Gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ nì ɖé . . .

  • ɖɛ-dyuò-dyuò múù?

  • nyɔǔn-dyùɛ̀ hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ múù?

  • Báɓòɔ̀ múù?

 BÁƁÒƆ̀ CÉÈ-NYƆ̀ ÐÒ CƐ̃Ɛ MA GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ GBO, KÉ Ɔ ÐÁ,

“Nyí ḿ ɖɛ-múin-wɔ̃́-wɔ̃́ . . . Nì wuɖu séín ɓěɔ̀ mɔ̀ jǎà.”—Wɛ́ɖɛ́ 119:144, 160, Dèè-Wùɖù Sùà Kèɛ̀ Ðie.

Báɓòɔ̀ nì nyɔ táázĩ̀ìn vò-vò ɓě gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě nyíɛń.

Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké wa ɖò jǔùnǹ?

Jw.org nɛɛ̀-kpà-ɖúúɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa.

ZÀ wuɖu ɖò-ɖò ɓě nìà nɛɛ̀-kpà-ɖúúɔ̀ kɔ̃ɔ WUÐUÚN

 DYI-DIÈ-ÐƐ̀ ƁĚ NÌÀ KƐ NYƐ́ KPƆ̃ M̀ HWÒÐǑ CÁ KƐ́?

  • Nyɛ́ kɔ̃̀ ɓóɖó-kpàà kpé kɔ̃ún wɛ̃́?

  • Gǎ-dyé-dyé mu náá mánáín hwɛ̀ìn?

  • Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ ɓɛ́ìn cĩ́ɛ ɖe jǎà?

Dyé Báɓòɔ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛɛ jè ɖé jw.org/bsq kɔ̃.

(Mu ɖé BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)