Ðɛ ɖò dyi m̀ fã̀ùn poín, ɖɛ́ m̀ nyu kɛ́?— Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, nì mu m̀ ɖe kè m̀ ɓǎ gbo ɓɛ́ wa ké m̀ gbo kpá. Kɛɛ nyɔ ɖò nì ɓó ké ɔ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɖekè. Ɔ ɓéɖé kpé ké ɔ zi nyɔ séín dyí. M̀ dyuò nyɔ ɔ jǔ kɛɛ dyíì?— Ǹdye, ɔ mɔ̀ Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀. À cɛ̃́ gàa-dyù gmɔ̀ ɖò kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ Báɓòɔ̀ ɖáìn Dèɓé kɛɛ jè. Ɔ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu ma ɔ gbo kpáùn ti séín jèɛɛ, ɔ se ma fɛ̃̀ìn.

Sɔ̀ìn ɓó ti ɓɛ́ Dèɓé mɔ̀ ma dyú-pɛ̀ɖɛ̀ kɛɛ gboɛɛ, ɔ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ kà ɔ ké ma Jɛ̀hóvà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ kɛ. Ðɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn nìà kɛɛ kpá ma Dèɓé gbo ɓɛ́ ɔ ké se ma fɛ̃̀ìn ɔ jǔ ké fã̀ùn-po-ɖɛ̀ ɖò dyi ma ɔ gbo kpá ní. Ɔ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mɔ̀ ma ɔ ɓǎto ké ɔ mu ma ɔ gbo kpáùn wɛ̃. Wé ɖò ɓaɖaa, Dèɓé nì ma ɓáɖáá ɓě dyí gmɔ̀ùn, ké ganìǎ vɛ̀nɛ̀ ɖò dyi ma ké ɔ kpɔ̃̀ìn ma ɓáɖáá ɓěɔ̀ ɖò wĩin. M̀ dyuò ɖɛ Dèɓé nyu ma kɛɛ dyíì? Ɔ kpá ma ganìǎɔ̀ kíɖíí ké ɔ kpɔ̃̀ìn ma sɔ̃ìn ké ɔ ɖáɓáa ma! Ké ɖeɛɛ, ti ɓɛ́ kìɖìǒ ɖò dyi ma ɓáɖáá ɓěɔ̀ kɔ̃ ɖeɛɛ, Dèɓé ɖáɓáa ma ɖekè. Nì hwòɖǒ ɖá nyɛ́ kpá ma Dèɓé gbo kɛ́?— Ǹdye, ɔ mɔ̀ ma Jɛ̀hóvà.

Ti ɖò dyi ma ɖe ké Dèɓé se ma fã̀à ɖò peɖe fɔɔ. Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nì ma nyɔ ɓě wa ɖáìn ma Féɖésìà-nyɔ̀ ɓě kɛɛ gbo vɔ̃uń. Féɖésìà-sòjà ɓěɔ̀ dyúáɖò zi ma dyai ɓúáa mìɔ! Ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Gòɖádyà. Sójà ɓúá dyai nìà kɛɛ nì ma Éézùɖùɛ̀-sòjà ɓěɔ̀ kè Jɛ̀hóvà dyɔ́ ɓaɖaún pū. Gòɖádyà po ma Éézùɖùɛ̀-sòjà ɓěɔ̀ sóɖó ɓɛ́ wa ké ma ɔ gbo vɔ̃uń dyi. Kɛɛ Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ séín ɓěɔ̀ zi ma fɛ̃̀ìn mìɔ ɓɛ́ wa ké ma ɔ gbo vɔ̃. Ti ɓɛ́ Dèɓé wɔ̃́ɔ ma kɛɛ, ɔ cɛ̃ɛ ma Gòɖádyà gbo, ké ɔ ɖá,‘Ní mu m̀ gbo vɔ̃ùn! Jɛ̀hóvà mu ḿ gbo kpáùn ké ní mu m̀ toún ɖuùn!’ Nì hwòɖǒ ɖá Dèɓé se ma fã̀à peɖeè?— Ǹdye, ɔ se ma fã̀à peɖe fɔɔ. M̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ kpá ma ɖeɛɛ dyí dyuòò?

Dèɓé ɖú ma ɔ bǒɔ̀ kè sɔ́ɔ́-kpò mɛ́nɛ́ɛ́ hm̀m̌ dyí ké ɔ mu ma gàa ɓúá dyaiɔ̀ gbo vɔ̃uń. Ti ɓɛ́ Gòɖádyà dyéɛ ma kà Dèɓé mɔ̀ ma nyɔ gmɔ̀ kɛɛ, ɔ ɓaɖaa ma dyɔ́. Kɛɛ Dèɓé cɛ̃ɛ ma ɔ gbo, ké ɔ ɖá,‘M̀ ɓéɖé ɖíí ké m̀ nì ḿ gbo dyiɛń, kɛɛ mɔ́ún nì m̀ gbo dyiɛń ɖé Jɛ̀hóvà nyɛ́nɛ́ɔ̀ mú!’ Pūɛɛ, ɔ po ma sɔ́ɔ́-kpòɔ̀ ɖò ɖé ɔ bǒɔ̀ mú, ke ɔ kpa ma peɖeɛ ɖé Gòɖádyà gbo, ké ɔ pòɛ̀n ma bǒɔ̀. Ké sɔ́ɔ́-kpòɔ̀ taɓa ma Gòɖádyà dyúa-kpàɔ̀ kɔ̃. Gàa  ɓúá dyaiɔ̀ kpá ma dyi ké ɔ mɛ́ ma! Féɖésìà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ zi ma fã̀ùn kpáuń mìɔ ké wa séín gbù ma. Xwɛ̌ gàa-dyù gmɔ̀ nì kà Dèɓé nì ma kà kɛɛ ɓɛ́ìn ma nyɔ ɓúá dyai toún ɖuɛ kɛ́?— Jɛ̀hóvà kpá ma ɔ gbo, ké Jɛ̀hóvà ɓéɖé kpé ké ɔ zi ma gàa ɓúá dyai nìà wɛɛ dyí!

Dèɓé se ma fɛ̃̀ìn sepóɛɖé ɔ dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu ma ɔ gbo kpáùn wɛ̃

Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ sɔ̀ìn ɖé ɖɛ ɓě à ɖǎà kɔ̃in zaìn ɓá Dèɓé jè dyíɛ mú kɛ́?— Jɛ̀hóvà ɓéɖé kpé mìɔ ké ɔ zi nyɔ séín dyí. Ké ɔ mɔ̀ nì Ɓǎto. Ɔ jèɛɛ, ti ɓɛ́ fã̀ùn-po-ɖɛ̀ ɖò mu m̀ gbo kpáùn ɖeɛɛ, ɔ mɛ dyi m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké se fã̀à ɖò peɖeɛ!

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • Wɛ́ɖɛ́ 56:3,4

  • 1 Sámíò 17:20-54