Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

 Dú 4

Ðɛ́ Sɔ̀ìn Wa Sétɔ̃̀ Ðùǔ Gbo Tò-Tòɔ̀ Múɛ́?

Ðɛ́ Sɔ̀ìn Wa Sétɔ̃̀ Ðùǔ Gbo Tò-Tòɔ̀ Múɛ́?

Áɖɔ̀ùn kè Íì se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu jèɛɛ wa mɛ́ ma. Jɛ́nɛ́sì 3:6, 23

Íì tò ma sɛɔ̀ ɖùǔ gbo, ké ɔ ɖi ma cu-ɓòɔ̀. Ti ɔ ɖǎ ma ná nìɛɛ, ɔ nyí ma Áɖɔ̀ùn ɖò, ké ɔ ɖiɛ ma.

Ðɛ wa nyu ma kà kɛɛ se ma dyí sɛ́ɖɛ́ìn. Ɔ mɔ̀ ma nàmàǔn. Ɔ kɔ̃̀ jèɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ zà ma wa ɖé wa ɓíɖí Páɖédǎ mú.

Cĩ́-cĩ́ zi ma mú kàmàǔn mìɔ ɓó wa kè wa dyú ɓěɔ̀ bìì. Wa kpá ma súá ké wa mɛ́ ma. Wa se ma zùù ɖò mú zɛ̃̀ìn ɓɛ́ wa ké dà ɖò cĩ́ ɖe. Kɛɛ wa mɛ́ ma fɔɔ.

 Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ se fɛ̀ɛ̀ ɖò ɓéɖé kà púu-púu nìà kɛ. Jɛ́nɛ́sì 3:19

À mɛ́, sepóɛɖé à mɔ̀ Áɖɔ̀ùn kè Íì dyú ɓě. Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ, wa ní dyé dyi, ké wa ní wɔ̃́ dyi, ké wa se ɖɛ́ ɖò nyuɛ ɓɛ́ìn ɖe fɔɔ.Ìkíɖísìásì 9:5, 10.

Jɛ̀hóvà se ma nyɔǔn mɛ, ɓɛ́ wa ké ma mɛ́. Ɓó ti wè múɛɛ, ɔ mu nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ ɖe dyàùn, ɓɛ́ ɔ ké wa fɛ̀ɛ̀ nyí ɖe. Ɔ jǔ ké wa dyi ɔ ɖùǔ gbo tò ní, nìí, wa mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn.