Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 8

Ðɛ́ Mɔ̀ Jízɛ̀ɛ̀ Mɛ́-Mɛ́ɔ̀ Xwíníín Ɓó M̀ Bììɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Jízɛ̀ɛ̀ Mɛ́-Mɛ́ɔ̀ Xwíníín Ɓó M̀ Bììɛ́?

Jízɛ̀ mɛ́ ma ɓɛ́ à ké cĩ́ɛ ɓɛ́ìn. Jɔ̃́ɔ́ 3:16

Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma mɛ́ ké wé tã ɖǎ ma ziɛɛ, Màa ɓě ɖò mu ma ɖé xwɛ́-gmààɔ̀ gbo dyi té náùn. Kɛɛ xwɛ́-gmààɔ̀ kpá ma fóɖóún, sepóɛɖé Jɛ̀hóvà ɖǎ ma Jízɛ̀ gĩɔ zà.

Ti ɓɛ́ ti wè ɖǎ ma ziɛɛ, Jízɛ̀ wóɖóìn ma àpɔ́sò ɓěɔ̀ dyí.

Ǹdye, Jɛ̀hóvà ɖǎ ma Jízɛ̀ gĩɔ zà, ɓɛ́ ɔ ké ma kpé-ɓéɖé-zùù se mɛ́ɛ ɓɛ́ìn ɖe fɔɔ kɛɛ jǔ. Jízɛ̀ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyéɛ ma dyɔún muɛń.

 Gèɖèpɔ́ɔ̀ zà ma Jízɛ̀ gĩɔ ké ɔ nyuɛ ma Kã́á mú ɓó ɔ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃in. Dànyá 7:13, 14

Jízɛ̀ tò ma ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ ɓɛ́ ɔ ké nyɔǔn-dyù mú-gbǎàìn-ɖɛ̀ jǔ. (Máfíò 20:28) Ðé mú-gbǎàìn-ɖɛ̀ nìà kɛ múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyuɛ ɓɛ́ à ké sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéɛ ɓɛ́ìn.

Jɛ̀hóvà gã ma Jízɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma Kã́á jǔ ɓóɖó-kpàà kɔ̃in. Ɔ kè jǎà-nyɔ̀ kpo táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ muà wa gĩɔ zàùn wɛ̃ɛ, mu ɖé dyɔún cĩ́ìn. Jízɛ̀ ké nyɔ ɓě nìà kɛ mu ɖé Dyɔǔn-gɔ̌mànà mɔà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kɛɛ nyɔ ɓě jǔùn.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 14:1-3.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɓóɖó-kpàà Páɖédǎ mú nyuùn. To vɔ̃-vɔ̃ kè ɖɛ gbà nyu-nyu kè gǎ dyé-dyé, ɔ kè mɔ́ se nìɛ̌ mu ɖe fɔɔ. Nyɔǔn séín mu múàǔn nììn jǎà.Wɛ́ɖɛ́ 145:16.