Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 8

Jòsádyà Ɓéɖé Ma Ɓǎto Nɔ̀mɔ̀ Kpeɖeín Ɓě

Jòsádyà Ɓéɖé Ma Ɓǎto Nɔ̀mɔ̀ Kpeɖeín Ɓě

Nì hwòɖǒ ɖá ɔ kàmà mú ɓɛ́ m̀ ké dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyuù?— Nyɔ vò-vò hwòɖǒ ɖá ɔ kàmà mú. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à nììn gbo kà ɓɛ́ ɔ kàmà ma mú mìɔ ɓɛ́ gàa-dyù kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Jòsádyà kɛɛ ké ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyuɛ. Kɛɛ ɔ ɓéɖé ma ɓǎto nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín ɓě ɓɛ́ wa kpá ma ɔ gboɛ. À cɛ̃́ ɖɛ vò-vò ɓá Jòsádyà kè ɔ ɓǎto ɓěɔ̀ jè dyí.

Jòsádyà ɓǎ mɔ̀ ma Ámɔ̀ùn ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma Júɖà-ɓòɖòɔ̀ kã́á kɛ. Ámɔ̀ùn ɓéɖé ma kpeɖe gbà mìɔ ké ɔ ɓiè ma kũùn-kpò. Ti ɓɛ́ Jòsádyà ɓǎ mɛ́ ma kɛɛ, wa nyu ma Jòsádyà kã́á mú ɓó Júɖà-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃in. Kɛɛ Jòsádyà mɔ̀ ma zɔ̃ mɛ̀nɛ̌ìn-tã nyɛ̀nɛ̀ɛ̀! Nì hwòɖǒ ɖá ɔ ɓéɖé ma kpeɖe gbà kà ɔ ɓǎ nì ma kà kɛɛ̀?— Gbào, ɔ se ma ná nì!

Zɛ́fènádyà po ma nyɔ ɓěɔ̀ náún ɓɛ́ wa ké se ma kũùn-kpò ɓiè

Ti ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma nyɔ gmɔ̀ kɛɛ, Jòsádyà mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma Jɛ̀hóvà wuɖu nyu. Ɔ jèɛɛ, ɔ gã ma ɓǎto ɓě ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ ma Jɛ̀hóvà múɛɛ ɖòùn. Ké wa kpá ma Jòsádyà gbo ɓɛ́ ɔ ké ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyu. Nyɛ́ ɓě mɔ̀ ma Jòsádyà ɓǎto ɓěɔ̀ ɖò kɛ́?

Ɔ ɓǎto ɓěɔ̀ ɖò mɔ̀ ma Zɛ́fènádyà. Zɛ́fènádyà mɔ̀ ma kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ ɓɛ́ ɔ po ma  Júɖà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ náún kà ɓɛ́ ɖɛ gbà mu ma wa gbo kpáùn ɔ jǔ ké wa dyi ma kũùn-kpò ɓiè níɛ. Jòsádyà tò ma Zɛ́fènádyà ɖùǔ gbo ké ɔ ɓiè ma Jɛ̀hóvà. Ɔ se ma kũùn-kpò ɓiè.

Jòsádyà ɓǎto ɓěɔ̀ ɖò mɔ̀ ma Jɛ̀ɖèmádyà. Wa sɔ̃́ɔ mɔ̀ ma zɔ̃ dyúáɖò dyù ɓě, ké wa ɓíɖí-taún xwɛ̃́ìn ma bũ̌in ti ɓɛ́ wa nì ma ɓíɖíi sɔ̀ùn wɛ̃. Sepóɛɖé wa mɔ̀ ma ɓǎto ɖɛɓɛ̀ìn mú mìɔ jèɛɛ, ti ɓɛ́ Jòsádyà mɛ́ ma kɛɛ, Jɛ̀ɖèmádyà céèɛ̀ ma kà Jòsádyà tó nyuɛ ma kɛ ɖé wɛ́ɖɛ́ kpa ɖɛ ɖò mú. Jɛ̀ɖèmádyà kè Jòsádyà kpáìn kpàìn ma gbo ɓɛ́ wa ké ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyu, ɔ kè ɓɛ́ wa ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu.

Jòsádyà kè Jɛ̀ɖèmádyà kpáìn kpàìn ma gbo ɓɛ́ wa ké ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyu

Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ sɔ̀ìn ɖé Jòsádyà nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛ́?— Ti ɓɛ́ Jòsádyà mɔ̀ ma dyú-gbɔ́ɔ́ keɛɛ, ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyu. Ɔ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɔ ɓǎto ɓě ɓéɖé ɓɛ́ wa ké ma nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ Jɛ̀hóvà múɛɛ jǔ kɛ. M̀ mɛ vɔ̃ ɓɛ́ m̀ ké nyɔ ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀à Jɛ̀hóvà mú ké wa ɓɛ́àìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ kéà dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyuɛɛ gã ɓɛ́ wa ké nì ɓǎto ɓě jǔ.

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • 2 Kánáníkɔ̀ 33:21-25; 34:1, 2; 35:25