Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 5

Ní-Tòɔ̀ Tiín, Nyɛ́ Tò Ma Ðùǔ Ké Nyɛ́ Se Ma Ðùǔ Tòɛ̀?

Ní-Tòɔ̀ Tiín, Nyɛ́ Tò Ma Ðùǔ Ké Nyɛ́ Se Ma Ðùǔ Tòɛ̀?

Ɓó Nóà tììn nyɛɛ, nyɔ vò-vò nyu ma ɖɛ gbà mìɔ. Jɛ́nɛ́sì 6:5

Áɖɔ̀ùn kè Íì wóɖóìn ma dyú ɓě, ké nyɔǔn-dyù vò ma dyí ɖà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Ti ɔ ɖǎ ma ná nìɛɛ, ínjà ɖíɛ́ ɓě kpáìn ma Sétɔ̃̀ gbo ké wa zɛ̃̀ìn ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo-vɔ̃-nyɔ̀ ɓě mú.

Wa dyi ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃, ké wa ɖú ma nyɔǔn-dyù kpòɖò-dyùà dyí ɓɛ́ wa ké ma máa ɓě dyi kpɔ̃. Ké wa kè máa ɓěɔ̀ wóɖóìn ma dyú ɓě ɓɛ́ wa zi ma dyai ɓúáa mìɔ kɛ, ké wa ɓéɖé ma gana mìɔ.

Ðɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě dyíìn ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃in. Báɓòɔ̀ ɖá, ‘Nyɔǔn-dyùɛ̀ hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyìnììn zi ma kpéín ɓúáa ɓóɖó-kpàɔ̀ kɔ̃, ké waà hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ séín mɔ̀ ma ɖɛ gbà kánáá pū.’

 Nóà tò ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖùǔ gbo ké ɔ kɔ ma méèɔ̀. Jɛ́nɛ́sì 6:13, 14, 18, 19, 22

Nóà nɔ̀mɔ̀ ma kpeɖeín. Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma Nóà gbo kà ɓɛ́ ɔ mu ma ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě mú gbɔɔ̀ùn ɖé ní-tòɔ̀ múɛ.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma Nóà gbo ɖekè ɓɛ́ ɔ ké ma méè vɛ̀nɛ̀ ɖò kɔ, ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ xwéɖé-dùɔ̀ kè nimii-dù kò-kò ɓě ɖé méèɔ̀ mú dyáìn.

Nóà po ma nyɔ ɓěɔ̀ náún ɓá ní-tòɔ̀ jè dyí, kɛɛ wa se ma ɖùǔ tò.Wa ɖíɛ́ ɓě kéɛ̀ ma Nóà, ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nyɛ́ɛ ma mú.

Ti ɓɛ́ méèɔ̀ ɖǎ ma kɔɔ hwɛ̀ kɛɛ, Nóà dyáìn ma nimii ɓěɔ̀ ɖé ɔ mú.