Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Ɓɛ́ìn Cĩ́ɛ Ðe Jǎà?

Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Ɓɛ́ìn Cĩ́ɛ Ðe Jǎà?

Nì muɛ cɛ̃ìn ɓɛ́ m̀ ké níiń . . .

  • ǹdyeè?

  • gbàoò?

  • ti ɖòɛ̀ ɓaɖaíǹ?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

‘Nyɔ ɓě mu gĩɔ wóɖóùn.’—Àpɔ́sò 24:15, Dèè-Wùɖù Sùà kèɛ̀ Ðie.

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

Hwòɖǒ-dyi-dè-dè ɔ jǔ ké nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò dyi mɛ́ín.—2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 1:3, 4.

Gĩɔ dyi-peɖe-peɖe xwaún buɛ̀-buɛ̀.—Híìbúɖúù 2:15.

Jǎà hwòɖò-kɔ̃-dè-dè kà ɓɛ́ nì mu nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà mɛ́ɛ hwìɛ̀ nììn ɖeɛ.—Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ JǍÀ POƐ CÁÀ?

Ńdye, ɓó xwíníín tã ɓě nìà kɛ jè:

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀ séín Mɛ-nyɔ̀. Báɓòɔ̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ “nyuɛ ké nyɔ séín ɓéɖé fɛ̀ɛ̀.” (Wɛ́ɖɛ́ 36:9; Àpɔ́sò 17:24, 25) Nyɔ mɔ̀ nyɔ nyí ma kà fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀ séín fɛ̀ɛ̀ kɛɛ ɓéɖé kpé, ɓɛ́ ɔ ké nyɔ ɖǎà mɛ́ɛ fɛ̀ɛ̀ nyí ɖe.

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎó zɔ̃̌ɔ̀ nyɔ ɓě gĩɔ zà kĩ́ín. Báɓòɔ̀ cɛ̃ nyɔ-kpò mɛ̀nɛ̌ìn-tã ɓě ɓɛ́ wa wóɖó ma gĩɔ kɛɛ jè. Wa mɔ̀ ma nyɔ gmɔ̀ kè nyɔ sùà ɔ kè gàa kè màa, wa séín wóɖó ma gĩɔ, ké wa ɓéɖé ma fɛ̀ɛ̀ ɖe dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Wa ɖíɛ́ ɓě mɛ́ ké ti wè zi ma, kɛɛ nyɔ dyúáɖò nyu ma wé hĩinyɛ ɖé xwɛ́-ɓìɔ̀ mú.—Jɔ̃́ɔ́ 11:39-44.

  • Ɔ kpɔ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ cá ɓɛ́ ɔ kéɛ náa nyu ɖe. Jɛ̀hóvà nyɛ́ mɛ́-mɛ́ mú. Ɔ dyéɛ kà mú-nyɛ́-nyɔ̀ nìà kɛ. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:26) Ɔ kpɔ̃ ɔ hwòɖǒ mìɔ ɓɛ́ ɔ ké mú-nyɛ́-nyɔ̀ nìà wɛɛ toún ɖu, ɓɛ́ ɔ ké gĩɔ jè dyi zĩ̀ìn dyììn ɖé nyɔ gĩɔ-zà-zà mú. Ɔ nìɛ̀ mɔ́uń mìɔ ɓɛ́ ɔ ké nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎ mɛ́ ké wa jè nì ɔ hwìɖǐiɛɛ ɖe dyà, ɓɛ́ wa ké ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́ ɖe.—Àzédyà 26:19.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à kpá súá ké à mɛ́à kɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé JƐ́NƐ́SÌ 3:17-19WÓÐÓMÀ 5:12 mú.