Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 11

Jɛ̀hóvà Tò À Ðùǔ Gboò?

Jɛ̀hóvà Tò À Ðùǔ Gboò?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ wɔ̃́ à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ní. 1 Píɖɛ̀ 3:12

Jɛ̀hóvà mɔ̀ ɓaà-wùɖù wɔ̃́-nyɔ̀. (Wɛ́ɖɛ́ 65:2) Ɔ mɔ́ ɓɛ́ à ké ɔ gbo wùɖù sɔ̀ìn ɖé à hwòɖǒ-dyuà mú.

Mɔ̀ǔn ɖá m̀ ké nyɔ kà kò ɖò ɓaà, sèìn Jɛ̀hóvà ɖòùn.

 À ɓɛ́ìn ɓaà ɓó ɖɛ vò-vò jè. 1 Jɔ̃́ɔ́ 5:14

Ɓaà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ké nì ɖé dyɔún kè nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃.

M̀ dyi ɓaà ní, m̀ mɛ ɓaàìn ɖé Jízɛ̀ nyɛ́nɛ́ɛ mú ɓɛ́ m̀ ké ɔ dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɖɛ ɔ nyuà m̀ ɓììɛɛ kpa ɖɛ kɛ.

Ɓaà Jɛ̀hóvà ɓɛ́ ɔ ké m̀ gbo kpá ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyu. Ké ɖeɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn ɓaà ɓó ɖɛ m̀ ké ɖiɛɛ jè, kè kũ̀à, ɔ kè dɛ̀ m̀ ké pɛ̃́ɛ, kè mú-po-ɖɔ̀, ɔ ké ɓɛ́ m̀ ké dyi káná jè.

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Bũ̌in Xwɛ̃́ìn Nyɛ́?

Dyéɛ kɛbì Gèɖèpɔ́ɔ̀ tò ɓaà-wùɖù séín ɖùǔ gbo ní, kè kà à ké ɓaà nyuɛ, ɔ kè ɖɛ à ɓɛ́ìn nyuɛ ɖe ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn nyɛ.