Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 13

Tímétè Mɔ́ Ɓɛ́ Ɔ Ké Ma Nyɔ Ɓě Gbo Kpá

Tímétè Mɔ́ Ɓɛ́ Ɔ Ké Ma Nyɔ Ɓě Gbo Kpá

Tímétè mɔ̀ ma gàa-dyù gmɔ̀ ɓɛ́ ɔ kpá ma múàǔn ɓɛ́ ɔ ké ma nyɔ ɓě gbo kpáa. Ɔ mu ma dà pàɖǎ ɓě ɓɛ́ ɔ ké ma nyɔ ɓě gbo kpá. Ɔ jèɛɛ, ɔ ɓéɖé ma fɛ̀ɛ̀ ɓɛ́ ɔ kpáìn ma múàǔn dyiɛ. Nì muɛ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ìn ɓɛ́ m̀ ké ɔ jè wɔ̃́ɔ̀?—

Tímétè ɖe kè ɔ dàɓò tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖɛ ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ dyí

Tímétè sɔ̀ ma ɓíɖíi ɖé hwɔɖɔ wa ɖáìn ma Ðísàɖà kɛɛ mú. Ti ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma dyúɛɛ, ɔ dàɓò Ðóè kè ɔ ɖe Dyúɖè dèìn ma ɔ Jɛ̀hóvà jè tɛ̀mɛ̀ìn gbɔ. Kà Tímétè nì ma ɓíɖíi sɔ̀ùn wɛ̃ɛ, ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma nyɔ ɓě gbo kpá ɓɛ́ wa ké ma Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́.

Ti ɓɛ́ Tímétè mɔ̀ ma gàa-dyù gmɔ̀ kɛɛ, Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma ɔ gbo ɓɛ́ ɔ kè ɔ ké ma mú nàìn, ɓɛ́ wa ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè zìo po ɖé dà tɔ̀ɔ̀ ɓě. Ké Tímétè wɔ̃́ ma! Ɔ hwòɖǒ wɔ̃́ ma ɓɛ́ ɔ ké ma mu ɓɛ́ ɔ ké ma nyɔ ɓě gbo kpá.

 Tímétè kè Pɔ́ɔ̀ mu ma ɖé hwɔɖɔ ɖò nì ma ɖé Màsèdónìà-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ ɓɛ́ wa ɖáìn ma Tɛ̀sàɖònákà kɛɛ mú. Hwɛ̀ ɓɛ́ wa ké ma ɖé nyiniɛɛ, wa ɓéɖé wa ké ma nà tee, ɔ kè ɓɛ́ wa ké ma hwɔ̌ mú kpá. Ti ɓɛ́ wa ɖǎ ma ɖé nyiniɛɛ, wa kpá ma nyɔ vò-vò gbo ɓɛ́ wa ké ma Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́. Kɛɛ nyɔ ɖíɛ́ ɓě kpá ma dyoɖoún ké wa mɔ́ ɓɛ́ wa ké ma Tímétè kè Pɔ́ɔ̀ bũ̌in puà. Ɔ jèɛɛ, Pɔ́ɔ̀ kè Tímétè sɔ̀ ma ɖé hwɔɖɔɔ̀ mú, ké wa kpa ma zio poɛ ɖé dà kà kò ɖò ɓě.

Tímétè kpáìn ma ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ múàǔn dyi

Dɛ̀nɛ̀ gbɛ̀ǐ-gbɛ̀ǐ ɖǎ ma ziɛɛ, Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma Tímétè gbo ɓɛ́ ɔ ké ma ɖé Tɛ̀sàɖònákà ɖe kɔ́ìn ɓɛ́ ɔ ké ma kà wa ɖíí ɓěɔ̀ nì ma kɛɛ dyé. Ɔ ɖú ma hwòɖǒ-ku-ku dyí ɓɛ́ ɔ ké ma ɖé hwɔɖɔ kɔ̃̀ mú wa táà ma wa ɖáɓáa kɛɛ mú ɖe kɔ́ìn! Kɛɛ Tímétè mu ma sepóɛɖé ɔ hwòɖǒɔ̀ gbaìn ma dyií ɓó wa ɖíí ɓě nì ma ɖéɛɛ jè. Ké ɔ dyà ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖé Pɔ́ɔ̀ gbo ɖe, kà wa ɖíí ɓě ɓɛ́ wa nì ma ɖè Tɛ̀sàɖònákà kɛɛ nì ma nɔ̀mɔ̀ dyíin nyuɛń ɖé jǎàɔ̀ múɛ!

Tímétè kè Pɔ́ɔ̀ nàìn ma mú ɓó zɔ̃ ɓáún-ɓáún xwíníín, ké wa po ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè zio. Ti ɖòɛ̀ ɓaɖaa, Pɔ́ɔ̀ céèɛ̀ ma kà ɓɛ́ Tímétè mɔ̀ ma nyɔ ɓɛ́ ɔ hwòɖǒ ɖèìn ma múin ɓɛ́ ɔ ké ma dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ gbo kpá kɛ. Tímétè ɖɛ̀ɓɛ̀ ma Jɛ̀hóvà mú, ké ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ ma nyɔ ɓě mú ɖekè.

M̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ nyɔ ɓě múù, ké m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké wa gbo kpá ɓɛ́ wa ké Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ɛ̀?— Ɔ dyi ná nìǐn, m̀ ɓɛ́ìn nì fɛ̀ɛ̀ɔ̀ múàǔn dyi kpáìn kà Tímétè nyuɛ ma kà kɛ.

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • 2 Tímétè 1:5; 3:16

  • Àpɔ́sò 16:1-5; 17:1-10

  • 1 Tɛ̀sàɖónìà 3:2-7

  • Fèɖópĩ̀ɔ̀ 2:19-22