Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 14

Kã́á-Ɓòɖò Ɓɛ́ Ɔ Muà Ɓóɖó-Kpà Gànáɔ̀ Nàìn Nyɛ

Kã́á-Ɓòɖò Ɓɛ́ Ɔ Muà Ɓóɖó-Kpà Gànáɔ̀ Nàìn Nyɛ

Nì hwòɖǒ ɖá kã́á-ɓòɖòɔ̀ nyɛ́ à nìà jè cɛ̃ɛń nyɛ́?— Ǹdye. Ɔ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ kã́á-ɓòɖòɔ̀. Ɔ mɔ̀ kã́á-ɓòɖò ɓɛ́ ɔ muà ɓóɖó-kpàà nyuùn ɓɛ́ ɔ kéà páɖédǎ jǔ kɛ. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ vò-vò cɛ̃́ ɓá kã́á-ɓòɖò nìà kɛɛ jè dyíì?—

Kã́á-ɓòɖò séín ɓéɖé ɔ nììn kã́á, ké kã́áɔ̀ nàìn nyɔ ɓě ɓɛ́ wa cĩ́à ɖé ɔ kã́á-ɓòɖòɔ̀ múɛ. M̀ dyuò nyɔ mɔ̀à kã́á ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ kã́á-ɓòɖòɔ̀ bììɛɛ dyíì?— Ɔ mɔ Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì. Ɔ cĩ́ ɖé dyɔún. Ɓó ti wè múɛɛ, ɔ mu Kã́á jǔùn ɓó nyɔ séín nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ bìì. Nì hwòɖǒ ɖá à mu múàǔn nììn ti ɓɛ́ Jízɛ̀ muà ɓóɖó-kpà gànáɔ̀ kɔ̃in Kã́á jǔùn wɛ̃ɛ̀?—

Ðɛ́ nì mu mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké dyé ɖé Páɖédǎ múɛ́?

À mu múàǔn nììn mìɔ. Ðé Páɖédǎ múɛɛ, nyɔ ɓě se to vɔ̃ún mu ɖe. Nyɔǔn séín mu mú ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn. Nyɔ ɖò se wɛ́ɛ mu, mɔɔ wa se mɛ́ɛ mu ɖe. Dyéɖéín-dyi-kpè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mu dyi dyéìn ɖe. Nyɔ ɓě ɓɛ́ wa sṹà kɛɛ mu dyi wɔ̃́ùn, ké nyɔ ɓě ɓɛ́ wa se nàà ɓɛ́ìn nyɛɛ mu peɖeɛ kpaa ɓɛ́ìn, ké wa mu dyií dyi wãìn ɓɛ́ìn. Nyɔ séín mu ɖii-ɖɛ̀ vò-vò ɓéɖéìn. Nimii ɓěɔ̀ mu wa mǔè ɓě kè nyɔǔn-dyù ɓǎto jǔùn. Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ mu ɖe dyiìn ɓɛ́ wa ké cĩ́ ɖe. Gàa kè màa ɓě ɓɛ́ m̀ ɖǎà wa jè cɛ̃́ ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ múɛɛ, mu ɖe dyiìn ɓɛ́ wa ké fɛ̀ɛ̀ ɓéɖé ɖe. Ɔ hwɔìn kà Wìɖìbɛ́kɔ̀ ke Wéɖéháà kè Dèɓé ɔ kè Ìɖáájɔ̀  kɛ. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké wa dyé ti ɓɛ́ wa muà ɖe dyiìn nyɛɛ̀?—

Jɛ̀hóvà ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ mú, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké múàǔn nì. M̀ dyi Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ ké m̀ dyi ɔ wuɖu nyu kánáá pū ní, nìí, nì mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéɛ ɓɛ́ìn ɖé páɖédǎ nɔ̀mɔ̀ dyíin múà nììn nyɛɛ mú. M̀ mɔ́ ɖɛ nìà wɛɛ níì?—

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Àzédyà 2:4; 11:6-9; 25:8; 33:24; 35:5, 6

  • Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29; 17:3