Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 7

Nyɛ́ Mɔ̀ Ma Jízɛ̀ Kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Ma Jízɛ̀ Kɛ́?

Jɛ̀hóvà tò ma Jízɛ̀ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃. 1 Jɔ̃́ɔ́ 4:9

Ɔ jǔ ké à dyi Jɛ̀hóvà hwòɖǒ dyi dèɛ̀ mɔ́ín, nìí, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké nyɔ kpa ɖɛ ɖò ɖùǔ gbo tò. Hwɛ̀ ɓɛ́ ɔ kéó kà Áɖɔ̀ùn mɛ kɛɛ, Jɛ̀hóvà mɛ ma Kpé-ɓéɖé Zùù ɖò ɖé dyɔún.

Jɛ̀hóvà tò ma nyɔ nìà kɛɛ ɓɛ́ ɔ ké ma wóɖó ɖé Bɛ́féɖèhɛ̃́ɛ̀ dyììn ɖé màa-dyù gmɔ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ se ma toɖo kɔ̃ jè dyí dyuò kɛɛ mú. Ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Meɖé. Wa jǔìn ma dyúɔ̀ Jízɛ̀ nyɛ̀nɛ̀.Jɔ̃́ɔ́ 6:38.

Ti ɓɛ́ ɔ nì ma ɖà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɔ, Jízɛ̀ mɔ̀ ma gàa ɓɛ́ ɔ kpeɖe ɓěɔ̀ hwɔìn ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ nììn kpeɖe ɓěɔ̀ jɛ́ɛ́ cá kɛ. Ɔ nɔ̀mɔ̀ ma hwòɖǒ kɔ̃in, ké ɔ ɓéɖé ma ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn, ké nyɔǔn séín ɓɛ́ìn ma ɔ gbo dyiɛ. Ɔ se ma fã̀à ɖò peɖe ɓɛ́ ɔ ké ma jǎà ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ nyɔǔn tɛ̀mɛ̀ìn.

 Jízɛ̀ nyu ma ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin, kɛɛ wa nyɛ́ɛ ma mú. 1 Píɖɛ̀ 2:21-24

Jízɛ̀ kánáìn ma wɛ́-nyɔ̀ ɓě dyi, ké ɔ zà ma nyɔ ɖíɛ́ ɓě gĩɔ.

Gèɖèpɔ́ɔ̀-nyɔ̀ vɛ̀nɛ̀ ɓě nìó kà kɛɛ nyɛ́ ma Jízɛ̀ mú, sepóɛɖé ɔ cɛ̃ɛ ma nyɔ ɓěɔ̀ gbo kà ɓɛ́ wa tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ se ma dyí sɛ́ɖɛ́ìn, ɔ kè kà ɓɛ́ wa kpeɖe nyìnììn ma dyíin nyɛ.

Gèɖèpɔ́ɔ̀-nyɔ̀ vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ nyuɛ ma ké Wóɖómà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɓaɖa ma Jízɛ̀ ké wa ɖáɓáa ma.