Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 10

Jízɛ̀ Nyu Ma Ɔ Wóɖóìn-Nyɔ̀ Ɓě Wuɖu Ti Séín

Jízɛ̀ Nyu Ma Ɔ Wóɖóìn-Nyɔ̀ Ɓě Wuɖu Ti Séín

Ɔ fɛ̃́ìn xwa ɓɛ́ m̀ ké nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě wuɖu nyu ti séín?— Ti ɖíɛ́ ɓě ní ɔ kàmà mú. M̀ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ Jízɛ̀ nyu ma Jɛ̀hóvà kè ɔ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓěɛ̀ wuɖuɛɛ̀?— Ɔ nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě wuɖu nyu kɛbì ɔ mɛ se xwa fɛ̃́ìn nyɛ. À cɛ̃́ ɖɛ vò-vò ɓá ɖɛ nìà kɛɛ jè dyí.

Hwɛ̀ ɓɛ́ Jízɛ̀ ké ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ nìɛɛ, ɔ nì ma ɔ ɓǎ Jɛ̀hóvà gbo ɖé dyɔún. Kɛɛ Jízɛ̀ ɓéɖé ma wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ ɖekè. Wa nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Jòsé kè Meɖé. M̀ dyuò kà wa nyu ma ɔ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě jǔɛ̀ kɛɛ dyíì?—

Jɛ̀hóvà zà ma Jízɛ̀ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ ɖé dyɔún ké ɔ poɛ ma Meɖé xwíníín ɓɛ́ Jízɛ̀ ké ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ wóɖó, kè ɓɛ́ ɔ kéɛ ma kɔ̃ cĩ́. Ðɛ nìà kɛɛ mɔ̀ ma zɛ̃̀ìn-ɖɛ̀! Jízɛ̀ ɓúáìn ma ɖé Meɖé xwíníín kà dyúáɖò kǎà dyú-pɛ̀ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě nyuà ɓúáa ɖé waà ɖe ɓě xwíníín nyɛ. Ti ɓɛ́ dɛ̀nɛ̀ mɛ̀nɛ̌ìn-hĩinyɛ ɖǎ ma ziɛɛ, Jízɛ̀ wóɖó ma. Kà wɛ ɖé Meɖé kè ɔ dyú-ɓǎ Jòsé nyu ma Jízɛ̀ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě jǔɛ̀ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃.

Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ mɔ̀ ma zɔ̃ ɓaɖa-bùè sè sɔ̃́ nyɛ̀nɛ̀ɛ̀ kɛɛ, ɖɛ ɖò ɓɛ́ ɔ nyu ma kɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn ma kà ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ ma ɔ ɓǎ Jɛ̀hóvà mú cá kɛ. Ðɛ nìà kɛɛ kpá ma ti ɓɛ́ Jízɛ̀ kè ɔ xwéɖé-dù ɓěɔ̀ kpa ma hwìè-kpà tɔ̀mɔ̀ǔn-tɔ̀mɔ̀ǔn ɓɛ́ wa ké ma ɖé Jùɖúsɛ̀ɖɛ̀ìn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú mu ɓó Zĩ̀ìn-Kɔ̃in-hwɔ̀ɔ̀ jè kɛ. Ti ɓɛ́ wa nì ma wa ɓíɖí ɖe muɛń nyɛɛ, Jòsé kè Meɖé se ma Jízɛ̀ dà ɖò dyéɛ ɓɛ́ìn. M̀ dyuò dɛ̀ ɓɛ́ ɔ nì ma kɛɛ dyíì?—

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ nì ma ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbǒɔ̀ zɔ̃̀ kɛ́?

Wàɖà kɛɛ, Jòsé kè Meɖé mu ma ɖé Jùɖúsɛ̀ɖɛ̀ìn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú ɖe, ké wa mɔ́ ma Jízɛ̀ dyi dà séín. Wa gbǎìn ma hwòɖǒ dyií mìɔ, sepóɛɖé wa se ma ɔ dyéɛń nì jè. Kɛɛ ti ɓɛ́ wé tã ɖǎ ma ziɛɛ, wa dyé ma ɔ ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbǒɔ̀ mú. M̀ dyuò ɖɛ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ nì ma kà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbǒɔ̀ zɔ̃̀ kɛɛ dyíì?— Sepóɛɖé ɖéɛ̀ ɔ ɓɛ́ìn ma ɔ ɓǎ Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ɛ. Ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ ma Jɛ̀hóvà mú, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ kéɛ ma cɛ̃́ kà ɔ ké ma ɔ hwòɖǒ dyi dèɛ̀ nyuɛ. Ti ɓɛ́ ɔ ɖǎ ma ɓíɖíi sɔ̀ ké ɔ ɖǎ ma gàa jǔ kɛɛ, Jízɛ̀ nyu ma Jɛ̀hóvà wuɖu kánáá pū. Kɛbì ɔ mɛ kàmà ma mú ɓó ɔ bìì, ké ɔ mɛ dyé ma gǎ ɓó ɔ nyu jè kɛɛ, Jízɛ̀ nyu ma Jɛ̀hóvà wuɖu. Jízɛ̀ nyu ma Jòsé kè Meɖé wuɖu ɖekèè?— Ǹdye. Báɓòɔ̀ ɖá ɔ nyu ma wa wuɖu.

Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ sɔ̀ìn ɖé Jízɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛ́?— M̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě wuɖu nyu kɛbì ɔ mɛ kàmà nyuɛń nyɛ. Nì muɛ náa nyuùn?—

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Ðúù 1:30-35; 2:45-52

  • Ìfísĩ̀ɔ̀ 6:1

  • Híìbúɖúù 5:8