Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 9

Jɛ̀ɖèmádyà Se Ma Jɛ̀hóvà Jè Cɛ̃ɛ Ɓɔ́

Jɛ̀ɖèmádyà Se Ma Jɛ̀hóvà Jè Cɛ̃ɛ Ɓɔ́

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ ɓěɔ̀ kpáìn Jɛ̀ɖèmádyà dyoɖoún wɛ̃́?

Jɛ̀hóvà póìn ma Jɛ̀ɖèmádyà ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓěɔ̀ xwaún

Ti ɖíɛ́ ɓě à dyi Jɛ̀hóvà jè nyɔ ɓě gbo cɛ̃ ní, wa kpáìn à nììn dyoɖoún, ɔ se ná nìǐn, wa ɓaɖa à nììn dyɔ́. Ðɛ nìà kɛɛ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ à ké se mɔ́ ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè cɛ̃ ɖe. Ðɛ nìà kɛɛ ɖǎ m̀ gbo kpá ɖòò?— Báɓòɔ̀ cɛ̃ gàa-dyù gmɔ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ ma Jɛ̀hóvà múɛɛ jè à gbo. Ɔ sè ma tííwè ɓɛ́ ɔ ké ma Jɛ̀hóvà jè cɛ̃ɛ ɓɔ́. Ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Jɛ̀ɖèmádyà. À cɛ̃́ ɖɛ vò-vò ɓá ɔ jè dyí.

Ti ɓɛ́ Jɛ̀ɖèmádyà mɔ̀ ma nyɔ gmɔ̀ kɛɛ, Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma ɔ gbo kà ɓɛ́ ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma nyɔ ɓěɔ̀ náún po ɓɛ́ wa ké ma ɖɛ gbà nyuɛ ɓɔ́ kɛ. Ðɛ nìà kɛɛ kàmà ma mú mìɔ ɓó Jɛ̀ɖèmádyà bìì ké ɔ nyùɛ̀n ma fã̀à. Ɔ cɛ̃ɛ ma Jɛ̀hóvà gbo, ké ɔ ɖá,‘Ḿ se dyuò ɖɛ ḿ ké cɛ̃ɛ. Ḿ mɔ̀ dyú-gbɔ́ɔ́.’ Kɛɛ Jɛ̀hóvà ɖá,‘Ɓɔ́ fã̀à ɖò peɖeɛ. Ní mu m̀ gbo kpáùn.’

 Ɔ jèɛɛ, Jɛ̀ɖèmádyà ɖú ma nyɔ ɓěɔ̀ náún po kpàǐ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu ma wa kpeɖe zàùn ɔ jǔ ké wa se ma waà kpeɖe gbà ɓěɔ̀ gbo zĩàìn níɛ. Nì hwòɖǒ ɖá nyɔ ɓěɔ̀ nyu ma ɖɛ ɓɛ́ Jɛ̀ɖèmádyà cɛ̃ ma kà wa gboɛɛ níì?— Gbào. Wa kpáìn ma ɔ dyoɖoún mìɔ, ɔ se ná nìǐn, wa ɓaɖaa ma dyɔ́. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ́ ɓɛ́ wa ké ma ɔ ɖáɓá! Nì hwòɖǒ ɖà xwɛ̌ Jɛ̀ɖèmádyà poɛ̌n ma hwìɖǐi kɛ́?— Ɔ peɖe ma fã̀à, ké ɔ ɖà,‘Ḿ se Jɛ̀hóvà jè cɛ̃ɛ mu ɖe sɔ̃̀ùn.’ Kɛɛ ɔ ɓɔ́ ma Jɛ̀hóvà jè cɛ̃ɛ jǎà cáà?— Gbào. Ɔ seɛ ma náa nyu. Ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ ma Jɛ̀hóvà mu mìɔ jè ɔ se ma ɔ jè cɛ̃ɛ ɓɔ́ɔ ɓɛ́ìn. Sepóɛɖé Jɛ̀ɖèmádyà se ma Jɛ̀hóvà jè cɛ̃ɛ ɓɔ́ jèɛɛ, Jɛ̀hóvà gmɔ̀ ma ɔ dyí.

Ɔ hwɔìn kà ɖɛ-gbà-nyu-gàà ɓě ɖò po ma Jɛ̀ɖèmádyà ɖé pɔ̃-ɓì ɖò múɛ. Ɔ se ma ɖé ní kè ɖii-ɖɛ̀ ɖò ɓéɖé. Gàa ɓěɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ wa ké ma ɖé Jɛ̀ɖèmádyà sè ɓɛ́ ɔ ké ma mɛ́. Kɛɛ Jɛ̀hóvà kpá ma ɔ gbo ké ɔ se ma mɛ́!

Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ sɔ̀ìn ɖé Jɛ̀ɖèmádyà nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ mú kɛ́?— Ti ɖíɛ́ ɓě ní, ɔ peɖe ma fã̀à dyɛo kɛɛ, ɔ se ma Jɛ̀hóvà je cɛ̃ɛ ɓɔ́. M̀ dyi Jɛ̀hóvà jè cɛ̃ ní, nyɔ ɖíɛ́ ɓě kpáìn m̀ dyoɖoún, ɔ se ná nìǐn, wa ɓaɖa m̀ dyɔ́. Ɔ ɓɛ́ìn m̀ dɛ̃ nyùɛ̀n mɔɔ ɔ ɓɛ́ìn m̀ fã̀ùn poɛ. Kɛɛ m̀ mɛ ɓɔ́ Jɛ̀hóvà jè cɛ̃ɛ ɓɔ́ɔ. Ɔ mu m̀ gbo kpáùn kánáá pū kà ɔ kpá ma kà Jɛ̀ɖèmádyà gboɛ.

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Jɛ̀ɖèmádyà 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13