Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 4

Ɔ Po Ma Ɔ Ɓǎ Kè Jɛ̀hóvà Múàǔn

Ɔ Po Ma Ɔ Ɓǎ Kè Jɛ̀hóvà Múàǔn

Wuɖu-ɖi-ɖiɔ̀ nyɛ́ Jítà nìà nyuɛń ɖé Jɛ̀hóvà gbo kɛ́?

Ɔ kàmà ma mú, kɛɛ Jítà dyú-mààɔ̀ nyu ma ɔ ɓǎ ɖi-wùɖùɔ̀ ní

M̀ dyé màa-dyù nìà dyi-dyé-ɖɛ̀ nìà kɛɛ múɛ níì?—Ɔ mɔ̀ gàa ɖò kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Jítà kɛɛ dyú-màà. Báɓòɔ̀ se ɔ nyɛ́nɛ́ à dyí tɛ̀mɛ̀ìn, kɛɛ à dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ ɔ po ma ɔ ɓǎ kè Jɛ̀hóvà múàǔn wɛ̃. À cɛ̃́ ɔ kè ɔ ɓǎ Jítà jè.

Jítà mɔ̀ ma gàa nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín, ké ɔ ɖú ma ti dyí ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ dyú-mààɔ̀ ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn ɓá Jɛ̀hóvà jè dyí. Ké ɖeɛɛ, ɔ mɔ̀ ma gàa ku dyi kè nyɔ-nàìn-nyɔ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin. Ɔ jèɛɛ, Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ diè ma ɔ dyi ɓɛ́ ɔ ké ma wa dyúa nì ɖé waà mú-nyɛ́-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo vɔ̃-vɔ̃ mú.

Jítà ɓaà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké ma ɔ gbo kpá ɓɛ́ ɔ ké ma toɔ̀ ɖu. Jítà ɖi ma wuɖu kà ɓɛ́ ɔ dyi ma toɔ̀ ɖu, ké ɔ dyi ma ɔ ɓíɖí-taún ɖe kɔ́ɛ̌n nìǐn, nìí, ɔ mu ma nyɔ kĩ́ín-kĩ́ín ɓɛ́ ɔ mu ma ɖé ɔ ɓíɖí-gbǒùn sɔ̀ùn wɛ̃ɛ Jɛ̀hóvà nyíìn nyɛ.  Nyɔ nìà wɛɛ mu ma ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀ nììn kánáá pū ɓɛ́ ɔ ké ma ɖé kũ̀à nyu. Jàɖàìn-gbòɔ̀ mɔ̀ dɛ̀ ɓɛ́ nyɔ ɓě ɓièó zɔ̃̌ɔ̀ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛ. Jǎà jɛ́ɛ́, Jítà ɖu ma toɔ̀ ní. Ti ɓɛ́ ɔ kɔ́ìn ma ɖeɛɛ, m̀ dyuò nyɔ kĩ́ín-kĩ́ín ɓɛ́ ɔ sɔ̀ ma ɖé ɔ ɓídí-gbǒùn wɛ̃ɛ dyíì?—

Ǹdye. Ɔ mɔ̀ ma Jítà dyú-mààɔ̀. Ɔ mɔ̀ ma ɔ dyú-kpò dyúáɖò kpeé-kpeé, kɛɛ kàǔn wɛ̃ɛ, Jítà ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ɔ Jɛ̀hóvà nyí. Ðɛ nìà kɛɛ nyùìn ma Jítà wìì mìɔ. Kɛɛ, ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ ɔ ɖǎ ma wuɖu ɖiɛ. Wàɖà kɛɛ, ɔ dyú-mààɔ̀ ɖá,‘Ḿ ɓǎ, m̀ ɖǎ wuɖu ɖi ɖé Jɛ̀hóvà gbo, ɔ jèɛɛ m̀ mɛ nyuɛ náa.’

Zɔ̃ séín Jítà dyú-màà ɓǎto ɓěɔ̀ mu ma ɖé ɔ gbo dyi téɛń

Jítà dyú-mààɔ̀ kpá ma wìǐn ɖekè. Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀ɔ, ɔ se ma gàa dyi kpɔ̃ún mu mɔɔ ɓɛ́ ɔ ké ma dyú wóɖóìn. Kɛɛ ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma wuɖu ɓɛ́ ɔ ɓǎ ɖǎ ma kà ɖiɛɛ nyu cá, ɔ kè ɓɛ́ ɔ ké ma Jɛ̀hóvà múàǔn po. Ðɛ nìà wɛɛ zi ma ɖɛ kpaún mìɔ ɖé ɔ gbo ké ɔ zi ma gàa dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ kè dyú wóɖóìn-wóɖóìn jè dyí. Ɔ jèɛɛ, ɔ sɔ̀ ma ɖé ɔ ɓíɖí-taún ké ɔ cĩ́ ma ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ jàɖàìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀ kánáá pū.

Nì hwòɖǒ ɖá ɖɛ ɔ nyu ma kà kɛɛ po ma ɔ ɓǎ kè Jɛ̀hóvà múàǔn?— Ǹdye! M̀ dyi Jɛ̀hóvà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ ké m̀ dyi ɔ wuɖu nyu ní, nìí, m̀ ɓɛ́ìn nìɛ̀ kà Jítà dyú-mààɔ̀ nì ma kà kɛ. Nì mu nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě kè Jɛ̀hóvà múàǔn poùn mìɔ.

ZÀ VƆ̀SÌ BĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 6:4-6

  • Tɔ̀ɔ̀-Ɓìɔ̀ 11:30-40

  • 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 7:37, 38