Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

 CƐ̃́-ÐƐ̀Ɔ̀ 7

M̀ Ðǎ Kpɛín Dyi Kpá Ké M̀ Ðǎ Fɛ̃̀ìn Ðòò?

M̀ Ðǎ Kpɛín Dyi Kpá Ké M̀ Ðǎ Fɛ̃̀ìn Ðòò?

Gmɔ̀ gàa-dyù gbɔ́ɔ́ɔ̀ dya ɖé dyi-dyé-ɖɛ̀ nìà kɛ mú. Ɔ nìɔ́ kà ɔ kpá kpɛín dyi ké ɔ fɛ̃̀àìn kɛ, ɔ se ná níì? Ðɛ nì kà kɛɛ ɖǎ m̀ gbo kpá ɖòò?— Ti ɖòɛ̀ ɓaɖaín ɔ kpá nyɔǔn séín gbo. Báɓòɔ̀ cɛ̃ Jɛ̀hóvà ɓǎto ɓě ɓɛ́ wa kpá ma kpɛín dyi ké wa fɛ̃̀ìn ma kɛɛ jè. Wa ɖò mɔ̀ ma Ìɖáájɔ̀. À cɛ̃́ Ìɖáájɔ̀ jè.

Jɛ́séɓɛ̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma Ìɖáájɔ̀ ɖáɓá

Ìɖáájɔ̀ cĩ́ ma ɖé Éézùɖùɛ̀-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ ké ɔ hwèɖèìn ma hwèɖèìn hwɛ̀ ké Jízɛ̀ wóɖó ma. Éhà ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma Éézùɖùɛ̀ kã́áɔ̀ kɛɛ se ma jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ ɓièɛ̌n nì. Éhà kè ɔ gmàà Jɛ́séɓɛ̀ nì ma Béò mɔ̀à gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ ɔ seà jǎà gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ ɓièɛ̌n. Ɔ jèɛɛ, nyɔ ɓě nì ma ɖé Éézùɖùɛ̀-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ɛɛ, wa vò-vò ɖú ma Béò ɓiè kpàǐ ɖekè. Kã́á-màà Jɛ́séɓɛ̀ nyìnììn ma hwòɖǒ kɔ̃in mìɔ ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè ma Jɛ̀hóvà kɛɛ kè Ìɖáájɔ̀ ɖáɓá! M̀ dyuò ɖɛ Ìɖáájɔ̀ nyu ma kɛɛ dyíì?—

Ìɖáájɔ̀ kpá ma xwáɖáún! Ɔ mu ma ɖéé ɖé gbǎùn-fúɖúá ɖò kɔ̃ ké ɔ vǐè ma ɔ mìɔùn ɖé  sɔ́ɔ́-ɓì vɛ̀nɛ̀ ɖò mú. Nì hwòɖǒ ɖá ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ nyuɛ ma náa kɛ́?— Ǹdye, ɔ fɛ̃̀ìn ma nì jè. Kɛɛ Ìɖáájɔ̀ se ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma fɛ̃̀ìn. Ðɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́? Sepóɛɖé ɔ dyuòɛ̀ ma dyí kà Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn ma ɔ gbo kpáa kɛ. Jɛ̀hóvà ɖǎ ma ɔ kpéɔ̀ Ìɖáájɔ̀ dyí tɛ̀mɛ̀ìn kĩ́ín. Wé ɖò ɓaɖaa, Jɛ̀hóvà wɔ̃́ ma Ìɖáájɔ̀ ɓaà-wùɖù ké ɔ tò ma nyɛ sɔ̀ìn ɖé dyɔún. Ɔ jèɛɛ, Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn Ìɖáájɔ̀ gbo kpáa kàǔn!

Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà nyu ma Ìɖáájɔ̀ gbo kpáa kɛ́?

Ti ɓɛ́ Ìɖáájɔ̀ nì ma ɖé sɔ́ɔ́-ɓíɔ̀ múɛɛ, Jɛ̀hóvà diè ma ɔ dyi ké ɔ ɖá,‘Ðɛ́ m̀ nyu nɔ̄ kɛ́?’ Ké Ìɖáájɔ̀ jǔ ma ɔ gɔ̃̌, ké ɔ ɖá,‘Ḿ ɖòùn mɔ̀ nyɔ nìà m̀ ɓièɛ̌n keɛ. Ḿ ɖòùn ɖóùn mɔ̀ nyɔ sèà, ké ḿ nì fɛ̃̀ìn wa ní kɔ̃̀ ɖà ḿ ɖáɓá jè.’ Ìɖáájɔ̀ hwòɖǒ ɖá wa ɖǎ ma Jɛ̀hóvàà ɓiè-nyɔ̀ tɔ̀ɔ̀ séín ɓěɔ̀ ɖáɓáa hwɔ. Kɛɛ Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma Ìɖáájɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá,‘Gbào, ɔ se jǎà. Nyɔ-kpò 7,000 tɔ̀ɔ̀ ɓě nì ɓó, ké wa nì ḿ ɓièɛ̀n ke. M̀ mɛ ɓɔ́ fã̀à peɖeɛ. Ḿ ɓéɖé kũ̀à vò-vò ɓɛ́ m̀ kéɛ nyu ke!’ Nì hwòɖǒ ɖá Ìɖáájɔ̀ kpá ma múàǔn ɓɛ́ ɔ ké ma ɖɛ nìà kɛɛ wɔ̃́ɔ̀?—

Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ sɔ̀ìn ɖé ɖɛ kpá ma kà Ìɖáájɔ̀ gbo kɛɛ múɛ́?— M̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké kpɛín dyi kpá ɓɛ́ m̀ ké fɛ̃̀ìn. M̀ ɓéɖé ɓǎto ɓě ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ Jɛ̀hóvà mú ké wa ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ múɛ. Ké ɖeɛɛ, Jɛ̀hóvà ɓéɖé kpé mìɔ ké ɔ mu m̀ gbo kpáùn kánáá pū! M̀ kpáìn múàǔn dyi ɓɛ́ m̀ kéɛ dyí dyuò kà ɓɛ́ m̀ se kpɛín dyi kpáa?—

ZÀ VƆ̀SÌ ƁĚƐ̀ WUÐUÚN ÐÉ NÌ BÁƁÒƆ̀ MÚ

  • 1 Kĩ́ìn 19:3-18

  • Wɛ́ɖɛ́ 145:18

  • 1 Píɖɛ̀ 5:9