Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Ɓɛ́ìn Cĩ́ɛ Ðe Jǎà?

Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Ɓɛ́ìn Cĩ́ɛ Ðe Jǎà?

Nì muɛ cɛ̃ìn ɓɛ́ m̀ ké níiń . . .

  • ǹdyeè?

  • gbàoò?

  • ti ɖòɛ̀ ɓaɖaíǹ?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

‘Nyɔ ɓě mu gĩɔ wóɖóùn.’—Àpɔ́sò 24:15, Dèè-Wùɖù Sùà kèɛ̀ Ðie.

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

Hwòɖǒ-dyi-dè-dè ɔ jǔ ké nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò dyi mɛ́ín.—2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 1:3, 4.

Gĩɔ dyi-peɖe-peɖe xwaún buɛ̀-buɛ̀.—Híìbúɖúù 2:15.

Jǎà hwòɖò-kɔ̃-dè-dè kà ɓɛ́ nì mu nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà mɛ́ɛ hwìɛ̀ nììn ɖeɛ.—Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ JǍÀ POƐ CÁÀ?

Ńdye, ɓó xwíníín tã ɓě nìà kɛ jè:

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀ séín Mɛ-nyɔ̀. Báɓòɔ̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ “nyuɛ ké nyɔ séín ɓéɖé fɛ̀ɛ̀.” (Wɛ́ɖɛ́ 36:9; Àpɔ́sò 17:24, 25) Nyɔ mɔ̀ nyɔ nyí ma kà fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀ séín fɛ̀ɛ̀ kɛɛ ɓéɖé kpé, ɓɛ́ ɔ ké nyɔ ɖǎà mɛ́ɛ fɛ̀ɛ̀ nyí ɖe.

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎó zɔ̃̌ɔ̀ nyɔ ɓě gĩɔ zà kĩ́ín. Báɓòɔ̀ cɛ̃ nyɔ-kpò mɛ̀nɛ̌ìn-tã ɓě ɓɛ́ wa wóɖó ma gĩɔ kɛɛ jè. Wa mɔ̀ ma nyɔ gmɔ̀ kè nyɔ sùà ɔ kè gàa kè màa, wa séín wóɖó ma gĩɔ, ké wa ɓéɖé ma fɛ̀ɛ̀ ɖe dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Wa ɖíɛ́ ɓě mɛ́ ké ti wè zi ma, kɛɛ nyɔ dyúáɖò nyu ma wé hĩinyɛ ɖé xwɛ́-ɓìɔ̀ mú.—Jɔ̃́ɔ́ 11:39-44.

  • Ɔ kpɔ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ cá ɓɛ́ ɔ kéɛ náa nyu ɖe. Jɛ̀hóvà nyɛ́ mɛ́-mɛ́ mú. Ɔ dyéɛ kà mú-nyɛ́-nyɔ̀ nìà kɛ. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:26) Ɔ kpɔ̃ ɔ hwòɖǒ mìɔ ɓɛ́ ɔ ké mú-nyɛ́-nyɔ̀ nìà wɛɛ toún ɖu, ɓɛ́ ɔ ké gĩɔ jè dyi zĩ̀ìn dyììn ɖé nyɔ gĩɔ-zà-zà mú. Ɔ nìɛ̀ mɔ́uń mìɔ ɓɛ́ ɔ ké nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎ mɛ́ ké wa jè nì ɔ hwìɖǐiɛɛ ɖe dyà, ɓɛ́ wa ké ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́ ɖe.—Àzédyà 26:19.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à kpá súá ké à mɛ́à kɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé JƐ́NƐ́SÌ 3:17-19WÓÐÓMÀ 5:12 mú.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Ðɛ́ Mɔ̀ Hwòɖǒ-Kɔ̃-Dè-Ðɛ̀ Ɓɛ́ Ɔ Nì Ɓó Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Bììɛ́?

À dyi mɛ́ ní, ɖɛ́ kpá à bũ̌ kɛ́? À mu náá à ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà mɛ́ɛ dyéìn ɖeè?