Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tɛ̀mɛ̀ìn Nì Dyú Ɓě Ðɛ

Wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě, ɓě nyùìn nɔ́ɔ́ ɓě nìà kɛ kũ̀à mú, ɓɛ́ ɓě ké ɓěɛ̀ dyú ɓěɔ̀ cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě sɔ̀àìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ wa tɛ̀mɛ̀ìn.

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in-Zaìn-Zaìn

Wuɖu ɓě sɔ̀ìn ɖé Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ ɓɛ́ìn m̀ hwìè da zàìn kà nì muà nì dyú ɓě gmɛ̀ìn nyɛ.

Vǐè-Ðɛ̀ Ɓɛ́ À Kpá Múàǔn À Ké Dyí Dyuò Kɛ

Báɓòɔ̀ cɛ̃ vǐè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò ɓɛ́ wa ɖáìn “vǐè-ɖɛ̀ hwɛ̀ mú” kɛɛ jè. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ kéɛ jè cɛ̃́ɛ̀?

Wìɖìbɛ́kɔ̀ Mɔ́ Ɓɛ́ Ɔ Ké Ma Jɛ̀hóvà Múàǔn Po

Ðɛ́ à ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ à ké nì kà Wìɖìbɛ́kɔ̀ nì ma kà kɛ́? Zà nɔ́ɔ̀ wuɖuún, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ vò-vò cɛ̃́ ɓá ɔ jè dyí.

Wéɖéháà Po Ma Jɛ̀hóvà Jè Jǎà

Cɛ̃́ kà Wéɖéháà kè ɔ ɓíɖí-gbò-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nyu ma póɛ ti ɓɛ́ Jɛ́ɖèkóò-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ gbɔɔ̀ ma mú kɛɛ jè.

Ɔ Po Ma Ɔ Ɓǎ Kè Jɛ̀hóvà Múàǔn

Wuɖu-ɖi-ɖiɔ̀ nyɛ́ Jítà dyú-màà kpɔ̃ ma dyiɛ́? Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn ɖɛ ɔ nyu ma kà kɛɛ ɖò nyuɛ kɛ́?

Sámíò Nyu Ma Dyí-Sɛ́ɖɛ́ìn-Ðɛ̀ Kánáá Pū

Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn ɖɛ Sámíò nyu ma kà kɛɛ ɖò nyuɛ, ɓɛ́ à ké ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛɛ nyu, kɛbì nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě mɛ nì ɖɛ gbà ɓě nyuɛń nyɛ́?

Dèɓé Se Ma Fɛ̃̀ìn

Zà Báɓò-nɔ̀ɔ̌ nìà kɛ wuɖuún, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ nyuɛ ké Dèɓé se ma fɛ̃̀ìn nyɛɛ jè cɛ̃́.

M̀ Ðǎ Kpɛín Dyi Kpá Ké M̀ Ðǎ Fɛ̃̀ìn Ðòò?

Ðɛ́ Jɛ̀hóvà cɛ̃ ma Ìɖáájɔ̀ gbo ti ɓɛ́ ɔ kpá ma kpɛín dyiɛ́? Ðɛ́ à ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ sɔ̀ìn ɖé ɖɛ kpá ma kà Ìɖáájɔ̀ gbo kɛɛ múɛ́?

Jòsádyà Ɓéɖé Ma Ɓǎto Nɔ̀mɔ̀ Kpeɖeín Ɓě

Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à nììn gbo kà ɓɛ́ ɔ kàmà ma mú mìɔ ɓɛ́ Jòsádyà ké ma dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyuɛ. Dyé kà ɔ ɓǎto ɓěɔ̀ nyu ma ɔ gbo kpáa kɛ.

Jɛ̀ɖèmádyà Se Ma Jɛ̀hóvà Jè Cɛ̃ɛ Ɓɔ́

Nyɔ ɓě ɓaɖa ma ɔ dyɔ́ ké wa kpáìn ma ɔ dyoɖoún dyɛo, kɛɛ ɖɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀ɖèmádyà gã̀ ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè cɛ̃iń dyi teeɛ́?

Jízɛ̀ Nyu Ma Ɔ Wóɖóìn-Nyɔ̀ Ɓě Wuɖu Ti Séín

Ɔ se xwa fɛ̃́ìn ti séín ɓɛ́ m̀ ké nì wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě wuɖu nyu.

Wa Céè Ma Ɓá Jízɛ̀ Jè Dyí

Cɛ̃́ Báɓò céè-nyɔ̀ mɛ̀nɛ̌ìn-tã ɓě ɓɛ́ wa cĩ́ ma Jízɛ̀ tiín, ké wa céè ma ɓá ɔ cĩ́-cĩ́ɔ̀ jè dyíɛɛ jè.

Pɔ́ɔ̀ Ðíí-Màà Dyú Se Ma Fã̀à Peɖe

Gàa-dyù gmɔ̀ nìà kɛ póìn ɔ tùɔ̀ fɛ̀ɛ̀. Ðɛ́ ɔ nyu ma kɛ́?

Tímétè Mɔ́ Ɓɛ́ Ɔ Ké Ma Nyɔ Ɓě Gbo Kpá

Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn nì fɛ̀ɛ̀ɔ̀ múàǔn dyi kpáìn kà Tímétè nyuɛ ma kà kɛ́?

Kã́á-Ɓòɖò Ɓɛ́ Ɔ Muà Ɓóɖó-Kpà Gànáɔ̀ Nàìn Nyɛ

Jízɛ̀ dyi ɓóɖó-kpàà nàìn ní, xwɛ̌ ɔ mu nììn nyɛ́? Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɖé nìì?