ mɔ́-kà.

ÐƐ M̀ ƁƐ́ÌN NYUƐ KƐ MƆ̀:

  • Nyuɛ ɓɛ́ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě kéɛ dyí dyuò kà ɓɛ́ nì mǔèɔ̀ ɖòùn kɔ̃̀ m̀ wɛ̃

  • M̀ mɛ poìn nì mǔèɔ̀ hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓě jè hwìɖǐi, ké m̀ mɛ po ɓǎto séín ɖò ɓɛ́ nì mǔèɔ̀ hwòɖǒ se gboi dè kɛɛ ɓɔ́í wàɖà