Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Tò Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Ɓɛ́ M̀ Ké Sè-Ná-Sèɛ̀ Fɛ̀ɛ̀ Ɓéɖé

Nyɔ Mɛ-Nyɔ̀ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à hwìè da zàìn, kè ɓɛ́ ɔ ké à dyí gmɔ̀, ɔ kè ɓɛ́ ɔ ké à mana kɔ̃ po.

Céè-Ðɛ̀ɛ̀ Jè Kɔ̃in Zaìn-Zaìn

Sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ nyɔǔn mú jèɛɛ, ɔ tɛ̀mɛ̀ìn à kà à ké cĩ́-cĩ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓéɖéɛ.

Xwɛ̌ À Nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðùǔ Gbo Tòɛ̀ Kɛ́?

À ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ à ké nyu kè nyɔ ɓɛ́ìn à gbo kpáa ɓɛ́ à kéɛ nyuɛɛ dyí dyuò.

Nyɛ́ Mɔ̀ Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɛ́?

À ɓɛ́ìn ɔ nyɛ́nɛ́ɔ̀ dyuòɛ̀, ké à ɓɛ́ìn ɔ kpeɖe ɓěɔ̀ ɖíɛ́ ɓě jè dyuòɛ̀.

Xwɛ̌ Cĩ́-Cĩ́ Nyu Ma Nìɛ̀ Ðé Páɖédǎ Kɛ́?

Báɓòɔ̀ wáká kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ zaìn jè kɔ̃in.

Ní-Tòɔ̀ Tiín, Nyɛ́ Tò Ma Ðùǔ Ké Nyɛ́ Se Ma Ðùǔ Tòɛ̀?

Ðɛ́ zaìn ma nyɔ ɓěɛ̀ kpeɖe ɓě gboɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Ma Jízɛ̀ Kɛ́?

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ ɓɛ́ à kéà ɔ jè dyí dyuò kɛ́?

Tiɔ̀ Nyɛ́ Páɖédǎ Mu Dyiìn Nyɛ́?

Báɓòɔ̀ cɛ̃ zɔ̃̌ɔ̀ ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa mu kpáùn ɔ jǔ ké tiɔ̀ ɖǎ dyi xwɛ̃́ìn níɛɛ jè.

Jɛ̀hóvà Tò À Ðùǔ Gboò?

Ðɛ ɓěɛ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ ɓɛ́ìn ɔ gbo wùɖùɛ̀ kɛ́?

Xwɛ̌ M̀ Kè Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múà Mú Cĩ́ɛ Kɛ́?

Nyɔ dèà xwéɖé-dù jè gbɔ kɛɛ tò náún-po-wùɖù nɔ̀mɔ̀ dyíin.

Ðɛ́ À Ɓéɖé À Ké Nyu Ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒ Ké Dyi Dè Kɛ́?

Ðɛ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ ɔ nyɛ́ múɛɛ nì ɓó, ké ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ múɛɛ nì ɓó.

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà Dyí Tɛ̀mɛ̀ìn Kà M̀ Kpɔ̃ Ɔ Jè Dyi Cá Kɛ́?

Jɛ̀hóvà jè dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ muɛ nyuùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě gbɔ po.