Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 3

Xwɛ̌ Cĩ́-Cĩ́ Nyu Ma Nìɛ̀ Ðé Páɖédǎ Kɛ́?

Xwɛ̌ Cĩ́-Cĩ́ Nyu Ma Nìɛ̀ Ðé Páɖédǎ Kɛ́?

Jɛ̀hóvà nyí ma Áɖɔ̀ùn kè Íì ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin vò-vò. Jɛ́nɛ́sì 1:28

Jɛ̀hóvà mɛ ma màa kĩ́ín-kĩ́ín mɔ̀ ma Íì kɛ, ké ɔ dyàà ma Áɖɔ̀ùn gbo, ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ gmàà jǔ.Jɛ́nɛ́sì 2:21, 22.

Jɛ̀hóvà mɛ ma wa hwòɖǒ-dyúà kè wa kpódó-dyúà dyí sɛ́ɖɛ́ìn kà, ké kɛɛ ɖò se ma wa mú nì fɔɔ.

Wa ɓíɖí páɖéɖǎ mɔ̀ ma ɓáá-ɖɛ̀-gbà mɔ̀ ma kà Íɖɛ̃̀ìn kɛɛ mú. Ðé nɔ̀mɔ̀ ma dyíin mìɔ, ké ní vɛ̀nɛ̀ ɖò zĩ̀ìn ma ɖé, kè ɓáá-ɖɛ̀ cù ɓě kè nimii ɓě nì ma ɖé.

Jɛ̀hóvà wùɖù ma wa gbo, ké ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ma wa ɖɛ. Ɔ jǔ ké wa dyi ma ɔ ɖùǔ gbo tò ní, nìí, wa mu ma sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn ɖé pàɖèdǎ mú ɖà ɓóɖó-kpàà kɔ̃.

 Géɖépɔ́ɔ̀ ɖá wa mɛ ɓɔ́ ma cu ɓěɔ̀ dyúáɖò ɓo ɖiɛ. Jɛ́nɛ́sì 2:16, 17

Ínjà ɓěɔ̀ dyúáɖò zɛ̃̀ìn ma Géɖépɔ́ɔ̀ gbo-vɔ̃-nyɔ̀ mú. Ínjà gbà nìà kɛɛ mɔ̀ Sétɔ̃̀ mɔ̀à Nɔɔ́-nàmàǔn kɛ.

Jɛ̀hóvà tɛ̀mɛ̀ìn ma Áɖɔ̀ùn kè Íì ɓáá-ɖɛ̀ cù dyúáɖò dyí ɖé ɓáá-ɖɛ̀ gbǎà mú, ké ɔ cɛ̃ɛ ma wa gbò kà ɓɛ́ wa dyi ma cuɔ̀ ɓo ɖi ní, nìí, wa mu ma mɛ́ìn nyɛ.

Nɔɔ́-nàmàǔn se ma mɔ́ ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn kè Íì ké ma Jɛ̀hóvà wuɖu nyu. Ɔ kɔ̃̀ jè ɔ nyùìn ma sɛ ɖò kũ̀à mú ké ɔ cɛ̃ɛ ma Íì gbo kà ɓɛ́ ɔ dyi ma cu-ɓòɔ̀ ɖi ní, nìí, ɔ se ma mɛ́ɛ mu, kɛɛ ɔ mu ma nììn kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nìà kɛ. Kɛɛ ɔ mɔ̀ ma se.Jɛ́nɛ́sì 3:1-5.