Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

Nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ ɓɛ́ìn múàǔn nìɛ̀ dyììn ɖé Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ mú.

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

M̀ ɓɛ́ìn dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn kè xwéɖé-dù nì múàǔn wɛ̃ɛ ɓéɖéɛ, dyììn ɖé ɖɛ ɓě ɓá Báɓòɔ̀ dyí ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ, ɓɛ́ wa nìà bòɖòsóò nìà kɛ múɛɛ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn mú.

GE-MÚ 1

Gmɔ̀ Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Ɓó Dyi-Kpɔ̃ìn-Kpɔ̃ìn Múàǔn Nì Jè

Dyi-diè-ɖɛ̀ fɛ̃́ìn xwa sɔ̃́ kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ nì dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ ké dyíin nɔ̀mɔ̀.

GE-MÚ 2

Ɓě Mɛ Kpɔ̃ìn Kpɔ̃̀ìn Gbo

Ðɛ vò-vò ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ jǔ ɖé dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn mú, ké ɔ zi ɓɛ́ m̀ ké se gbàɖàùn poɛ dyíɛɛ nì ɓóò?

GE-MÚ 3

Kà M̀ Ké Fũ̀à-Fṹá-Ðɛ̀ Ɓě Dyi Zĩ̀ìn Nyɛ

Ðɛ ɖò jè gbo gmɔ̀-kà nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓɛ́ìn dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn ɓɛ́ ɔ ku dyi ké ɔ nì múàǔn, kè dyɛ̀ se dyi ku ké ɔ nì fũ̀à-fṹá múɛɛ gboi zaìn.

GE-MÚ 4

Kà Ɓě Ké Wíɖí Mú Màìn Nyɛ

Hwòɖǒ-kɔ̃-dè-dè kè jǎà-nyu-nyu nyu ɖɛ́ kũ̀à kɛ́?

GE-MÚ 5

Kà M̀ Kè Nì Ɓíɖí-Gbò-Xwíníín-Nyɔ̀ Ɓě Ké Gìɖìǐ Mú Nìɛ̀

Ɓě ɓɛ́ìn ɓěɛ̀ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě kpéín dyéɛ, ké ɓě ɓɛ́ìn ɓě dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dyi kùɛ̀n.

GE-MÚ 6

Kà Dyú Ɓě Nyu Dyi-Kpɔ̃ìn-Kpɔ̃ìn Dyí Zàìn Nyɛ

Dyú ɓéɖé-ɓéɖé ɓɛ́ìn ɓěɛ̀ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dyi kùɛ̀n mìɔɔ̀?

GE-MÚ 7

Kà Ɓě ké Ɓě Dyú Ðɛ Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ

Ðɛ pàɖǎ nì kpeɖe-zà-zà mú ké ɔ se gma ɓě kè sɔ̃ kɔ̃ pɛ̃́ìn-pɛ̃́ìn ɖòùn.

GE-MÚ 8

Se-Dyí-Ɓɛ̀ɖɛ̀ìn-Ðɛ̀ Ðò Dyi Kpáín

Dyé gbo-kpá-kpá m̀ kɔ̃̀ m̀ ké ɓéɖéɛ.

GE-MÚ 9

Xwéɖé-Dù Gànáà Mɛ Ɓiè Jɛ̀hóvà

Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn nì xwéɖé-dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè múàǔn dyi kpáìn mìɔ Kɛ́?