Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 9

Tiɔ̀ Nyɛ́ Páɖédǎ Mu Dyiìn Nyɛ́?

Tiɔ̀ Nyɛ́ Páɖédǎ Mu Dyiìn Nyɛ́?

Ti kàmàǔn-kàmàǔn nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɔ, tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɖɛ ɖò nyuùn kàǔn wɛ̃. Ðúù 21:10, 11; 2 Tímétè 3:1-5

Báɓòɔ̀ ɖǎó zɔ̃̌ɔ̀ cɛ̃ kĩ́ín ɓá ɖɛ ɓě nìà kpáuń zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ jè dyí. Ɔ ɖá nyɔǔn mu wíɖí jè mú ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn, ké wa se waà nyɔ ɓě wuɖu nyuɛ́ mu. Ké wa mu dyoɖo-nyɔ̀ ɓě jǔùn, ké wa mu waà hwòɖǒɛ̀-mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓě mú ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn.

Ɓóɖó-kpàà dyi-túò-túò vɛ̀nɛ̀-vɛ̀nɛ̀ mu nììn, ké to vɔ̃-vɔ̃ kè mɔ́ mu nììn, ɔ kè wɛ́-dù kò-kò ɓě. Ðɛ ɓě nìà kɛ nì kpáuń kàǔn.

Ké ɖeɛɛ, Jízɛ̀ ɖá wa mu bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛɛ jè cɛ̃ìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín kɔ̃.Máfíò 24:14.

 Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɖà ɖɛ gbà séín dyi sámáùn. 2 Píɖɛ̀ 3:13

Jɛ̀hóvà nì ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě mu gbɔɔ̀ǔn dyiɛń kaà-ɖɛ̀ìn.

Sétɔ̃̀ kè ínjà gbà ɓěɔ̀ mu mú gbɔɔ̀ùn.

Nyɔ ɓě tòà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǔù gboɛɛ mu póùn ɖé ɓóɖó-kpà sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɖìèɔ̀ mú. Nìí, fã̀à peɖe-peɖe ɖò se nìɛ̀ mu ɖe. Nyɔ ɓě mu wa mǔè-nyɔ̀ hwìɖǐǐ taɓaùn ké wa mu ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓéɖéìn.