Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 13

Ðɛ́ À Ɓéɖé À Ké Nyu Ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒ Ké Dyi Dè Kɛ́?

Ðɛ́ À Ɓéɖé À Ké Nyu Ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒ Ké Dyi Dè Kɛ́?

M̀ mɛ ɓɔ́ ɖɛ gbà nyuɛ. 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:9, 10

Ɔ jǔ ké à dyi Jɛ̀hóvà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ ní, nìí, à se ɔ mú-nyɛ́-ɖɛ̀ ɓě nyuɛ mu.

Jɛ̀hóvà se mɔ́ ɓɛ́ à ké dyíɖí mɔɔ ɓɛ́ à ké nɔmɔ ná-nyɔ̀ jǔ mɔɔ ɓɛ́ à ké vìázɛ̀ kè ná-ɖɛ̀ vɛ̀nɛ̀ ɓě ná-nyɔ̀ jǔ.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́ kú ɖáɓá-ɖáɓá kè hwíɖí wɔ̃ zà-zà kè gàa kè ɔ mǔè gàà mɔɔ màa ké ɔ mǔè màà mú nììn-nììn mú. Ɔ se mɔ́ ɓɛ́ à ké ɖɛ-séín-mɔ́-nyɔ̀ jǔ, mɔɔ ɓɛ́ à ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo vɔ̃.

À se ɓéɖé ɓɛ́ à ké kũùn-kpò ɓìè mɔɔ ɓɛ́ à ké zǔù-gbà mú kũ̀à nyùìn.

Ðé páɖédǎ muà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ dyììn nyɛ múɛɛ, pá ɖò se nìɛ̀ mu ɓó ɖɛ gbà nyu-nyɔ̀ bìì.

 Nyu ɖɛ mɔ̀ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ. Máfíò 7:12

À mɛ vɔ̃ ɓɛ́ à ké nì kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nìà kɛ ɓɛ́ à ké ɔ hwòɖǒ dyi dè.

M̀ mɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyí kà ɓɛ́ m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ wa múɛ, ɓɛ́ m̀ ké wa ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin bìì nyu.

M̀ mɛ nyu ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí kɛ.

M̀ mɛ ɓéɖé wìì ké kɔ̃in zĩ̀ìn-zĩ̀ìn.

M̀ mɛ wùɖù nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo ɓá Jɛ̀hóvà kè ɔ kpeɖe ɓěɔ̀ jè dyí.Àzédyà 43:10.