Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 10

Ðɛ́ Mɔ̀ Mana Ɓě Ɓɛ́ Wa Fòìn Nyɔ Ɓě Ɓɛ́ Wa Tòà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Kɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Mana Ɓě Ɓɛ́ Wa Fòìn Nyɔ Ɓě Ɓɛ́ Wa Tòà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Kɛ́?

Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ, vò-vò mu gĩɔ wóɖóùn ɖà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Àpɔ́sò 24:15

Poìn mana ɓě ɓɛ́ nì muà múàǔn dyi kpáìn ɖé dyuà, ɔ jǔ ké m̀ dyi Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖùǔ gbo tò níɛɛ, jè hwìɖǐi. M̀ mu dyi kánáùn kánáá pū. Ðɛ gbà nyu-nyɔ̀ ɖò se nìɛ̀ mu ɖe, ké m̀ mu nyɔǔn séín hwìɖǐi taɓaa ɓɛ́ìn.

Nyɔ-ɖɛ-puà-puà, kè wìì-ɖɛ̀, kè mícɛ̃̀ ɖò se nìɛ̀ mu ɖe. Nyɔ ɖò se súá-kpáa mu ɓɛ́ ɔ ké mɛ́ ɖe.

 M̀ mu nì ɓǎto ɓě kè nì xwéɖé-dùɔ̀ hwìɛ̀ nììn. Cĩ́-cĩ́ mu dyíin nɔ̀mɔ̀ mìɔ ɖé Páɖédǎ mú.

Fã̀à peɖe-peɖe ɖò se nìɛ̀ mu ɖe. Nyɔǔn mu múàǔn kpáùn jǎà.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu gǎ dyé-dyé séín dyi zììn. Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:3, 4

 

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓá Ɓóɖó-kpàà Jè Dyíɛ́?

Báɓòɔ̀ zaìn xwíníín kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma kà ɓóɖó-kpàà kɛ, kè ti gǎ-dyé-dyé mu mánáín hwɛ̀ìn nyɛ, ɔ kè kà ɓóɖó-kpàà kè nyɔ ɓě nìà kɔ̃ cĩ́ɛń nyɛɛ mu nììn ɖé dyúa kɛɛ jè kɔ̃in.

BÁƁÒƆ̀ CƐ̃́-CƐ̃́

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Mɛ Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ Kɛ́?

Báɓòɔ̀ nì gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ nyɔ méɔ̀ùn vò-vò ɓě nyíɛń ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké wa ɖò jǔù?