Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 1

Xwɛ̌ À Nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Tòɛ̀ Kɛ́?

Xwɛ̌ À Nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Tòɛ̀ Kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ wùɖù à nììn gbo dyììn ɖé Báɓòɔ̀ mú. 2 Tímétè 3:16

Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma gàa ɓě ɖò gbo, ɓɛ́ wa ké ma ɔ hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ céè ɖé mú-hwɛ̀-Céè-ɖɛ̀ dyúáɖò mú. Céè-ɖɛ̀ nìà wɛɛ mɔ̀ Báɓòɔ̀. Báɓòɔ̀ ɓéɖé bɔ̃̌ kpa ɖɛ ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké dyí dyùò kɛ.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyùò ɖɛ mɔ̀ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó à bììɛɛ dyí, ké ɔ mɔ̀ jǎà fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ séín tò-nyɔ̀. Ɔ jǔ ké m̀ dyi ɔ ɖùǔ gbo tò ní, nìí, m̀ mu fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ɓéɖéìn jǎà.Nɔ́ɔ́ 1:5.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ nyɔ séín nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɔ, ké Báɓòɔ̀ wuɖuún zà. Ɓó kàǔn wɛ̃ɛ, Báɓòɔ̀ nì wuɖu-dù kò-kò ɓě mú.

Ɔ jǔ ké m̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖùǔ gbo tò ní, nìí, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ wuɖuún zà, ɔ kè ɓɛ́ m̀ ké ɔ múin wɔ̃́.

 Dà séín nyɔ ɓě nì ɖùǔ tòɛ̌n. Máfíò 28:19

Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́.

Ɓódó-kpàà dà séín kɔ̃ɔ, wa tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ ɓě jǎà ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ dyí.

M̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɖò pɛ́ɛ̀ ɓó ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn nìà kɛ jè. M̀ ɓɛ̀ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè cɛ̃́ɛ ɖé Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ dyí-poìn-gbò wa ɖáìn Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ ɔ dyɛ̀ xwɛ̃́ìn m̀ bũ̌in nyɛɛ mú ɖekè.

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Jǎà?

Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ kà bɔ̃̌ nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ mɔ̀ jǎà kɛ́?