Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Nyùìn Xwéɖé-Dù Múà Jɛ́ɛ́ Kɛ́?

Ðɛ́ Nyùìn Xwéɖé-Dù Múà Jɛ́ɛ́ Kɛ́?

Nì hwòɖǒ ɖá ɔ mɔ̀ . . .

  • ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnǹ?

  • wíɖíì?

  • ɖɛ kà kò ɖòò?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

“Mana nì nyɔ ɓě ɓɛ́ wa wɔ̃́ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀, ké wa nyuɛ kɛɛ kɔ̃.”—Ðúù 11:28, Dèè-Wùɖù Sùà Kèɛ̀ Ðie.

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

Nì mu jǎà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓéɖéìn.—Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:28, 29.

Nì mu jǎà kpéín-dyé-dyé ɓéɖéìn.—Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:33.

Nì mu gìɖìǐ mu nììn.—Máà 10:6-9.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ JǍÀ POƐ CÁÀ?

Ǹdye, ɓó xwíníín sɔ̃́ ɓě nìà kɛ jè:

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ dè xwéɖé-dù jè gbɔ. Báɓòɔ̀ ɖá, Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ “nyɔ kɔ̃̀ gbo xwéɖé-dù séín ɓě . . . zà waà nyɛ́nɛ́” kɛ. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 3:14, 15) Ɔ xwíníín mɔ̀, xwéɖé-dù nì sepóɛɖé Jɛ̀hóvà mɔ̀ nyɔ po ɔ páún. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè jǎà nìà kɛ kpaà ɖɛ kɛ́?

    Nàìn ɖɛ nìà kɛ hwìɖǐi. Ɔ jǔ ké m̀ dyiɔ́ má ɖii-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ wɔ̃ ɖò ɖiɛń nì, ké m̀ dyiɔ́ má mɔ́ ɓɛ́ m̀ kéɔ́ má ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa pĩàìn kɛɛ dyí dyuò ní, nìí, nyɛ́ nì muɔ́ má dyi dièìn nyɛ́? Fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒɔ̀ mɔ̀, nyɔ pĩà ɖii-ɖɛ̀ɔ̀ kɛɛ ɖéɛ̀ nì mu dyi dièìn.

    Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà ɔ nì, à dyi mɔ́ ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa nyùìn xwéɖé-dù múà kɛɛ dyí dyuò ní, nìí, ɔ mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà dya gmɔ̀, sepóɛɖé ɔ mɔ̀ nyɔ dè ma xwéɖé-dù jè gbɔ.—Jɛ́nɛ́sì 2:18-24.

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ ɖé m̀ jè gbo. Hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-ɖɛ̀ ɓɛ́ xwéɖé-dù ɓě ké nyuɛɛ mɔ̀, wa mɛ mɔ́ Jɛ̀hóvàà náún-po-wùɖù ɓě ɓɛ́ ɔ tòà ɖé ɔ Wuɖuɔ̀ muɛɛ dyi. Ðɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́? “Sepóɛɖé ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓě jè gbo.” (1 Píɖɛ̀ 5:6, 7) Jɛ̀hóvà ɓéɖé hwòɖǒ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó à bìì, ké ɔ náún-po-wùɖù ɓěɔ̀ nyu à kpáná dyí.—Nɔ́ɔ́ 3:5, 6; Àzédyà 48:17, 18.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn nyɔ́nɔ́-ɓǎ mɔɔ gmàà mɔɔ dyú-wóɖóìn-nyɔ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin jǔɛ kɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé ÌFÍSĨ̀Ɔ̀ 5:1, 2KƆ̀ÐƆ́SĨ̀À 3:18-21 mú.