Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Kɔ̃̀ Ɓóɖó-Kpàà Kpé Kɔ̃ún Wɛ̃́?

Nyɛ́ Kɔ̃̀ Ɓóɖó-Kpàà Kpé Kɔ̃ún Wɛ̃́?

Nì hwòɖǒ ɖá ɔ mɔ̀ . . .

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀?

  • nyɔǔn-dyùù?

  • nyɔ kà kò ɖòò?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

“Ðɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ɔ̀ kɔ̃̀ ɓóɖó-kpà gànáà kpé kɔ̃ún.”—1 Jɔ̃́ɔ́ 5:19.

“Ðɛ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Dyú-gààɔ̀ wóɖó ma xwáɖáún wɛ̃ɛ, ɔ mɔ̀, ɓɛ́ ɔ ké Nɔɔ́-nàmàǔn nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ mú gbɔɔ̀.”—1 Jɔ̃́ɔ́ 3:8, Dèè-Wùɖù Sùà Kèɛ̀ Ðie.

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

Báɓòɔ̀ zaìn ɖɛ gbà ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kpáuń wɛ̃ɛ jè kɔ̃in.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:12.

Báɓòɔ̀ zaìn xwíníín kɔ̃̀ jè à ɓɛ́àìn jǎà poɛ kà ɓɛ́ ɓóɖó-kpàà mú dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn wɛ̃ɛ kɔ̃in.—1 Jɔ̃́ɔ́ 2:17.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ JǍÀ POƐ CÁÀ?

Ǹdye, ɓó xwíníín tã ɓě nìà kɛ jè:

  • Sétɔ̃̀ nììn ɓóɖó-kpàà nàìn-nàìnɔ̀ mu mánáín hwɛ̀ìn. Jɛ̀hóvàà hwòɖǒɔ̀ ɖǎa gbɔ po ɓɛ́ ɔ ké Sétɔ̃̀ nììn nyɔǔn kpé kɔ̃ún kɔ̃̀-kɔ̃̀ɔ̀ mánáín hwɔ. Ɔ ɖǎa cɛ̃ kà ɓɛ́ ‘ɔ mu Nɔɔ́-nàmàǔn mú gbɔɔ̀ǔn,’ ké ɔ mu ɖɛ gbà séín ɓɛ́ Sétɔ̃̀ ɖǎ nyuɛɛ dyi zĩ̀ìn nyɛ.—Híìbúɖúù 2:14.

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì gã, ɓɛ́ ɔ ké ɓóɖó-kpàà nàìn. Jízɛ̀ se nì kà ɓóɖó-kpàà hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn nàìn-nyɔ̀, ɓɛ́ ɔ zià ɔ mìɔùn mú ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nyɛɛ nìà kɛ. Ɓá Jízɛ̀ɛ̀ kã́á-kpèɔ̀ jè dyíɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá, “Ɔ mu nyɔ ɓě ɓɛ́ wa hwɛ̀ kpéíɛ kè gǎ-dyé-nyɔ̀ ɓěɔ̀ wìǐn dyéìn . . . Ɔ mu waà fɛ̀ɛ̀ buɛ̀ìn sɔ̀ìn ɖé nyɔ-dyi-pĩ́à-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kè nyɔ-ɖɛ-gana-xwa-zàìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ xwaún.”—Wɛ́ɖɛ́ 72:13, 14.

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní tɔ́mɔ́ se. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ wáɖáá, ké ɔ ɖá, ‘Gèɖèpɔ́ɔ̀ se se tɔ́mɔ́ɔ ɓɛ́ìn.’ (Híìbúɖúù 6:18) Jɛ̀hóvà dyi níiń ɔ mu ɖɛ ɖò nyuùn ní, nìí, ɔ muɛ nyuùn jǎà. (Àzédyà 55:10,11) Jǎà jɛ́ɛ́, “Wa mu ɓóɖó-kpà nìà kɛ wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ɔ̀ ɓó zàùn.”—Jɔ̃́ɔ́ 12:31.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Wa ɖǎ ɓóɖó-kpàà naìn-nyɔ̀ɔ̀ ɓó zà ní, xwɛ̌ ɓóɖó-kpàà mu nììn nyɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé WƐ́ÐƐ́ 37:10, 11WƐ̀ÐƐ̀ƁÈÐÉSĨ̀Ɔ̀ 21:3, 4 mú.