Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 14

Ðɛ́ Mɔ̀ Ðɛ-Cɛ̃́-Cɛ̃́ Ɓɛ́ Wa Ɓéɖé Ɓó Pàníɛ̀ Ɓě Bììɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Ðɛ-Cɛ̃́-Cɛ̃́ Ɓɛ́ Wa Ɓéɖé Ɓó Pàníɛ̀ Ɓě Bììɛ́?

Mɛ́ɖékà

Gíɖèà Sùkúù, Patterson, New York

Panama

Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔ ɓěɔ̀ ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn mɔ̀ ɖɛ sùà ɓó Jɛ̀hóvà Zàse ɓě bìì. Ðɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ kpa ɖɛ nì ɓó ɓó nyɔ ɓě ɓɛ́ wa nyuà ti ɓáún-ɓáún ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ múɛɛ bìì ɓɛ́ wa ké ‘kũ̀à kɔ̃̀ nyu-nyɔ̀ wa jǔà kɛɛ’ nyuɛ ɓɛ́ìn nɔ̀mɔ̀ dyíin.—2 Tímétè 4:5.

Pàníɛ̀ Kũ̀à Sùkúù. Pàníɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ ɖǎ zɔ̃ dyúáɖò nyu ɖé pàníɛ̀ kũ̀àɔ̀ mú ní, nìí, wa ɖoɓo ɔ ɖé pàníɛ̀ kũ̀à ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn ɖé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ dyɛ̀ xwɛ̃́ìn ɔ bũ̌in nyɛ mú nìɛ̀ kɛɛ mú ɓó wé mɛ̀nɛ̌ìn-ɖò xwíníín. Wa po ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ nìà kɛ páún ɓɛ́ ɔ ké pàníɛ̀ɔ̀ gbo kpá ɓɛ́ ɔ ké Jɛ̀hóvà bũ̌in xwɛ̃́ìn mìɔ, kè ɓɛ́ ɔ ké kũ̀à kɔ̃̀ nyu-nyɔ̀ ɔ jǔà kɛɛ séín nyuɛ ɓɛ́ìn, ɔ kè ɓɛ́ ɔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ kũ̀àɔ̀ jè gboi kpɔ̃ kánáá pū.

Sùkúù ɓó Kã́á-ɓòɖòɔ̀ bɔ̃̌ kpa-nyɔ̀ ɓě bìì. Wa po ɖɛ̀nɛ̀ sɔ̃́ ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ nìà kɛ páún ɓɛ́ ɔ ké pàníɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎ kũ̀àɔ̀ nyuɛń hwèɖèìn, ké wa hwòɖǒ wɔ̃́ ɓɛ́ wa ké wa ɓíɖí sɔ̀ ɓɛ́ wa ké ɖé dà ɓě ɓɛ́ wa mɔ́ wa kɛ muɛɛ ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn. Dyììn ɖé ɔ náa nyu-nyu múɛɛ, ɔ nì kà ɓɛ́ wa nìɛ̀ cɛ̃ɛń ɓɛ́ wa ké níiń, “Mɔ̄ kɛ̀, ɖoɓo ḿ,” kà Jízɛ̀ ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ kpa-nyɔ̀ vɛ̀nɛ̀ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ nyuɛ ma kà kɛ. (Àzédyà 6:8; Jɔ̃́ɔ́ 7:29) Ti ɖò ɓaɖaín, nyɔ ɓɛ́ ɔ sɔ̀ ɖé ɔ ɓíɖí ɓɛ́ ɔ ké dà vɛ̃in muɛɛ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké cĩ́-kà ɖìè cɛ̃́. Sepóɛɖé kà wa nyu ɖé cĩ́ɛ, kè kà ɖé nyu nìɛ̀, ɔ kè ɖɛ ɓě wa ɖi ɖéɛɛ seɛ gboi dyuòìn. Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, wa ɓéɖé ɓɛ́ wa ké wuɖu-dù kà kò ɖò cɛ̃́. Ðɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn nìà kɛ kpá xwíá-gàà ɓě kè xwíá-màà ɓě ɔ kè dyi-kpɔ̃ìn-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn zɔ̃ 23 kè 65 pṹa nìɛ̀ kɛɛ gbo, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-kpèɖè ɓě wa kɔ̃̀ wa ké ɓéɖé ɓɛ́ wa ké wa kũ̀àɔ̀ nyuɛ ɓɛ́ìn nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛɛ cɛ̃́. Nìí, Jɛ̀hóvà kè ɔ dyí-poìn-kpòòɔ̀ mu wa kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓɛ́ìn mìɔ.

Dyí-Gmɔ̀ìn-Gbò Báɓò Sùkúù nìà ɖé Gíɖèà kɛ. Ðé Híìbúɖúù-wùɖù múɛɛ, “Gíɖèà” xwíníín mɔ̀ “Sɔ́ɔ́-kòò [ɓɛ́ ɔ nyu] Zàse” kɛ. Sɔ̀ìn ɖé zɔ̃ mɔ̀à 1943 ɓɛ́ wa dè ma kà Gíɖèà Sùkúùɔ̀ gbɔ kɛ gboɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse 8,000 zi kɔ̃ ɓě ɖǎ ɖé ɖɛ cɛ̃́, ké wa ɖǎ mísĩ̀ɔ̀nɛ́ɖè kũ̀àɔ̀ dyí ɖú ɓɛ́ wa ké zàse nyu “ɖé ɓóɖó-kpàɔ̀ dà séín,” ké wa kũ̀àɔ̀ ɖǎ mú wóɖó. (Àpɔ́sò 13:47) Ti ɓɛ́ Gíɖèà Sùkúù gbɔ-hwɔ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nyini ma ɖé Pɛ̀wúɖúù-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ kĩ́ín nyɛɛ, dyí-poìn-kpò ɖò se ma ɖé nì. Ɓó kàǔn wɛ̃ɛ, ɔ ɓéɖéá dyí-poìn-kpò 1,000 zi kɔ̃ ɓě. Ti ɓɛ́ à mísĩ̀ɔ̀nɛ́ɖè ɓě dè ma kũ̀à nyuɛ gbɔ ɖé Japan kɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse xwéɖé wè se ɓaɖa-bùè nyiniɛɛ nì ma ɖé ɓóɖóɔ̀ kɔ̃. Ɓó kàǔn wɛ̃ɛ, Jɛ̀hóvà Zàse 200,000 zi kɔ̃ ɓě nì ɖé. Ðé dɛ̀nɛ̀ hm̀m̌ Gíɖèà ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn nìà kɛ múɛɛ, wa cɛ̃́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ cá. Wa ɖá nyɔ ɓě mɔ̀à pàníɛ̀ po wáká ɓě mɔɔ mísĩ̀ɔ̀nɛ́ɖè ɓě kè nyɔ ɓě nìà Bɛ́fèò ɔ kè nyɔ ɓě mɔ̀à dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓěɛɛ ɖé sùkúù nìà kɛ mú, ɓɛ́ wa ké wa ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ kũ̀àɔ̀ dyi kùìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín.

  • Ðɛ́ kɔ̃̀ jè wa poà Pàníɛ̀ Sùkúùɔ̀ páún wɛ̃́?

  • Nyɛ́ ɓě kɔ̃̀ jè wa poà Sùkúù ɓó Kã́á-ɓòɖòɔ̀ bɔ̃̌ Kpa-nyɔ̀ ɓě bììɛɛ páún wɛ̃́?