Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 12

Xwɛ̌ M̀ Kè Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múà Mú Cĩ́ɛ Kɛ́?

Xwɛ̌ M̀ Kè Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múà Mú Cĩ́ɛ Kɛ́?

Ðɛ nyùìn xwéɖé-dù múà kɛɛ mɔ̀ ɖɛɓɛìn-ɖɛ̀bɛ̀ìn. Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:33

Gèɖèpɔ́ɔ̀ gmaà ɖá màa mɛ kpɔ̃ gàa dyúáɖò dyi, ké gàa mɛ kpɔ̃ màa dyúáɖò dyi.

Nyɔ́nɔ́-ɓǎ ɓɛ́ ɔ ɓéɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn kɛɛ, gmɔ̀ ɔ gmàà gbo nɔ̀mɔ̀ dyíìn ɖé ɖɛ múin wɔ̃́-wɔ̃́ mú.

Màa mɛ kpɔ̃ìn ɔ dyú-ɓǎ gbo.

Dyú ɓě mɛ nyu waà wóɖóìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ wuɖu.

 M̀ mɛ nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín ké m̀ mɛ mɔ̀ jǎà-nyɔ̀. M̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké hwòɖǒ kɔ̃in nyìnììn ɔ kè ɓɛ́ m̀ ké se jǎà-nyɔ̀ jǔ. Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:5, 8-10

Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ ɖá nyɔ́nɔ́-ɓǎ mɛ ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ gmàà mú kà ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀à ɔ mìɔùn nììn kpóɖó-dyùàɔ̀ múɛ, ké màa mɛ dyé ɔ dyú-ɓǎ kpéín.

Màa kè gàa dyi dyi kpɔ̃ìn ní, ɔ se dyí sɛ́ɖɛ́ìn ɓɛ́ wa ɖò ké gbàɖàùn po. Nyɔ́nɔ́ vò-vò mɔɔ gàa vò-vò dyi kpɔ̃-kpɔ̃ se dyí sɛ́ɖɛ́ìn ɖekè.

Jɛ̀hóvà wuɖuɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn xwéɖé-dù ɓě kà wa ké múà mú nìɛ̀ nyuɛ.

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Xwɛ̌ Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Kɛ́?

Jɛ̀hóvà mɔ̀à múà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ mɔ́ ɓɛ́ xwéɖé-dù ɓě ké múàǔn nì. Dyé Báɓòɔ̀ náún-po-wùɖù ɓɛ́ nyɔ ɓɛ́ìn kũ̀à mú nyùɛ̀ kɛɛ ɓó nyɔ́nɔ́-ɓǎ ɓě kè gmàà ɓě kè wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě ɔ kè dyú ɓě bìì.