À mɛ nyuɛ kà ɓɛ́ nyɔ nìɔ́ kà ɖé Jɛ́ɖèkóò-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ múɛ. Hwɔɖɔ nìà kɛɛ nì ma ɖé Kénà-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃, dɛ̀ ɓɛ́ nyɔ ɓě se ma Jɛ̀hóvà jè jǎà poɛ. Màa ɖò kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Wéɖéháà kɛɛ cĩ́ ma ɖé.

Ti ɓɛ́ Wéɖéháà mɔ̀ ma màa-dyù gmɔ̀ kɛɛ, ɔ wɔ̃́ ma bɔ̃̌ kà ɓɛ́ Mózè ge ma Dyóó Zĩ-zãɔ̀ mú, kè kà ɓɛ́ ɔ zà ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖé Íjè-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ kɛ. Ké ɖeɛɛ, ɔ wɔ̃́ɔ ma kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà kpá ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo ɓɛ́ wa ké ma waà mú-nyɛ́-nyɔ̀ ɓɛ̌ɔ̀ toún ɖuɛ. Kàǔn wɛ̃ɛ, ɔ nìɛ̀ wɔ̃́uń ɖe kà ɓɛ́ Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖǎ Jɛ́ɖèkóò-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn, ké wa ɖǎ waà jàɖàìn-gbò ɓěɔ̀ dyi nyànàìn nyɛ.

Wéɖéháà gmɔ̀ ma dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyí, sepóɛɖé ɔ po ma Jɛ̀hóvà jè jǎà

Hwìo-kà ɖòɛɛ, Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ sɔ̃́ ɓě ɖò dyá ma ɖé hwɔɖɔɔ̀ mú ɓɛ́ wa ké ma ɔ dyéɖé gboi kpa. Wa mu ma ɖé Wéɖéháà ɓíɖí-taún. Wéɖéháà ɖá ma wa ɓɛ́ wa ké ma ɖé ɔ ɓíɖí-gbǒùn nì. Ɓó máaún-kà kɛɛ, Jɛ́ɖèkóò-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ kã́áɔ̀ wɔ̃́ ma bɔ̃̌ kà ɓɛ́ dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ ɓě nì ma ɖé hwɔɖɔɔ̀ múɛ, ɔ kè kà ɓɛ́ wa ɖǎ ma ɖé Wéɖéháà ɓíɖí-taún muɛ. Ɔ jèɛɛ, kã́áɔ̀ ɖoɓo ma gàa ɓě ɖò ɓɛ́ wa ké ma nyɔ-kpò sɔ̃́ ɓěɔ̀ kpɔ̃. Wéɖéháà vǐè ma dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ sɔ̃́ ɓěɔ̀ ɖé ɔ gbǒɔ̀ dúún, ké ɔ cɛ̃́ɛ ma gàa ɓě ɓɛ́ kã́áɔ̀ ɖoɓo ma kà kɛɛ gbo, ké ɔ ɖá, ‘Dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nìɔ́ má nɔ̄, kɛɛ wa ɖǎ hwɔɖɔɔ̀ mú sɔ̀. Ɓě dyi wa kíɖíí sí kàǔn ní, ɓě ɓɛ́ìn wa kpɔ̃ɔ ke!’ M̀ dyuò xwíníín kɔ̃̀ jè Wéɖéháà nì ma kà dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyí gmɔ̀ùn wɛ̃ɛ dyíì?— Sepóɛɖé ɔ po ma Jɛ̀hóvà jè jǎà, ké ɔ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu ma Kénà-ɓòɖòɔ̀ Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nyíìn nyɛ.

Hwɛ̀ ɓɛ́ dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ké ma Wéɖéháà ɓíɖí-gbǒùn sɔ̀ kɛɛ, wa cɛ̃ɛ ma ɔ gbo kà ɓɛ́ ɔ kè ɔ ɓíɖí-gbò-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mu ma poùn ti ɓɛ́ Jɛ́ɖèkóò-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mu ma wáɖáùn wɛ̃. M̀ dyuò ɖɛ wa cɛ̃ ma ɔ gbo ɓɛ́ ɔ ké ma nyuɛɛ dyíì?— Wa ɖá,‘Ðú ɖɔ-wɔ̃̀ zĩ-zã nìà kɛ dyí, ɓɛ́ m̀ kéɛ nì wúɖɛ̀-wɔ̃̀ɔ̀ kɔ̃ ɓá. M̀ dyiɛ náa nyu ní, nìí, m̀ kè nì ɓíɖí-gbò-xwíníín-nyɔ̀ séín ɓěɔ̀ mu poùn.’ Wéɖéháà nyu ma ɖɛ jɛ́ɛ́ wa cɛ̃ ma ɔ gboɛɛ ní. Sɔ̀ìn ɓó ɔ gboɛɛ, m̀ dyuò ɖɛ kpá ma kɛɛ dyíì?—

Jɛ̀hóvà póìn ma Wéɖéháà kè ɔ ɓíɖí-gbò-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀

Ti ɓɛ́ wé gbɛ̀ǐ-gbɛ̀ǐ ɖǎ ma ziɛɛ, Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dɛ́ɖɛ́ ma hwɔɖɔɔ̀ ɖei ɖé gìɖìǐ mú. Ɓó wé mɛ̀nɛ̌ìn-ɖò xwíníín nyɛɛ, wa dɛ́ɖɛ́ ma hwɔɖɔɔ̀ ɖei kpa dyúáɖò ɓó wé séín ɓaɖa. Kɛɛ ɓó wéɔ̀ mɛ̀nɛ̌ìn-sɔ̃́ nììnɔ̀ ɓaɖaa, wa dɛ́ɖɛ́ ma hwɔɖɔɔ̀ ɖei kpa mɛ̀nɛ̌ìn-sɔ̃́. Púɛɛ, wa séín páná ma mú ɖé wuɖu zoo mú. Jɛ̀hóvà nyuɛ ma ké  gmɔɔ̀ wáɖá ma hwɔɖɔɔ̀ ɖei. Kɛɛ gbǒ ɓɛ́ ɖɔ-wɔ̃̀ zĩ-zãɔ̀ ɓá ma kà dyií ɖé ɔ wúɖɛ̀-wɔ̃̀ɔ̀ gboɛɛ se ma wáɖá. M̀ ɓɛ́ìn ɔ dyéɛ ɖé dyi-dyé-ɖɛ̀ɔ̀ múù?— Wéɖéháà kè ɔ ɓíɖí-gbò-xẃníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖǎ pó!

Ðɛ́ Wéɖéháà jè tɛ̀mɛ̀ìn m̀ dyíɛ́?— Wéɖéháà po ma Jɛ̀hóvà jè jǎà sepóɛɖé ɔ ɖǎ ma ɖɛ dĩ́ín-dĩ̀ìn vò-vò wɔ̃́ ɓá ɔ jè dyí. M̀ mìɔùn nì ɖɛ dĩ́ín-dĩ̀ìn vò-vò ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ cɛ̃́ɛń ɖekè. M̀ po Jɛ̀hóvà jè jǎà kà Wéɖéháà nyuɛ ma kà kɛɛ̀?— À dyuòɛ̀ dyí kà m̀ po ɔ jè jǎà kɛ.

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Jasúé 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Híìbúɖúù 11:31