Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 12

Pɔ́ɔ̀ Ðíí-Màà Dyú Se Ma Fã̀à Peɖe

Pɔ́ɔ̀ Ðíí-Màà Dyú Se Ma Fã̀à Peɖe

À cɛ̃́ gàa-dyù gmɔ̀ ɓɛ́ ɔ póìn ma ɔ ɖeɛ̀ ɖíí-gàà fɛ̀ɛ̀ kɛɛ jè. Gàa-dyù gmɔ̀ɔ̀ tùɔ̀ mɔ̀ ma àpɔ́sò Pɔ́ɔ̀. À se gàa-dyù gmɔ̀ɔ̀ nyɛ́nɛ́ dyuò, kɛɛ ɖɛ à dyuò dyíɛɛ mɔ̀, ɔ nyu ma ɖɛ ɖò ké ɔ se ma fã̀à peɖe. Nì mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɔ nyu ma kà kɛɛ jè wɔ̃́ɔ̀?—

Pɔ́ɔ̀ nì ma kpɔɖɔ ɖeín ɖé Jùɖúsɛ̀ɖɛ̀ìn. Wa kpɔ̃ɔ ma sepóɛɖé ɔ nì ma Jízɛ̀ jè zìo poɛń. Ðɛ-gbà-nyu-gàà ɓě ɖò nyɛ́ ma Pɔ́ɔ̀ mú, ɔ jèɛɛ wa poìn ma ɖɛ gbà xwaún. Ké wa ɖá,‘Ɓěà diè sójà-ɓǎɔ̀ dyi ɓɛ́ ɔ ké ɔ sójà ɓěɔ̀ nyu ɓɛ́ wa ké Pɔ́ɔ̀ gɔ̌mànà dyúa dyà. À mu à mìɔùn vǐèìn ɖé hwìèɔ̀ kɔ̃, ké Pɔ́ɔ̀ dyi zìɛń nììn, nìí, à muɛ kpɔ̃ùn ɓɛ́ à ké ɔ ɖáɓá!’

Pɔ́ɔ̀ ɖíí-màà dyúɔ̀ cɛ̃ ma ɖɛ gbà ɓɛ́ nyɔ ɓěɔ̀ ɖǎ ma kà xwaún poìn nyɛɛ jè ɖé Pɔ́ɔ̀ kè sójà-ɓǎɔ̀ gbo

Pɔ́ɔ̀ ɖíí-màà dyúɔ̀ wɔ̃́ ma ɖɛ gbà wa poìn ma kà xwaún wɛ̃ɛ jè. Ðɛ́ ɔ ɓɛ́ìn ma nyuɛ kɛ́? Ɔ mu ma ɖé dɛ̀ ɓɛ́ Pɔ́ɔ̀ nì ma kà kpɔɖɔɔ̀ ɖeín nyɛ ké ɔ cɛ̃ɛ ma jè Pɔ́ɔ̀ gbo. Wàɖà cá kɛɛ, Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma ɔ gbo ɓɛ́ ɔ ké ma ɖɛ gbà nìà kɛɛ jè sójà-ɓǎɔ̀ gbo cɛ̃. Nì hwòɖǒ ɖá ɔ se ma mú kàmà ɓɛ́ Pɔ́ɔ̀ ɖíí-màà dyúɔ̀ ké ma ɖɛ nìà kɛɛ sójà-ɓǎɔ̀ gbo cɛ̃ɛ̀?— Gbào, sepóɛɖé sójà-ɓǎɔ̀ kɛɛ mɔ̀ ma nyɔ kpa ɖɛ ɖò. Kɛɛ Pɔ́ɔ̀ ɖíí-màà dyúɔ̀ se ma fã̀à peɖe, ké ɔ cɛ̃ɛ ma sójà-ɓǎɔ̀ gbo.

Sójà-ɓǎɔ̀ dyuò ɖɛ ɔ ké ma nyu nyɛ̀nɛ̀ɛ̀ kɛɛ dyí. Ɔ ɖú ma sójà ɓɛ́ìn ma sójà 500 jǔɛ̀ kɛɛ dyí ɓɛ́ wa ké ma Pɔ́ɔ̀ dyí gmɔ̀! Ɔ cɛ̃ɛ ma wa gbo ɓɛ́ wa ké ma Pɔ́ɔ̀ ɖé Sɛ̀sɛ̀wíɖíà-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú kpa ɓó wéa máaún-kà. Pɔ́ɔ̀ pó ma nyɔ ɓěɔ̀ xwaún?— Ǹdye, ɖɛ-gbà-nyu-gàà ɓěɔ̀ se ma ɔ gbo vɔ̃ɔ ɓɛ́ìn! Wa ɖɛ gbà wa poìn ma kà xwaún wɛ̃ɛ se ma kpá.

Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ sɔ̀ìn ɖé ɖɛ ɓě à ɖǎà kɔ̃in zaìn nyɛɛ mú kɛ́?— M̀ ɓɛ́ìn nyɔ ɓɛ́ ɔ se fã̀à peɖeɛ jǔɛ̀ ɖekè kà Pɔ́ɔ̀ ɖíí-màà dyúɔ̀ nì ma kà kɛ. À dyi nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo wùɖùɛ̀ nì ɓá Jɛ̀hóvà jè dyí ní, nìí, à se ɓéɖé ɓɛ́ à ké fã̀à peɖe. M̀ se fã̀à peɖeɛ mu, ké nì mu Jɛ̀hóvà jè cɛ̃ìn kánáá pūù?— M̀ dyiɛ náa nyu ní, nìí, m̀ ɓɛ́ìn nyɔ ɖò póɛ̀n.

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Àpɔ́sò 23:12-24

  • Máfíò 24:14; 28:18-20

  • 1 Tímétè 4:16