Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 Dú 14

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà Dyí Tɛ̀mɛ̀ìn Kà M̀ Kpɔ̃ Ɔ Jè Dyi Cá Kɛ́?

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà Dyí Tɛ̀mɛ̀ìn Kà M̀ Kpɔ̃ Ɔ Jè Dyi Cá Kɛ́?

Nì Gèɖèpɔ́ɔ̀ wáká kɔ̃. 1 Píɖɛ̀ 5:6-9

M̀ mɛ ɓɔ́ nyu-ɖɛ̀ ɓě wa kè Báɓòɔ̀ seà gbo muìn nyɛɛ ɖò nyuɛ. Ɔ ɖú hwòɖǒ ku-ku dyí ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ nìà kɛɛ nyu.

M̀ mɛ ɓɔ́ ɓóɖó-kpàà nììn Gɔ̌mànà jè mú vòɛ̀n kà ɓóɖóɔ̀ nyɔ ɓě nìà kɛ. Wa se Jɛ̀hóvà nììn Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ɖeín nì.

 Gã ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin. Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖùǔ gbo. Máfíò 7:24, 25

M̀ mɛ nyu Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ nì ɓáto mú. Wa mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓũ̌in xwɛ̃́ìn.

M̀ mɛ cɛ̃́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè kánáá pū, ɔ kè m̀ mɛ vɔ̃ ɓɛ́ m̀ ké ɔ gmà ɓěɔ̀ dyi kpɔ̃.

Ɔ ju ké nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ ɖǎ dyi ku ní, nìí, m̀ mɛ zà nì fɛ̀ɛ̀ɔ̀ xwáɖáún ɖé Jɛ̀hóvà gbo ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá.Máfíò 28:19.

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖùǔ gbo. Zà Báɓòɔ̀ wuɖuún, diè Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ dyi ɓɛ́ wa ké m̀ gbo kpá ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ múìn wɔ̃́, ɔ kè ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě nì muà cɛ̃́ɛ̀n nyɛɛ nyu. Ɔ jǔ ké m̀ dyiɛ náa nyu ní, nìí, m̀ mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn.Wɛ́ɖɛ́ 37:29.