Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

“Ké ɓě mɛ ɖɛ̀ɓɛ̀ [Jɛ̀hóvà] mɔ̀à ɓěɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ mú hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà ɖé ɓěɛ̀ kpé séín mú. Ké wuɖu ɓě ɓɛ́ ḿ cɛ̃à zɛ̃̌ɛ̀ ɓě gboɛɛ mɛ nì ɓě hwòɖǒ bũ̌, ké ɓě mɛ tɛ̀mɛ̀ìn gma ɓěɔ̀ ɓěɛ̀ dyú ɓěɔ̀ hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà. Ɓě mɛ dèìn gma ɓěɔ̀ jè dɔ́ɔ́ múin, ti ɓě mu ɖé taún nììn nyɛ, kè ti ɓě mu hwìè xwíníín nàǔn nììn nyɛ, kè ti ɓě mu dyi pɛ̃́ìn nyɛ, ɔ kè ti ɓě mu dyí sɔ̀ùn wɛ̃.”​—DÌTƆ̀WÁÐÁNÁMƐ̀ 6:5-7.