Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in Zaìn-Zaìn

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in Zaìn-Zaìn

Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì kà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓǎ nìà kɛ. 1 Píɖɛ̀ 5:6, 7

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ mɛ à nììn, ké ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓěà jè gbo. Kà ɓɛ́ nyɔǔn ɓǎ ɓɛ́ ɔ ɓéɖéà fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nyɛɛ tɛ̀mɛ̀à ɔ dyú ɓě kà wa ké cĩ́-cĩ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓéɖéɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyuɛ náa à bìì ɖekè.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à jǎà ɓɛ́ ɔ kpa ɖɛ, ké ɔ nyí à múà kè hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀.

Ɔ jũ̌ ké m̀ dyi Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖùǔ gbo tò ní, nìí, ɔ mu m̀ hwìè da zàìn, ké ɔ mu m̀ dyí gmɔ̀ùn, ké ɔ mu m̀ gbo kpáùn ɖé ti kàmàǔn-kàmàǔn mú.

Kɛɛ ɔ seɛ séín, sepóɛɖé m̀ mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn.

 Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá m̀ mɛ ‘dyi ɔ gbo.’ M̀ mɛ ‘tò ɔ ɖùǔ gbo ɓɛ́ m̀ ké cĩ́.’ Àzédyà 55:3