Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 11

Wa Céè Ma Ɓá Jízɛ̀ Jè Dyí

Wa Céè Ma Ɓá Jízɛ̀ Jè Dyí

M̀ dyé gàa ɓě nìà ɖé dyi-dyé-ɖɛ̀ɔ̀ múɛ níì?— Wa mɔ̀ Máfíò kè Máà kè Ðúù kè Jɔ̃́ɔ́ kè Píɖɛ̀ kè Jĩ́ìn kè Júɖè ɔ kè Pɔ́ɔ̀. Gàa ɓě nìà kɛɛ séín cĩ́ ma ɖé Jízɛ̀ tiín, ké wa céè ma ɓá Jízɛ̀ jè dyí. À cɛ̃́ ɖɛ vò-vò ɓá wa jè dyí.

Ðɛ́ m̀ dyuò dyí ɓá gàa ɓě nìà kɛɛ jè dyíɛ́?

Wa nyɔ-kpò tã mɔ̀ ma àpɔ́sò ɓě, ké wa kè Jízɛ̀ wáɖá ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu. M̀ dyuò nyɔ kpò tã nìà wɛɛ dyíì?— Wa mɔ̀ ma Máfíò kè Jɔ̃́ɔ́ ɔ kè Píɖɛ̀. Máfíò Jɔ̃́ɔ́ ɓɛ́ wa mɔ̀ ma Jízɛ̀ àpɔ́sò ɓěɔ̀ ɖò kɛɛ dyuò ma Jízɛ̀ dyí nɔ̀mɔ̀ dyíin,  ké wa ɖò ɖò céè ma céè-ɖɛ̀ ɓá Jízɛ̀ɛ̀ cĩ́-cĩ́ɔ̀ jè dyí. Àpɔ́sò Jɔ̃́ɔ́ céè ma céè-ɖɛ̀ wa ɖáìn Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ kè céè-ɖɛ̀ mɛ́nɛ́ɛ́ tã mɔ̀à Kĩ́ín-kĩ́ín Jɔ̃́ɔ́, kè Jɔ̃́ɔ́ Sɔ̃́, ɔ kè Jɔ̃́ɔ́ Tã kɛ. Àpɔ́sò Píɖɛ̀ céè ma céè-ɖɛ̀-dyù mɛ́nɛ́ɛ́ sɔ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ mú. Wa nyɛ́nɛ́ mɔ̀ Kĩ́ín-kĩ́ín Píɖɛ̀ kè Píɖɛ̀ Sɔ̃́. Ðé ɔ céè-ɖɛ̀ sɔ̃́ nììnɔ̀ múɛɛ, Píɖɛ̀ céè ma ɓá ti ɓɛ́ Jɛ̀hóvà wùɖù ma sɔ̀ìn ɖé dyɔún, ké ɔ cɛ̃ ma Jízɛ̀ jè, ké ɔ ɖá, ’Ni dyú-gàà nìà kɛ̀. Ḿ ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ mú, ké ní hwòɖǒ dèìn ɔ múin.’

Gàa tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa nìà ɖé dyi-dyé-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn à nììn Jízɛ̀ jè dyí ɖekè ɖé céè-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa céè ma kɛɛ mú. Gàa ɓěɔ̀ ɖò mɔ̀ ma Máà. Ɔ ɓɛ́ìn ma ɖé nìɛ̀ ti ɓɛ́ wa kpɔ̃ ma Jízɛ̀ kɛ, ké ɔ ɓɛ́ìn ma ɖɛ séín kpá ma kɛɛ dyéɛ. Wa ɖò mɔ̀ ma Ðúù. Ɔ mɔ̀ ma hwǒò-nyɔ̀, ké Jízɛ̀ ɖǎ ma mɛ hwɛ̀ ké ɔ ɓɛ́ìn ma ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ jǔɛ̀.

Gàa sɔ̃́ tɔ̀ɔ̀ ɓě nìà ɖé dyi-dyé-ɖɛ̀ kɛ múɛɛ mɔ̀ ma Jízɛ̀ ɖíí-gàà dyùwè ɓě, ké wa mɔ̀ ma Báɓòɔ̀ céè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖò. M̀ dyuò wa nyɛ́nɛ́ dyíì?— Wa nyɛ́nɛ́ mɔ̀ Jĩ́ìn Júɖè. Wa se ma Jízɛ̀ jè jǎà po kĩ́ín. Wa hwòɖǒ ɖá sã̀à nì ma Jízɛ̀ nyuɛń. Kɛɛ ti ɖǎ ma ziɛɛ, wa po ma Jízɛ̀ jè jǎà ké wa jǔ ma ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě.

Báɓò céè-nyɔ̀ hwɛ̀ìn-gbɔ ɓɛ́ m̀ dyéà ɖé dyi-dyé-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ mɔ̀ Pɔ́ɔ̀. Hwɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ jǔɛɛ, ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Sɔ́ɔ̀. Ɔ nyɛ́ ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě mú, ké ɔ nyìnììn ma hwòɖǒ kɔ̃in mìɔ ɓó wa gbo. M̀ dyuò ɖɛ nyuɛ ké Pɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ jǔ kɛɛ dyíì?— Wé ɖòɛ̀ ɓaɖaa, Pɔ́ɔ̀ nì ma hwìè ɖò xwíníín, ké wàɖà cá kɛɛ, ɔ wɔ̃́ ma nyɔ ɖòɛ̀ wuɖu sɔ̀ìn ma ɖé dyɔún. Ɔ mɔ̀ ma Jízɛ̀! Ké ɔ diè ma Pɔ́ɔ̀ dyi, ké ɔ ɖá,‘Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ nyìnìàìn hwòɖǒ kɔ̃in ɓó nyɔ ɓě ɓɛ́ wa poà ḿ jè jǎà kɛɛ gbo kɛ́?’ Ɔ ɖǎ ma ná nìɛɛ, Pɔ́ɔ̀ zĩàìn ma gbo ké ɔ jǔ ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀. Pɔ́ɔ̀ céè ma Báɓò-cèè-ɖɛ̀-kpò mɛ́nɛ́ɛ́ 14, sɔ̀ìn Wóɖómà gbo ké Híìbúɖúù gbo muɛ.

À zà Báɓòɔ̀ wuɖuún wé séín, ɔ se ná níì?— Dyììn ɖé Báɓòɔ̀ wuɖuún-zà-zà múɛɛ, à cɛ̃́ ɖɛ vò-vò ɓá Jízɛ̀ jè dyí. Nì múɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ vò-vò ɓá Jízɛ̀ jè dyíɛ cɛ̃́ɛ̀?—

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • 2 Píɖɛ̀ 1:16-18

  • Máà 3:21; 14:51

  • Júɖè 1

  • Àpɔ́sò 9:1-18