Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 6

Ðɛ́ Ní-Tòɔ̀ Tɛ̀mɛ̀ìn À Nììn Dyíɛ́?

Ðɛ́ Ní-Tòɔ̀ Tɛ̀mɛ̀ìn À Nììn Dyíɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbɔɔ̀ ma ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mú kɛɛ, ɔ póìn ma Nóà kè ɔ xwéɖé-dùɔ̀. Jɛ́nɛ́sì 7:11, 12, 23

Níɔ̀ ɖaɓa ma ɓó dyóɖóaún-wè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ kè máaún-hwùɖù kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ xwíníín, ké níɔ̀ dyíìn ma ɓóɖó-kpàà dà séín kɔ̃in. Ðɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓěɔ̀ séín mɛ́ ma ní.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo-vɔ̃-ìnjà ɓěɔ̀ sɔ̀ ma wa nyɔǔn-dyù kpòɖò-dyùà mú ké wa zɛ̃̀ìn ma zùù gbà ɓě mú.

Nyɔ ɓě nì ma ɖé méèɔ̀ múɛɛ pó ma ní. Nóà kè ɔ xwéɖé-dùɔ̀ kpá ma súá ké wa mɛ́ ma. Kɛɛ Géɖepɔ́ɔ̀ mu wa ɖe dyàùn ɓɛ́ wa ké sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéɛ ɓɛ́ìn.

 Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě mú gbɔɔ̀ùn ɖe, ké ɔ mu ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyu-nyɔ̀ ɓě póìn. Máfíò 24:37-39

Sétɔ̃̀ kè zùù gbà ɓěɔ̀ nì nyɔǔn-dyù hwìǐ zàǐn ke kánáá pū.

Kà ɔ nyu ma kà nìɛ̀ ɖé Nóà nììn tiín nyɛɛ, kàa nì zɛ̃̌ɛ̀. Nyɔ vò-vò se mɔ́ ɓɛ́ wa ké Jɛ̀hóvà wuɖuɔ̀ dyi kpɔ̃. Kɛɛ, ɓó ti wè múɛɛ, Jɛ̀hóvà mu ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ séín mú gbɔɔ̀ùn.2 Píɖɛ̀ 2:5, 6.

Nyɔ ɖíɛ́ ɓě nì pū kà Nóà nìó kà kɛ. Wa tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖùǔ gbo ké wa nyu ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ cɛ̃ wa gboɛ. Wa mɔ̀ nyɔ ɓě wa ɖáìn Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Jǎà Ɓiè-Ɓiè Dyí Dyuòɛ̀ Kɛ́?

Jǎà ɓiè-ɓiè-kpò nì dyúáɖò kpeé-kpeé? Dyé ɖɛ dyí dyuòìn b hm̀m̌ ɓě ɓá jǎà ɓiè-kpò jè dyíɛ.