Wìɖìbɛ́kɔ̀ mɔ̀ ma màa ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ ma Jɛ̀hóvà mú kɛ. Ɔ dyú-ɓǎ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Áázè. Ɔ mɔ̀ùn ɖɛ̀ɓɛ̀ ma Jɛ̀hóvà mú ɖekè. Xwɛ̌ Wìɖìbɛ́kɔ̀ kè Áázè dyéìn ma kɛ́? Xwɛ̌ ɔ nyuɛ ma nyɔǔn dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma Jɛ̀hóvà múàǔn po kɛ́? À cɛ̃́ ɖɛ vò-vò ɓá ɔ jè dyí.

Áázèɛ̀ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě mɔ̀ ma Ééɓòɖòhɛ̃́ɛ̀ kè Seɖɔ́. Wa séín cĩ́ ma ɖé Kénà-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃. Kénà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ se ma Jɛ̀hóvà ɓiè-nyɔ̀ ɓě. Kɛɛ Ééɓòɖòhɛ̃́ɛ̀ mɔ́ ma ɓɛ́ ɔ dyú-gààɔ̀ ké ma màa ɓɛ́ ɔ ɓiè ma Jɛ̀hóvà kɛɛ dyi kpɔ̃. Ɔ jèɛɛ, ɔ ɖoɓo ma ɔ gbo-nì-dyù ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn ma Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ jǔɛ̀ kɛɛ ɖé dɛ̀ ɓɛ́ Ééɓòɖòhɛ̃́ɛ̀ gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖò cĩ́ ma ɖé hwɔɖɔ kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Háwàɖàùn kɛɛ mú, ɓɛ́ ɔ ké ma nyɔ́nɔ́ dyi mɔ́ ɓó Áázè bìì.

Wìɖìbɛ́kɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma ní-ɓìɔ̀ wĩín peɖeɛ-kpàìn-wè vò-vò nyu

Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ kè Ééɓòɖòhɛ̃́ɛ̀ gbo-nì-dyù ɓěɔ̀ ɖíɛ́ ɓě mu ma. Hwìèɔ̀ tɔ̀mɔ̀ ma mú mìɔ. Nyí-ɖɛ̀ kè ɖii-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa kpa ma kɛɛ nì ma sǒ-nì-gbu-kɔ̃ún ɓaɖa-bùè ɓě kɔ̃ún. Xwɛ̌ Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ mu ma màa ɓɛ́ ɔ ké ma kà gã ɓó Áázè bììɛɛ dyí dyuòɛ̀ nyuùn wɛ̃́? Ti ɓɛ́ Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ kè gbo-nì-dyù ɓěɔ̀ nyini ma ɖé Háwàɖàùn kɛɛ, wa kò ma ní-ɓì ɖò wĩín dyi, sepóɛɖé Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ nyɔ ɓě mu ma ɓó dyiìn ɓɛ́ wa ké ma ní píní kɛ. Ɔ ɓaà ma Jɛ̀hóvà, ké ɔ ɖá,‘Ɔ jǔ ké ḿ dyiɛ màa ɖò gbo cɛ̃ ɓɛ́ ɔ ké ḿ ní nyí, ké ɔ dyi ḿ kè ní sǒ-nì-gbu-kɔ̃ún ɓěɔ̀ ní nyí ní, nìí, ní muɛ dyí dyuòùn kà ɓɛ́ màa nìà kɛɛ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ m̀ ɖǎ gã kɛ.’

 Púɛɛ, màa-dyù gmɔ̀ kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Wìɖìbɛ́kɔ̀ kɛɛ dyi ma ɓó ní-ɓìɔ̀ wĩín. Báɓòɔ̀ ɖá màa-dyùɔ̀ nɔ̀mɔ̀ ma dyíin mìɔ cá. Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ diè ma ɔ dyi ɓɛ́ ɔ kéɛ ma ní nyí ɓó ná jè. Màa-dyùɔ̀ ɖá,‘Eè, ní mu ní píníìn ɓó m̀ kè nì sǒ-nì-gbu-kɔ̃ún ɓěɔ̀ bìì ɖekè.’ Poɛ̌n hwìɖǐi. Kà sǒ-nì-gbu-kɔ̃ún nyuà kà ní pàɖǎ náà kɛ, ɔ jèɛɛ Wìɖìbɛ́kɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma ní-ɓìɔ̀ wĩín peɖeɛ-kpàìn-wè vò-vò nyu. M̀ dyéɛ ɖé dyi-dyé-ɖɛ̀ɔ̀ mú, kà ɔ nì kũ̀à nyuɛń mìɔ kɛɛ̀?— Kà Jɛ̀hóvà nyu ma Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ ɓaà-wùdùɔ̀ gɔ̃̌ jǔɛ̀ kɛɛ fɔ̀nɔ̀ìn ma ɔ wɔ̃.

Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ nyí ma Wìɖìbɛ́kɔ̀ nyí-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in vò-vò. Wìɖìbɛ́kɔ̀ ɖá ma Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ kè gbo-nì-dyù ɓěɔ̀ ɓɛ́ wa ké ma ɖé ɔ nyɔ ɓě ɓíɖí-taún mu. Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ zaìn ma kɔ̃in xwíníín kɔ̃̀ jè Ééɓòɖòhɛ̃́ɛ̀ ɖoɓo ma kà ɔ kɛ, ɔ kè kà Jɛ̀hóvà nyu ma ɔ ɓaà-wùɖùɔ̀ gɔ̃̌ jǔɛ̀ kɛ. Wìɖìbɛ́kɔ̀ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kpá ma múàǔn ɓɛ́ ɔ ké ma Áázè dyi kpɔ̃.

Wìɖìbɛ́kɔ̀ kè Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ mu ma ɖé Kénà ké ɔ kpɔ̃ ma Áázè dyi

Kɛɛ nì hwòɖǒ ɖá Wìɖìbɛ́kɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma Áázè dyi kpɔ̃ɔ̀?— Wìɖìbɛ́kɔ̀ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mɔ̀ nyɔ ɖoɓo ma Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ kɛ̀. Ɔ jèɛɛ, ti ɓɛ́ Wìɖìbɛ́kɔ̀ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ diè ma ɔ dyi kɛbì ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma ɖé Kénà mu ɓɛ́ ɔ ké ma Áázè dyi kpɔ̃ɔ, ɔ ɖá,‘Ǹdye, ní mɔ́ ḿ ké mu.’ Wàɖà kɛɛ, ɔ kè Ɛ̀ɖìɛ́zɛ̀ mu ma. Ti ɓɛ́ wa nyini ma ɖé Kénà kɛɛ, ɔ kpɔ̃ ma Áázè dyi.

Sepóɛɖé Wìɖìbɛ́kɔ̀ nyu ma ɖɛ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma nyuɛ jèɛɛ, Jɛ̀hóvà po ma ɔ mana kɔ̃. Ti ɓɛ́ zɔ̃ vò-vò ɖǎ ma ziɛɛ, Jízɛ̀ wóɖóìn ma ɖé ɔ nyúà-dyú ɓěɔ̀ ɖò mú. Ɔ jǔ ké m̀ dyi nì kà Wìɖìbɛ́kɔ̀ nì ma ka kɛ, ké m̀ dyi Jɛ̀hóvà múàǔn po ní, nìí, ɔ mu m̀ mana kɔ̃ poùn ɖekè.

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Jɛ́nɛ́sì 12:4, 5; 24:1-58, 67