Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 2

Nyɛ́ Mɔ̀ Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɛ́?

Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì dyúáɖò kpeé-kpeé, ké ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ Jɛ̀hóvà. (Wɛ́ɖɛ́ 83:18) Ɔ mɔ̀ Zùù. À se ɔ dyéɛ ɓɛ́ìn. Ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ à mú ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ à ké ɔ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ ɖekè, kè ɓɛ́ à ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě mú ɖɛ̀ɓɛ̀. (Máfíò 22:35-40) Ɔ mɔ̀ Kpé-séín-ɓéɖé-Nyɔ̀, nyɔ mɔ̀ nyɔ mɛ ma kà ɖɛ séín nyɛ.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛɛ-ɖɛ̀ kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ mɔ̀ ma kpé-ɓéɖé zùù wa ɖáìn ma Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì ti ɓɛ́ ɔ dyi ma kà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɔ. Jɛ̀hóvà mɛ ma ínjà ɓěɔ̀ ɖekè.

Jɛ̀hóvà mɛ ma dɛ̀nɛ̀ mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě ɔ kè ɓóɖó-kpàà kè ɖɛ séín ɓě nìà ɔ kɔ̃ɛ.Jɛ́nɛ́sì 1:1.

Ɔ mɛ ma Áɖɔ̀ùn, gàa kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ sɔ̀ìn ɖé ɓóɖóɔ̀ púu-púuɔ̀ mú.Jɛ́nɛ́sì 2:7.

Jɛ̀hóvà mɛ ma ɖɛ séín nìà ɖé dyɔún . . . ɔ kè ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 4:11

 Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ nyí Gèɖèpɔ́ɔ̀ dya-dè-dè kɛ́?Àzédyà 42:5.

Ðɛ́ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpeɖe ɓěɔ̀ ɖò kɛ́?Ɛ́séɖɔ̀ 34:6.