Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 1

Vǐè-Ðɛ̀ Ɓɛ́ À Kpá Múàǔn À Ké Dyí Dyuò Kɛ

Vǐè-Ðɛ̀ Ɓɛ́ À Kpá Múàǔn À Ké Dyí Dyuò Kɛ

Nyɔ ɖò ɖǎ m̀ vǐè-ɖɛ̀ ɖò gbo cɛ̃ ɖòò?— * Báɓòɔ̀ cɛ̃ vǐè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò ɓɛ́ ɔ hwɛ̀ mú kɛɛ jè. Ɔ hwɛ̀ mú sepóɛɖé ɔ sɔ̀ ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo. Wa ɖáìn vǐè-ɖɛ̀ sepóɛɖé nyɔ ɓě seɛ ma jè dyí dyuò. Ínjà ɓěɔ̀ mɔ̀ùn mɔ́ ɓɛ́ wa ké ma ɖɛ nìà kɛɛ jè dyí dyuò. Nì muɛ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ m̀ ké vǐè-ɖɛ̀ nìà kɛɛ dyí dyuòò?—

Nì hwòɖǒ ɖá ɖɛ́ ínjà ɓěɔ̀ nì ma mɔ́uń ɓɛ́ wa ké ma dyí dyuò kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛó zɔ̃̌ɔ̀ gàa kè màa kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀. Wa nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Áɖɔ̀ùn ké Íì. Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyí ma wa cĩ́-naín nɔ̀mɔ̀ dyíin kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Íɖɛ̃̀ìn-ɓàǎ-ɖɛ̀-gbǎɔ̀ kɛ. Ɔ jǔ ké Áɖɔ̀ùn kè Íì dyi ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu ní, nìí, wa kè waà dyú ɓě mu ma ɓóɖó-kpà gànáɔ̀ nyuùn ɓɛ́ ɔ ké ma nì kà Íɖɛ̃̀ìn-ɓàǎ-ɖɛ̀-gbǎɔ̀ nì ma kà kɛ. Ké wa muɔ́ má Páɖédǎ mú cĩ́ìn kánáá pū. Kɛɛ, ɖɛ ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn kè Íì nyu ma kà kɛɛ nì m̀ hwìɖǐi?—

Áɖɔ̀ùn kè Íì se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu jè à seà Páɖédǎ mú cĩ́ɛń nì zɛ̃̌ɛ̀ kɛ. Kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá ɔ mu ɓóɖó-kpà gànáɔ̀ nyuùn ɓɛ́ ɔ ké dyíin nɔ̀mɔ̀, ké nyɔǔn séín mu cĩ́ìn kánáá pū, ké wa mu múàǔn nììn. Xwɛ̌ ɔ mu ɖɛ nìà kɛɛ nyuùn wɛ̃́? Ɓó ti tɔ̀mɔ̀ǔn-tɔ̀mɔ̀ǔn xwíníín nyɛɛ, nyɔ ɖò seɛ ma dyí dyuò. Ɔ mɔ̀ ma vǐè-ɖɛ̀.

Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ dyi ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ, ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ma nyɔ ɓě ɖɛ vò-vò ɓá vǐè-ɖɛ̀ nìà kɛɛ jè dyí. Ɔ ɖá vǐè-ɖɛ̀ɔ̀ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyí. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma nyɔ ɓě gbo ɓɛ́ wa ké ɓaà ɓɛ́ kã́á-ɓòɖò nìà kɛɛ ké dyi. Ɔ mu ɓóɖó-kpàà páɖédǎ nɔ̀mɔ̀ dyíin mú nyuùn.

M̀ kpá múàǔn ɓɛ́ m̀ ké vǐè-ɖɛ̀ nìà kɛɛ dyí dyuòò?— Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ nyɔ ɓě nyuà Jɛ̀hóvà wuɖuɛɛ ɖòùn mɔ̀ nyɔ mu Páɖédǎ mú cĩ́ìn nyɛ. Báɓòɔ̀ cɛ̃ à ɖɛ vò-vò gbo ɓá gàa kè màa ɓě ɓɛ́ wa nyu ma Jɛ̀hóvà wuɖuɛɛ jè dyí. Nì muɛ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ m̀ ké wa jè cɛ̃́ɛ̀?— À mɛ dyé nyɔ wa ɖíɛ́ ɓě jǔ ma kɛ, ɔ kè kà à ɓɛ́ìn nìɛ̀ kà wa nì ma kɛ.

ZÀ VƆ̀SÌ BĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Máà 4:11

  • 1 Píɖɛ̀ 1:12

  • Jɛ́nɛ́sì 1:26-28; 2:8, 9; 3:6, 23

  • Máfíò 6:9, 10

  • Wɛ́ɖɛ́ 37:11, 29

^ wɖkp. 3 Ðé tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛɛ séín múɛɛ, bɛ̃̌ nìà kɛ (—) mu dyi-diè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ɖeín nììn. Ɔ dyi ná nìǐn, nìí, ɔ mɔ̀ǎ ti nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓɛ́ m̀ ké mú gbà, ɓɛ́ nì dyúɔ̀ ké dyi-diè-ɖɛ̀ɔ̀ gɔ̃̌ jǔ.