Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 2

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Ɓéɖéà Jɛ̀hóvà Zàse Nyɛ̀nɛ̀ Kɛ́?

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Ɓéɖéà Jɛ̀hóvà Zàse Nyɛ̀nɛ̀ Kɛ́?

Nóà

Ééɓòɖòhɛ̃́ɛ̀ kè Seɖɔ́

Mózè

Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì

Nyɔ pàɖǎ hwòɖǒ ɖá Jɛ̀hóvà Zàse nyɛ̀nɛ̀ɔ̀ mɔ̀ ɓiè-kpò ɖìè ɖòɛ̀ nyɛ́nɛ́. Kɛɛ jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyúáɖòɔ̀ ɖǎó zɔ̃̌ɔ̀ ɔ gbo-nì-nyɔ̀ ɓě “zàse” nyɛ̀nɛ̀ nìà kɛ jǔìn, ké zɔ̃ 2,700 zi kɔ̃ ɖǎ zi. (Àzédyà 43:10-12) Hwɛ̀ ɓɛ́ zɔ̃ mɔ̀à 1931 kɛɛ ké ma nyiniɛɛ, wa ɖáìn ma à Báɓò-Cɛ̃́-Nyɔ̀ Ɓě. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à ɖú ma Jɛ̀hóvà Zàse nyɛ̀nɛ̀ɔ̀ dyí kɛ́?

Nyɛ́nɛ́ɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ mɔ̀ à Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛ. Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ nì Báɓò cèè-ɖɛ̀ sùà ɓě nìó zɔ̃̌ɔ̀ kɛɛ mú kpa táázĩ̀ìn kè táázĩ̀ìn. Wa ɖǎ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ Báɓò-dù pàɖǎ mú zà, ké wa ɖǎ dya-dè-nyɛ̀nɛ̀ ɓě ɔ bɛ̃̌ǐn po. Ɔ hwɔìn kà Bounɓo mɔɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀. Kɛɛ jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ mìɔùn Mózè dyí dyììn ɖé ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ mú, ké ɔ ɖá, “Nyɛ́nɛ́ nìà kɛ mɔ̀ ní nyɛ́nɛ́ kánáá pū.” (Ɛ́séɖɔ̀ 3:15) Kǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu ma ɔ mìɔùn kè kũùn-kpò ɓěɔ̀ gboi zaìn nyuɛ. Ɔ mɔ̀ dya-dè-dè ɓó à bìì ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mú-hwɛ̀-nyɛ̀nɛ̀ɔ̀ ké à kɔ̃ nì.

Nyɛ́nɛ́ɔ̀ zaìn à kũ̀àɔ̀ jè kɔ̃in. Nyɔ ɓáún-ɓáún sɔ̀ìn ɓó dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-gàà mɔ̀ ma kà Éɓò kɛ gboɛɛ, nyuó zɔ̃̌ɔ̀ waà Jɛ̀hóvà hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ jè zàse. Nóà kè Ééɓòɖòhɛ̃́ɛ̀ kè Seɖɔ́ kè Mózè kè Dèɓé ɔ kè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě kpá ma “zàse kúɖúú ɓě” nìà kɛɛ hwìɛ̀. (Híìbúɖúù 11:4–12:1) Kà nyɔ ɖò ɓɛ́àìn zàse nyuɛ ɖé gɔ̌mànà-nyɔ̀ ɓě dyúa ɓó nyɔ ɖò seà ɖɛ gbà nyu kɛ bììɛɛ, kǎà à hwòɖǒ mɔ́ ɓɛ́ à ké jǎà ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ nyɔǔn gbo cɛ̃.

À nì Jízɛ̀ ɓo bɛ̃̌ǐn síɛń. Báɓòɔ̀ ɖáìn Jízɛ̀ “hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ ɔ kè jǎà-zàse.” (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 3:14) Jízɛ̀ mìɔùn ɖá ɔ ‘nyu ké wa dyuò ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́,’ ké ɔ ‘cɛ̃ ma jǎà’ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ kánáá pū. (Jɔ̃́ɔ́ 17:26; 18:37) Ɔ jèɛɛ, nyɔ ɓě mɔ̀à jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛɛ ɓéɖé ɓɛ́ wa ké Jɛ̀hóvà nyɛ́nɛ́ɔ̀ kpa, ɔ kè ɓɛ́ wa kéɛ nyɔǔn dyí tɛ̀mɛ̀ìn. Ðɛ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ nì vɔ̃ún ɓɛ́ wa ké nyuɛɛ nìà wɛ.

  • Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè Báɓò-Cɛ̃́-Nyɔ̀ Ɓěɔ̀ ɖú ma Jɛ̀hóvà Zàse nyɛ̀nɛ̀ɔ̀ dyíɛ́?

  • Ti jĩ̀ xwɛ̌ xwíníín ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖǎ zàse ɓě ɓéɖé nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛ́?

  • Nyɛ́ mɔ̀ zàse vɛ̀nɛ̀ɔ̀ ɓó Jɛ̀hóvà bììɛ́?