Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 5

Sámíò Nyu Ma Dyí-Sɛ́ɖɛ́ìn-Ðɛ̀ Kánáá Pū

Sámíò Nyu Ma Dyí-Sɛ́ɖɛ́ìn-Ðɛ̀ Kánáá Pū

Sɔ̀ìn ma Sámíò nyɔ-gmɔ̀ tììn nyɛɛ, ɔ cĩ́ ma ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀, dɛ̀ ɓɛ́ nyɔ ɓě mu ma Jɛ̀hóvà ɓiè naín nyɛ, ké ɔ nyu ma ɖé kũ̀à. M̀ dyuò kà Sámíò nyu ma ɖé jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀ muɛ kɛɛ dyíì? À cɛ̃́ Sámíò ɖe ɓɛ́ ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma kà Haná kɛɛ jè kĩ́ín.

Haná mɔ́ ma dyú mìɔ, kɛɛ ɔ ɖǎ ma hwèɖèìn ké ɔ se ma dyú wóɖóɛ̀n ɓɛ́ìn. Ɔ jèɛɛ, ɔ ɓaà ma Jɛ̀hóvà ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ gbo kpá. Ɔ ɖi ma wuɖu kà ɓɛ́ ɔ dyi ma gàa-dyù wóɖóìn ní, nìí, ɔ mu ma ɔ tòùn ɓɛ́ ɔ ké ma ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀ cĩ́ kè ɓɛ́ ɔ ké ma ɖé kũ̀à nyuɛ. Jɛ̀hóvà jǔ ma ɔ ɓaà-wùɖùɔ̀ gɔ̃̌, ké ɔ wóɖóìn ma gàa-dyù. Ɔ jǔìn ma dyúɔ̀ Sámíò nyɛ̀nɛ̀. Kà Haná nyu ma kà wuɖu diɛ kɛɛ, kǎà ɔ nyuɛ ma jɛ́ɛ́. Ti ɓɛ́ Sámíò ɖǎ ma zɔ̃ tã mɔɔ hĩinyɛ jǔɛɛ, Haná kpa ma ɔ ɖé jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀ ɓɛ́ ɔ ké ma ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ bìì kũ̀à nyu.

Íìɖáà mɔ̀ ma sáa-zà-nyɔ̀ vɛ̀nɛ̀ ɖé jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀. Ɔ dyú-gàà sɔ̃́ ɓěɔ̀ nyu ma ɖé kũ̀à ɖekè. Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ jàɖàìn-gbòɔ̀ mɔ̀ ma Gèɖèpɔ́ɔ̀-mú-ɓièìn-gbò kɛ, ké nyɔ ɓě ɓéɖé ɓɛ́ wa kéɔ́ má ɖé ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyu. Kɛɛ Íìɖáà dyú-gàà ɓěɔ̀ nì ma ɖé ɖɛ gbà nyùɛ̀n mìɔ. Sámíò dyé ma ɖɛ ɓě wa nì ma nyuɛń nyɛɛ ní. Sámíò nyu ma ɖɛ gbà kà Íìɖáà dyú-gàà ɓěɔ̀ nyuɛ ma kà kɛ níì?— Gbào! Ɔ gã̀ ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyuɛń dyi tee kà ɔ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě nyu ma kà ɔ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛ.

Nì hwòɖǒ ɖá ɖɛ́ Íìɖáà ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ dyú-gàà sɔ̃́ ɓěɔ̀ bũ̌ nyu kɛ́?— Ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma wa kpeɖe zà. Ɔ se ɓéɖé ɓɛ́ ɔ kéɛ ma gbo wɔ̃́ìn ɓɛ́ wa ké ma ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbǒɔ̀ mú kũ̀à nyu ɖe. Kɛɛ ɔ seɛ ma náa nyu. Ɔ jèɛɛ, Jɛ̀hóvà kpáìn ma ɔ kè ɔ dyú-gàà sɔ̃́ ɓěɔ̀ dyoɖoún. Jɛ̀hóvà poɛ ma gbɔ ɓɛ́ ɔ ké ma wa kpeɖe zà.

Sámíò po ma Jɛ̀hóvàà cuò-wùɖùɔ̀ Íìɖáà gbo

Máaún-kà ɖòɛɛ, Sámíò nì ma mɔ́ɔún ké ɔ wɔ̃́ ma ɖá-wùɖù ɖò, ké wuɖuɔ̀ ɖá, ‘Sámíò!’ Ɔ kpa ma peɖeɛ ɖé Íìɖáà gbo, ké Íìɖáà ɖá, ‘Ḿ se m̀ ɖá.’ Ðá-wùɖùɔ̀ dyi ma kpa sɔ̃́ ɖe, ké ɔ dyììn-kpà tã nììnɔ̀ kɛɛ, Íìɖáà cɛ̃ɛ ma Sámíò gbo kà ɓɛ́ ɔ dyi ma wuɖuɔ̀ wɔ̃́ ɖe ní, nìí, ɔ mɛ ɖá, ‘Ḿ ɓaà m̀ ní Jɛ̀hóvà, wuɖu ḿ gbo. Ḿ nì ɖùǔ tòɛ̌n.’ Kǎà ɖé  Sámíò nyu ma ɔ nyuɛ. Púɛɛ Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma Sámíò gbo ké ɔ ɖá, ‘Cɛ̃ɛ Íìɖáà gbo kà ɓɛ́ ní mu ɔ xwéɖé-dùɔ̀ kpeɖe zàùn ɓó ɖɛ gbà ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà nyuɛ jè.’ Nì hwòɖǒ ɖá ɔ fɛ̃́ìn ma xwa ɓɛ́ Sámíò ké ma cuò-wùɖùɔ̀ Íìɖáà gbo poò?— Gbào, ɔ se ma ná nì. Sámíò fɛ̃̀ìn ma ní dyɛo kɛɛ, ɔ nyu ma ɖɛ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà cɛ̃ ma ɔ gboɛ. Ðɛ Jɛ̀hóva cɛ̃ ma kɛɛ kpá ma jǎà. Wa ɖáɓá ma Íìɖáà dyú-kpò sɔ̃́ ɓěɔ̀, ké Íìɖáà mìɔùn mɛ́ ma ɖekè.

Sámíò nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ mɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó à bìì. Ɔ nyu ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ kɛbì ɔ mɛ dyé ma nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɖɛ gbà nyuɛń nyɛ. Mɔ̀ùn ɖé? Nì mu nììn kà Sámíò nì ma kà kɛɛ̀, ɓɛ́ m̀ ké dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyu kánáá pūù? Ɔ jǔ ké m̀ dyiɛ náa nyu ní, nìí, nì mu Jɛ̀hóvà kè nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě múàǔn poùn.

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • 1 Sámíò 2:22-26; 3:1-21